"main" translation into Swedish

EN

"main" in Swedish

EN main
volume_up
{noun}

1. general

main (also: mainsail)

2. electronics

main (also: mains)
volume_up
huvudledning {comm. gen.}
Koppla in oss i stadens huvudledning!
Stadens huvudledning?!

Synonyms (English) for "main":

main

Context sentences for "main" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
De viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
EnglishIndeed, new findings constitute the main reason for technological modifications.
De nya kunskaperna är den huvudsakliga anledningen till de tekniska ändringarna.
EnglishGas is one of the main energy sources in the EU for both industry and households.
Gas är en av de viktigaste energikällorna i EU för både industrin och hushållen.
EnglishYou said that culling and the travelling ban are currently the main objectives.
Ni sade att utgallring och tranportkontroller för närvarande är ert främsta mål.
EnglishIn this sense we are responding to two of the rapporteur's main recommendations.
På detta sätt uppfyller vi också två viktiga rekommendationer av föredraganden.
EnglishBut as I said, our critique of the government in this country is the main thing.
Men som sagt, för närvarande är vår kritik mot regeringen i det landet viktigast.
EnglishThe Commission's main proposals for amendments to the regulation are as follows:
Kommissionens huvudsakliga förslag till ändringar av förordningen är följande:
EnglishIt seems to me that this was clearly the main concern for the European Parliament.
Jag uppfattar det som att detta verkligen var huvudfrågan för Europaparlamentet.
EnglishThis should be the main principle on which the transatlantic partnership is built.
Det måste vara den huvudprincip som det transatlantiska partnerskapet bygger på.
EnglishUS sub-prime mortgage lenders are the main culprits and players in this crisis.
De institut som har beviljat subprimelån är de skyldiga aktörerna i denna kris.
EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Det främsta argumentet för patentlagstiftning var viljan att skydda investeringar.
English   Mr President, Poland is one of the EU’s main producers of frozen strawberries.
   – Herr talman! Polen är en av EU:s största producenter av frusna jordgubbar.
EnglishMy main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.
Min huvudsakliga strävan var att försvara parlamentsinstitutionens privilegier.
EnglishI think the incoming Commission will have to begin by tackling three main issues.
Jag tror att denna kommission måste börja med att ta itu med tre centrala frågor.
EnglishThe decline in development investment and the debt crisis are the main obstacles.
Tillbakagången av utvecklingsinvesteringar och skuldkrisen är de stora hindren.
EnglishMy main point of criticism, Mr Prodi, is that you have engaged in party politics.
Min huvudsakliga kritik, herr Prodi, är att ni har engagerat er i partipolitik.
EnglishThere are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.
Det finns två huvudsakliga hinder att övervinna här: administration och ekonomi.
EnglishMy main concerns come in the field of, firstly, social and environmental standards.
Mina farhågor är störst främst inom området sociala och miljömässiga standarder.
EnglishIts main results were economic growth in conjunction with reduced unemployment.
Huvudresultatet var ekonomisk tillväxt i kombination med minskad arbetslöshet.
EnglishRegrettably, children are the main victims of this type of explosive material.
Tyvärr är det oftast barn som faller offer för denna typ av explosiva material.