"local knowledge" translation into Swedish

EN

"local knowledge" in Swedish

EN local knowledge
volume_up
{noun}

local knowledge
local knowledge
volume_up
lokal kunskap {comm. gen.}
Switzerland knows that local knowledge is the key to immigration policy.
Schweiz vet att lokal kunskap är nyckeln till invandringspolitiken.
Commissioner, you mentioned that local knowledge is an important foundation for successful development.
Ni nämnde att lokal kunskap är en viktig grund för framgångsrik utveckling.
They must be based on environmental and democratic principles, make use of local knowledge and follow the partnership principle.
De måste grundas på miljömässiga och demokratiska principer, använda lokal kunskap och följa partnerskapsprincipen.
local knowledge
volume_up
lokalkännedom {comm. gen.}
They use their local knowledge, whereas the scientists cover a much wider area.
De utnyttjar sin lokalkännedom, under det att vetenskapsmännen beaktar ett betydligt större område.
(DE) Are you of the opinion that local knowledge and regional regulations should be a basic requirement to ensure that these professions can be carried out accordingly?
(DE) Anser ni att lokalkännedom och regionala bestämmelser bör vara ett grundläggande krav för att se till att dessa yrken kan utföras ordentligt?
I should also like to mention the importance of a decentralised approach to research programmes that takes into account farmers' local knowledge and sustainable agriculture systems.
Jag vill också nämna betydelsen av en decentraliserad strategi för forskningsprogram som tar hänsyn till jordbrukarnas lokalkännedom och till hållbara jordbrukssystem.

Similar translations for "local knowledge" in Swedish

local noun
local adjective
knowledge noun

Context sentences for "local knowledge" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey have the local knowledge and acceptance which public authorities unfortunately often lack.
De har den lokala kunskap och förankring som offentliga myndigheter tyvärr ofta saknar.
EnglishIn many cases local knowledge can suffice to protect consumers.
Många gånger kan det vara tillräckligt med lokala kunskaper för att skydda konsumenterna.
EnglishIn general, it is essential to rely on local knowledge in applying trapping and hunting legislation.
Förslaget till lagstiftning är ett försök att införliva avtalet med EU: s lagstiftning.
EnglishThis is a meeting of specialist knowledge and local needs with corresponding consumer requirements.
Här kombineras stor fackkunskap med de lokala behoven och motsvarande konsumentönskemål.
EnglishAny European strategy for Roma inclusion must be based, first and foremost, on a knowledge of local conditions.
En EU-strategi för integrering av romer måste först och främst baseras på kunskap om lokala förhållanden.
EnglishIn general, it is essential to rely on local knowledge in applying trapping and hunting legislation.
I allmänhet är det viktigt att förlita sig till den lokala kunskapen vid tillämpning av lagstiftning om fångst och jakt.
EnglishIt increases local skills and knowledge.
Det stärker lokala färdigheter och kunskaper.
EnglishOnly local people have sufficient knowledge of the local flora and fauna to help set up balanced legislation.
Endast den lokala befolkningen har tillräcklig kunskap om den lokala floran och faunan för att kunna bidra till utformandet av en balanserad lagstiftning.
EnglishThey have the local knowledge.
EnglishAs such, cohesion policy needs to defer to regional and local knowledge regarding the best way of managing funding.
Som sådan måste sammanhållningspolitiken föreskriva ett hänskjutande av beslutet om bästa sätt att förvalta resurser till instanser med lokal- och regionalkännedom.
EnglishI also propose that national organizations with expertise and knowledge of local market conditions should be used to carry out the promotion.
Jag föreslår också att nationella organisationer med sakkunskap och kännedom om de lokala marknadsförhållandena anlitas för att verkställa kampanjen.
EnglishIf the best use is made of local knowledge, such as the water boards can provide, it will help to achieve better results.
Om den specifika kunskap som finns på området, som exempelvis den som finns tillgänglig hos nederländska waterschap, används optimalt kommer detta att bidra till ett bättre resultat.
EnglishIf the best use is made of local knowledge, such as the water boards can provide, it will help to achieve better results.
Om den specifika kunskap som finns på området, som exempelvis den som finns tillgänglig hos nederländska waterschap , används optimalt kommer detta att bidra till ett bättre resultat.
EnglishNGOs also have some experience in country-specific efficiency analysis through their local knowledge and collaboration with the local NGOs.
Likaså har de fristående organisationerna erfarenhet av landsspecifika resultatanalyser genom deras lokala kännedom och samarbete med de lokala fristående organisationerna.
EnglishIndeed, local operators who have knowledge of local conditions are best placed to devise any necessary changes that local economies might need to make.
Det är faktiskt de lokala aktörerna med kunskap om lokala förhållanden som är bäst lämpade att planera de nödvändiga förändringar som den lokala ekonomin kan behöva.
EnglishRegulations are needed when the goods and services from anonymous companies are remote from the consumer both geographically and in terms of local knowledge.
Förordningar behövs när varorna och tjänsterna från anonyma företag befinner sig på stort avstånd från konsumenten både geografiskt och i fråga om lokala kunskaper.
EnglishThis assistance should be channelled though local agencies spreading knowledge of the disease, its causes and its effects, and providing preventive and palliative healthcare.
Denna hjälp bör kanaliseras genom lokala byråer, som sprider kunskap om sjukdomen, om dess orsaker och effekter, och bistår med förebyggande och lindrande sjukvård.
EnglishI am very much of the opinion that there should be no disguised French operation, which nobody is talking about either, but we do need the local knowledge and experience of the French.
Jag anser definitivt att detta inte ska handla om en förklädd fransk insats, vilket inte heller varit på tal, men vi behöver fransmännens kunskap och erfarenhet från området.