EN march
volume_up
{noun}

1. general

march (also: alley, course, duct, gait)
volume_up
gång {comm. gen.}
In a few days, on 29 March, the people of Ukraine go to the polls once again.
Om några dagar, den 29 mars, kommer invånarna i Ukraina att kunna välja ännu en gång.
I would like to reiterate those priorities we decided on in March.
Jag vill än en gång upprepa dessa prioriteringar, som vi beslutade om i mars.
The events of March, as I said, showed that this can only be done jointly.
Erfarenheterna från i mars har, ännu en gång, visat att det bara går om vi uppträder gemensamt.
volume_up
utveckling {comm. gen.}
It could make an important contribution to Yemen's forward march.
Det skulle kunna utgöra ett viktigt inslag för Yemens framtida utveckling.
During the review last March, it was decided to give greater emphasis to research and innovation.
Under översynen i mars beslutade man att lägga större tonvikt på forskning och utveckling.
The municipal elections in March 2003 showed that some favourable political developments have taken in Belarus.
Kommunalvalen i mars 2003 visade att en viss positiv politisk utveckling har skett i Vitryssland.
march (also: marching)
volume_up
marsch {comm. gen.}
Secondly, winning Parliament’s confidence is a long march.
För det andra krävs det en lång marsch för att vinna parlamentets förtroende.
We had a great march of the farmers a couple of weeks ago in London.
För några veckor sedan höll bönderna en stor marsch i London.
Även en lång marsch börjar med ett litet steg.
march (also: marching, procession, train)
On the left there's a photo taken by an Egyptian activist who was part of the storming of the Egyptian state security offices in March.
Till vänster är ett foto taget av en egyptisk aktivist som deltog i stormningen av det egyptiska statliga säkerhetsverkets kontor i mars.
The WTO hormones panel forwarded the parties concerned two virtually identical preliminary reports, one for the USA and one for Canada, on 8 March 1997.
WTO: s specialgrupp för hormoner har den 8 mars 1997 till parterna överlämnat två praktiskt taget identiska underhandsrapporter, en för USA och en för Kanada.
And we must take vigorous steps against the measures taken by the USA, which has de facto been imposing punitive tariffs since 3 March even though the panel's ruling did not come until much later.
Och vi måste ta energiska tag gentemot USA, som alltsedan den 3 mars faktiskt hotar med strafftullar, fastän panelens beslut kom först mycket senare.
march (also: hike, trek, wandering)
volume_up
vandring {comm. gen.}
It depicts a march towards the cross, and the cavalcade of nations is led by Germania, which is followed by Gallia, Italia and Anglia.
Den visar en vandring mot korset och processionen av nationer leds av Germanien, som sedan följs av Gallien, Italien och Anglien.
march
volume_up
lång vandring {comm. gen.} [ex.]
march (also: process)
volume_up
fortgång {comm. gen.}

2. figurative

The Berlin Declaration of March 2007 must be more than a commemoration of past achievements.
Berlinförklaringen i mars 2007 måste bli mer än en åminnelse av tidigare framsteg.
Can I say that we really do expect progress before the Ides of March 2011.
Vi förväntar oss verkligen framsteg före den 15 mars 2011.
Since March 2004, the debate on passengers’ rights has made much progress within our institutions.
Debatten om tågresenärernas rättigheter har gjort stora framsteg sedan mars 2004 inom våra institutioner.

3. military

march
volume_up
dagsmarsch {comm. gen.}

Context sentences for "march" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are singing 'Let us march, let us march', while jumping up and down on the spot.
De sjunger ?Låt oss gå, låt oss gå?, medan de hoppar upp och ned på stället.
EnglishThey are singing 'Let us march, let us march ', while jumping up and down on the spot.
De sjunger? Låt oss gå, låt oss gå?, medan de hoppar upp och ned på stället.
EnglishThe ACP/ EU Joint Parliamentary Assembly will take place as of mid-March.
Med början i mitten av nästa månad äger den gemensamma församlingen för AVS-EU rum.
EnglishThe ACP/EU Joint Parliamentary Assembly will take place as of mid-March.
Med början i mitten av nästa månad äger den gemensamma församlingen för AVS-EU rum.
EnglishIt is gratifying at a time when protectionism is on the march all around the world.
Det är glädjande i en tid då protektionismen är på global frammarsch.
EnglishNow it wants to march in with emergency aid as a short-term solution.
Nu vill man alltså rycka in med katastrofbistånd som en kortsiktig klösning.
EnglishThe European Council endorsed this approach at its meeting in Brussels on 22 and 23 March 2005.
Är det samma trippande på tå vi ser mot Hizbullah på grund av banden till Iran?
English- In March 2000, the European Council agreed on the Lisbon Strategy.
– I Aten i april 2003 gav alla statschefer sitt samtycke och stöd till utvidgningen.
EnglishI was imagining a "March of the Penguins" thing, so I looked at Miguel.
Jag föreställde mig någon slags pingvinresan-grej, så jag såg på Miguel.
EnglishThe recent gay pride march in Warsaw was only authorised because of pressure from Europe.
Gayparaden nyligen i Warszawa tilläts först efter påtryckningar från EU.
EnglishMaybe you could tell us, Commissioner, what has happened between 10 March and today?
Med andra ord nådde vi både positiva konkreta resultat och resultat på kommunikationsområdet.
EnglishShe went there last March and fought hard to obtain an agreement on P-TOMS.
Kommissionen har också aktivt medverkat till att ge medordförandena en mer framträdande roll.
EnglishSo, equipped with new and smart energies, let us go on the march into the future!
Låt oss möta framtiden rustade med nya och smarta energikällor!
EnglishI would draw your attention to the march in Brussels last year in which 5 000 people took part.
Jag hänvisar till demonstrationen i Bryssel förra våren som 5000 personer deltog i.
EnglishGlobalisation itself is the result of our march towards the future.
Globaliseringen är i sig själv resultatet av vår egen färd mot framtiden.
EnglishInjustice in legal form is on the march, and it must be fought against.
Orättvisor i rättslig form är på frammarsch, och de måste bekämpas.
EnglishOn Saturday the Hungarian March for Dignity started in Budapest.
I lördags inleddes den ungerska demonstrationen för värdighet i Budapest.
EnglishI was in Warsaw on the march that your Government tried to ban.
Jag var i Warszawa på den demonstration som er regering försökte förbjuda.
EnglishThis is in fact a world-wide agency, and we Europeans cannot march out of step.
Det handlar i själva verket om en världsomfattande byrå och vi européer kan inte gå i en egen riktning.
EnglishToday there are people who march through the streets shouting about your law: ‘Thirty years is enough’.
I dag marscherar människor på gatorna, och om er lag ropar de: ”Trettio år är nog”.