EN manufacturing
volume_up
{noun}

volume_up
tillverkning {comm. gen.}
They were unable to transfer their manufacturing to countries with cheap labour.
De kunde inte överföra sin tillverkning till länder med billig arbetskraft.
There is considerable growth in the manufacturing and service sectors.
Tillväxten inom tillverkning och service är avsevärd.
We shall both have to change examples of unsustainable manufacturing and consumption.
Vi kommer båda att tvingas ändra situationer med ohållbar tillverkning och konsumtion.
manufacturing (also: application, exposition, portrait, portrayal)
volume_up
framställning {comm. gen.}
One of these substances is dichloromethane (DCM), which is generally used for manufacturing pharmaceuticals, solvents and other products.
Ett av dessa ämnen är diklormetan (DCM) som vanligen används vid framställning av läkemedel, lösningsmedel och andra produkter.
This not-for-profit principle is relevant only for the act of procurement, not for further processing, manipulation, testing, or the manufacturing of products.
Denna princip om vinstintresse gäller endast för tillvaratagande och inte för vidare bearbetning, hantering, kontroll eller framställning av produkter.
We are not happy with the wording of Amendments Nos 12 and 22, which implies in some languages that wine is the product of a manufacturing process, and so we do not wish to accept those amendments.
Vi vill inte heller använda begreppet " framställning " i bestämmelserna för vin, och därför kan vi inte anta ändringsförslagen 12 och 22.
manufacturing
volume_up
fabrikation {comm. gen.}
manufacturing
volume_up
framställning av varor {comm. gen.} [ex.]

Synonyms (English) for "manufacturing":

manufacturing

Context sentences for "manufacturing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCheap imports are now the scourge of EU manufacturing and processing industries.
Billiga importer är nu tillverknings- och processindustrins stora gissel inom EU.
EnglishSession 4A: Strategies in wood manufacturing Chair: Jerry Larsson, SCA Timber
Session 4A: Strategier inom trämanufaktur Ordförande: Jerry Larsson, SCA Timber
EnglishLast year 9 500 jobs were lost in the manufacturing sector in the region alone.
Förra året försvann 9 500 jobb inom tillverkningssektorn bara i denna region.
EnglishIt certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet.
Den svarar för en stor del av vår tillverkningsindustris exportavsättning.
EnglishThis does, of course, have major implications for European manufacturing industry.
Detta har naturligtvis stora konsekvenser för den europeiska tillverkningsindustrin.
EnglishIt is no use if manufacturing it produces more CO2 than is saved by hydrogen power.
Det hela är lönlöst om tillverkningen genererar mer koldioxid än vätekraften sparar.
EnglishThis can support the integrated design of manufacturing process and product.
This can support the integrated design of manufacturing process and product.
EnglishWe have no indigenous car manufacturing plants, not even assembly plants.
Vi har ingen inhemsk biltillverkningsindustri, inte ens monteringsanläggningar.
EnglishThey should not be sacrificed to an operation to rescue manufacturing industry.
De skall inte offras för en insats för att rädda tillverkningsindustrin.
EnglishWe can therefore define manufacturing as the decisive factor for our economy.
Vi kan därför säga att tillverkningsindustrin har en avgörande betydelse för ekonomin.
English(DE) Mr President, car manufacturing is one of Europe's key industries.
(DE) Herr talman! Biltillverkning är en av de viktigaste industrierna i Europa.
EnglishThe car manufacturing industry is one of the driving forces of the European economy.
skriftlig. - (RO) Biltillverkningsindustrin är en av drivkrafterna bakom EU:s ekonomi.
EnglishChina puts incentives into place which control the vertical operations of manufacturing.
Kina inför stimulansåtgärder i syfte att kontrollera tillverkningen vertikalt.
EnglishThe guarantee covers manufacturing faults, for which the seller is responsible.
Reklamationsrätten gäller fabrikationsfel som säljaren är ansvarig för.
EnglishThese are required in manufacturing and in labour-intensive industries.
De är oumbärliga på tillverkningsområdet och inom arbetsintensiva industrigrenar.
EnglishThe financial crisis has therefore hit car manufacturing particularly hard.
Den finansiella krisen har därför drabbat biltillverkningen särskilt hårt.
EnglishIt should include all types of products, and also indicate the manufacturing process.
Den bör omfatta alla typer av produkter och även uppmärksamma framställningsprocessen.
EnglishAt present it is 10 times greater than the permitted manufacturing quota.
För närvarande är den 10 gånger större än den tillåtna tillverkningskvoten.
EnglishIt pays particular attention to the needs of the manufacturing industry and small firms.
Den är särskilt inriktad på tillverkningsindustrins och småföretagens behov.
EnglishIt is equally scandalous to make a fortune from manufacturing and trafficking weapons.
Men att bli rik tack vare tillverkningen av och handeln med vapen är en lika stor skam.