"local governments" translation into Swedish

EN

"local governments" in Swedish

See the example sentences for the use of "local governments" in context.

Similar translations for "local governments" in Swedish

local noun
local adjective
to govern verb
government noun
government adjective
Swedish

Context sentences for "local governments" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this respect, it is desirable to deploy local governments and NGOs.
I det avseendet behöver lokala myndigheter och icke-statliga organisationer engageras.
EnglishSome of these tasks involve close collaboration with local governments at other levels.
Vissa av dessa uppgifter omfattar ett nära samarbete med lokala regeringar på andra nivåer.
EnglishHere I must stress the role of local governments, since it is mainly they that run schools.
Här vill jag betona kommunernas roll, eftersom det huvudsakligen är de som driver skolorna.
EnglishResponsibility lies not only with the company but also with the authorities and local governments.
Ansvaret ligger inte enbart hos företaget utan även hos myndigheterna och kommunerna.
EnglishLocal communities and local governments play a key role in solving the problems of the Roma.
Nyckelrollen för att lösa romernas problem ligger hos lokala samhällen och lokala myndigheter.
EnglishAnnually, thousands of contracts are awarded by public, often regional or local, governments.
Varje år tilldelas tusentals kontrakt av offentliga, ofta regionala eller lokala, myndigheter.
EnglishThere are also numerous regional governments and local government.
Det finns också flera regionala regeringar och lokala regeringar.
EnglishThey can take part in several ways: by voting for local, regional or national governments.
Medborgarna kan delta på flera sätt: genom att rösta för lokala, regionala och nationella regeringar.
EnglishI am pleased that this message is also being sent to the national, regional and local governments.
Det gläder mig att detta budskap också sänds till de nationella, regionala och lokala regeringarna.
EnglishIn these cases, the actions of local governments, social organisations and the state are extremely important.
I dessa fall är åtgärder från kommuner, sociala organisationer och staten oerhört viktiga.
EnglishThose directly concerned, or in other words local governments and businesses, receive only perfunctory information.
De som berörs direkt, med andra ord kommuner och företag, får enbart summarisk information.
EnglishIt must also be done by national governments and by local governments, which have a huge role to play.
Det måste också göras av nationella regeringar och lokala styren, vilka har en enormt viktig roll att spela.
EnglishIt also deals with the need for an integrated approach and support of local governments in more depth.
I betänkandet behandlas även behovet av ett integrerat synsätt och ett mer fördjupat stöd till lokala regeringar.
EnglishThe EU must work with governments and local and international NGOs to put an end to this trade.
För att kunna öka antalet fällande domar bör sexarbetare få tillgång till juridisk rådgivning till ett överkomligt pris.
EnglishWe have known for a long time that local governments have not always met all the expectations of their societies.
Vi har länge känt till att lokala regeringar inte alltid motsvarar alla förväntningar i deras samhällen.
EnglishA prominent role in this falls to local governments, who have detailed knowledge of the local conditions and needs.
En viktig roll här tilldelas lokala myndigheter, som har ingående kunskap om lokala förhållanden och behov.
EnglishThe EU must work with governments and local and international NGOs to put an end to this trade.
EU måste samarbeta med regeringar och lokala och internationella icke-statliga organisationer för att få ett slut på denna handel.
EnglishYet we cannot accept a situation where the obligations of countries and local governments are shifted onto companies.
Men vi får inte acceptera en situation där länders och lokala myndigheters skyldigheter läggs över på företagen.
EnglishHowever, that will not happen until the local authorities and governments change their outlook and policies.
Det kommer dock inte att bli verklighet förrän de lokala myndigheterna och regeringarna ändrar sitt synsätt och sin politik.
EnglishGovernments and local authorities - as they are close to the people - have a role to play in this information campaign.
Regeringar och lokala myndigheter - eftersom de står nära folket - har en roll att spela i denna informationskampanj.

Other dictionary words

English
  • local governments

More translations in the English-Arabic dictionary.