EN

lot {noun}

volume_up
1. general
lot (also: article, bit, bite, component)
volume_up
del {comm. gen.}
We spend a lot of money on a lot of things here in the Union.
Vi spenderar en hel del pengar på en hel del saker här i unionen.
A lot less integration and a little more humility would do us all a lot of good.
Mycket mindre integration och lite mer ödmjukhet skulle göra oss alla en hel del nytta.
That causes a lot of difficulties in planning a possible action programme.
Det orsakar en hel del problem vid planerandet av möjliga handlingsprogram.
Since then a lot has happened, most importantly the review of the Code of Conduct.
Sedan dess har mycket hänt, viktigast av allt översynen av uppförandekoden.
Oil is essential for countries that waste a lot of energy, especially America.
Olja är oumbärligt för länder som ödslar mycket energi, framför allt för Förenta staterna.
All this is associated with certain problems - it costs a lot of money.
Allt detta är förknippat med vissa problem - det kostar mycket pengar.
lot (also: aggregate, amount, bunch, crowd)
volume_up
massa {comm. gen.}
It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Det var en massa ilska, galen humor, mycket uppmärksamhet, illgärningar.
A lot of people have been involved and a lot of hard work has gone into it.
En massa människor har varit engagerade och mycket hårt arbete har gjorts.
But they get a lot of press because they do a lot of terrible things as well.
Men de får mycket press för att de gör en massa hemska saker.
There is also a lot to be gained from the sharing of experience in this field.
Det finns mycket att vinna på att dela erfarenheter inom detta område.
A lot depends on the approach and the behaviour of the operative field in our industry.
Mycket beror på inställningen och beteendet inom industrins operativa område.
This is an area of European policy that a lot of citizens are very worried about.
Detta är ett område inom europeisk politik som många medborgare är mycket oroade över.
lot (also: amount, crowd, drove, host)
That miracle has been achieved by a lot of work between us in this Parliament.
Miraklet har åstadkommits genom en mängd arbete hos oss här i parlamentet.
Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.
Slutligen kan en mängd känslig information komma fram som ett resultat av denna process.
That would deprive them of a lot of deposits they would find attractive.
Det skulle beröva dem en mängd insättningar som de skulle finna lockande.
There have been a lot of cultural changes in the way the process has evolved.
Det har skett många kulturella förändringar under processens gång.
That's a lot of big projects going on up here in eg mining industry.
Det är ju en hel del stora projekt på gång häruppe inom t.ex gruvindustrin.
There's a lot of this stuff happening; it's really pretty remarkable.
Det är mycket sånt här på gång, det är faktiskt ganska anmärkningsvärt.
There is quite a lot to suggest that there were American soldiers present.
Mycket tyder på att amerikanska soldater fanns på plats.
But the man had somehow a lot of room at the bottom.
Men den mannen hade på något vis en massa plats på bottenvåningen.
Mental note to the liberators: throwaway plastics take a lot of space and don't biodegrade.
En mental anteckning till frigörarna: plast som man kastar tar en massa plats och är inte biologiskt nedbrytbar.
The lot of the majority will be decided by the minority, and that is a great pity.
Minoriteten styr över majoritetens öde, och det är oerhört beklagligt.
In practice, for many years, he did far too little to improve their lot.
I praktiken gjorde han alldeles för lite för att förbättra deras öde.
God gave us humans inquiring minds, the ability to tame nature, the brains and skills to improve our lot on earth.
Gud gav oss människor vetgiriga sinnelag, förmågan att tämja naturen, hjärnan och skickligheten att förbättra vårt öde på jorden.
lot (also: allotment, concern, due, part)
volume_up
andel {comm. gen.}
Why do some countries give a lot and some countries give a little?
Varför är andelen i vissa länder hög, och in andra länder låg?
Political parties identifying with this feeling, shared by many members of the public, can count on a lot of votes, because they have the nerve to do what the public want.
De politiska partier som har denna uppfattning, vilken också delas av en stor andel av befolkningen, kan räkna med många röster, eftersom de vågar göra det som allmänheten vill.
lot (also: plot)
volume_up
tomt {comm. gen.}
A lot of hot air has been generated over this directive on the exposure of workers to the risks arising from physical agents.
.– Direktivet om arbetstagares exponering för risker som har samband med optisk strålning har gett upphov till mycket tomt prat.
lot
lot (also: draw, fate, part, share)
volume_up
lott {comm. gen.}
The stereotype that it is a woman's lot to do auxiliary work is well illustrated here.
Fördomen att det är en kvinnas lott att arbeta som hantlangare åt andra illustreras tydligt här.
We are not just going to sit still and bemoan our lot.
Vi kommer inte att sitta stilla och klaga över vår lott.
If an interpreting facility cannot exist for all languages, let us draw lots to see which ones are not to enjoy that facility.
Om alla språk inte får tillgång till tolkning bör man dra lott om vilka språk som inte tolkas.
This is a Mickey Mouse assembly, and we are going to lose the lot.
Det här är en Musse Pigg-församling, och vi kommer att förlora alltihop.
2. commerce
In the last election my own party had a slogan which stated: 'A lot done, more to do'.
I förra valet hade mitt eget parti följande slogan: ”Mycket gjort, mer att göra”.
This proposal includes additional conditions and requirements concerning the adventitious presence of GM seeds in lots of non-GM seeds.
Detta förslag inbegriper nya villkor och krav angående den oavsiktliga förekomsten av genetiskt modifierat utsäde i partier med icke genetiskt modifierat utsäde.
Let me point out that in Austria at the moment the Independent Party is doing lot on behalf of animals who suffer as a result of live transport.
Tillåt mig hänvisa till att just det Frihetliga partiet i Österrike i särskild utsträckning engagerar sig för de djur som plågas genom transporterna av levande boskap.
3. business
volume_up
rat {comm. gen.}
lot
volume_up
sats {comm. gen.}
The Commission has invested a lot in this issue.
Kommissionen har satsat mycket på den här frågan.
Vi måste därför satsa mycket på detta.
“Asides from feeling very welcome in my post and the fact that the university wants to invest in my research, my family received a lot of help to establish a home in Linköping.
Förutom att jag kände mig välkommen på min post och att universitetet vill satsa på min forskning, så fick hela familjen hjälp att etablera oss här.

Context sentences for "lot" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is still a lot of investment to be made in infrastructure in this regard.
Fortfarande behöver stora investeringar göras i infrastrukturen i detta avseende.
EnglishI found in them a lot of things that resonate with what we are thinking and doing.
Jag tyckte att de innehöll många saker som är i linje med vad vi tänker och gör.
EnglishYou are right that we can find a lot of synergies and there is no need to fight.
Ni har rätt i att vi kan hitta många synergier och att vi inte behöver vara oense.
EnglishAt present there are a lot of people dealing with complaints, problems and issues.
Det är för närvarande många personer som behandlar klagomål, problem och frågor.
EnglishA lot of us have been through that already and we welcome many of the conclusions.
Många av oss har gått igenom detta redan och vi välkomnar många av slutsatserna.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Jag vet att det finns många som lyssnar på vad Europaparlamentet har att säga.
EnglishTo answer that, you have to look a lot closer at the spinneret region of a spider.
För att kunna svara på det måste man ta en närmare titt på spindelns spinnvårta.
EnglishSpider silks also have a lot of potential for their anti-ballistic capabilities.
Spindelsilke har också stor potential på grund av dess antiballistiska egenskaper.
EnglishThe Greens want to see a lot of improvement on this report before it is accepted.
De gröna vill se omfattande förbättringar av detta betänkande innan det godkänns.
EnglishBaroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
Catherine Ashton befinner sig i regionen, och Štefan Füles förslag är vettiga.
EnglishThe report contains a lot of important proposals for reducing health inequalities.
Betänkandet innehåller många viktiga förslag om att minska ojämlikheter i hälsa.
EnglishMr President, Commissioner, a lot of attention is being paid to pigs this week.
Herr talman, herr kommissionär! Grisar ägnas stor uppmärksamhet den här veckan.
EnglishThe idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
Tanken på en skatt på finansiella transaktioner har hittills väckt stort intresse.
EnglishThat had a bad effect on the Kremlin, and Gorbachev lost a lot more influence.
Detta fick en dålig effekt på Kreml, och Gorbatjov förlorade ännu mer inflytande.
EnglishWhen we park in a big parking lot, how do we remember where we parked our car?
När vi parkerar på en stor parkering, hur kommer vi då ihåg var vi ställde bilen?
EnglishThere has been a lot of debate as to the exact significance of those two votes.
Det har hållits många debatter om den exakta innebörden av dessa två omröstningar.
EnglishThat is a lot of money, and this is something that actually affects a lot of people.
Det är massor av pengar, och det är något som faktiskt påverkar många människor.
EnglishA lot of French textile companies had already relocated to North Africa or Egypt.
Många franska textilföretag hade redan omlokaliserat till Nordafrika eller Egypten.
EnglishI think, however, that there are still a lot of problems with Mr Pirker's report.
Men jag anser fortfarande att det finns många problem med Pirkers betänkande.
EnglishThe UN has removed a lot of weapons and will also be able to do so in future.
FN har avlägsnat många vapen och kommer att kunna göra det även i fortsättningen.