EN market
volume_up
{noun}

1. general

market (also: fair, marketplace, mart)
volume_up
marknad {comm. gen.}
A transatlantic market for carbon emissions could be the start of a global market.
En transatlantisk marknad för koldioxidutsläpp kan vara starten på en global marknad.
Our aim is to create a European market, an integrated single market in electricity and gas.
Vårt syfte är att skapa en europeisk marknad, en integrerad inre marknad för el och gas.
The consumer credit market is predominantly a local or regional market.
Marknaden för konsumentkrediter är främst en lokal eller regional marknad.
market (also: commerce, dealing, trade, trading)
volume_up
handel {comm. gen.}
We would like to see a more open market for bananas on the world market.
Vi önskar en friare handel av bananer på världsmarknaden.
The internal market shall extend to agriculture and trade in agricultural products.2.
    Den inre marknaden skall även omfatta jordbruk och handel med jordbruksprodukter.2.
It appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
Den grundläggande orsaken till handel med mänskliga organ verkar vara marknadsvärdet.
market (also: enquiry, inquiry)
volume_up
efterfrågan {o.sg.} (bestämd form)
If there is a demand from the market, they will respond to this demand.
Om det finns en efterfrågan på marknaden så kommer producenterna att möta denna efterfrågan.
After all, market demand does not mean that production must be subsidised.
Marknadens efterfrågan betyder nämligen inte att produktionen måste subventioneras.
adapting to market demand and shifting towards higher value-added products,
Anpassning till marknadens efterfrågan och växling till produkter med högre förädlingsvärde.
market
Whether you shop at the market or online, the EU protects your rights.
Vare sig du handlar på torget eller internet skyddar EU dina rättigheter.
ACP cocoa-producing countries would experience a considerable reduction in their market and their income.
AVS-länderna som producerar kakao skulle få betydligt sämre avsättning och lägre inkomster.
If we cannot market our products we will have more unemployed men and women
Om vi inte får avsättning för våra produkter kommer vi att få fler fattiga män och kvinnor.?
If we cannot market our products we will have more unemployed men and women.'
Om vi inte får avsättning för våra produkter kommer vi att få fler fattiga män och kvinnor.?

2. "stock"

market (also: stock exchange)
volume_up
börsen {comm. gen.} (aktier)
This time that would have immediate repercussions on stock market prices.
Det skulle direkt ge utslag på börsen.
A financial market crisis and derivatives that are not traded on the stock exchange have doubtless made the crisis worse.
En finansmarknadskris och derivat som inte säljs på börsen har otvivelaktigt förvärrat krisen.
Unfortunately, for the time being we have only been able to agree on a market capitalisation of EUR 350 million.
Tyvärr har vi i för det första i fråga om kapitalisering på börsen endast kunnat enas om 350 miljoner euro.

3. economics

Market value of the company divided by profit after full tax.
Marknadsvärde dividerat med nettoomsättning.
The global markets are so free that human bodies now have a market value.
De globala marknaderna är så fria att till och med en människokropp har ett marknadsvärde.
The market value of goods made from timber is also considerable.
Varor tillverkade av timmer har också ett avsevärt marknadsvärde.
market
The certificates are tradeable and obtain a market price.
Utsläppsrätterna kan köpas och säljas till marknadspris.
The certificates are tradable and fetch a market price.
Utsläppsrätterna får överlåtas och har ett marknadspris.
It is first and foremost a market price; we have to accept this.
Det är först och främst ett marknadspris, vi måste acceptera det.
Ukraine is also an important sales market for European products.
Ukraina är också ett viktigt avsättningsområde för europeiska produkter.
market
volume_up
avsättningort {comm. gen.}

4. commerce

market
Mr President, I would ask you to ensure that we have order in this House, since we are not at a market.
Vi befinner oss inte på ett torg.
Any market – even the simplest market on the market square – has rules and that is exactly what we mean by the social market economy we have in Europe.
Alla marknader – även den enklaste marknad på ett torg – har regler, och det är precis det som vi menar med den sociala marknadsekonomi som vi har inom EU.
We will perhaps have to provide less money for paving market places and have fewer bypasses, but instead, we will cofinance more energy efficiency.
Vi kommer kanske att behöva ge mindre pengar till att betala för asfaltering av torg och ha färre förbifartsleder, och i stället samfinansiera mer energieffektivitet.
market
volume_up
marknadsplats {comm. gen.}
It will be necessary to create greater legal security in the electronic market.
Det kommer att krävas att man skapar ökad rättssäkerhet för den elektroniska marknadsplatsen.
More than ever, locations in all countries are facing global competition, and the world is becoming one market place.
Varje nationell lokalisering blir i dag mer än någonsin tidigare utsatt för global konkurrens, och världen blir till marknadsplats.
Specifically, since the transposition of the Directive in 1993, the internet has developed considerably and become an electronic market place.
Sedan direktivet införlivades 1993 har Internet utvecklats betydligt och blivit en elektronisk marknadsplats.
market

Context sentences for "market" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
EU:s vinmarknad behöver förvisso reformeras, men låt oss göra det med klokskap.
EnglishA free market for services and employee mobility should be supported, not fought.
En fri tjänstemarknad och rörlighet för arbetstagare bör stödjas, inte bekämpas.
EnglishWho is talking about the purchasing power required to revive the internal market?
Vem talar om den köpkraft som krävs för att den inre marknaden ska återupplivas?
EnglishAmendment No 100 exempts livestock from the rules governing the internal market.
I ändringsförslag 100 undantas levande djur från den inre marknadens regelverk.
EnglishIn this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
Man får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
EnglishWe believe it is important, as Mr Hökmark said, that we also rely on the market.
Vi håller med Gunnar Hökmark om att vi även måste ha förtroende för marknaden.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
Flest förelägganden eller förbud finns i själva verket på inremarknadsområdet.
EnglishVarious alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.
Olika alternativ till DCM-baserade färgborttagningsmedel finns redan på marknaden.
EnglishIs it socially acceptable for people at 58 to be taken out of the labour market?
Är det socialt acceptabelt att 58-åringar inte ges tillträde till arbetsmarknaden?
EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Den nya lagstiftningen kanske främjar konkurrensen på EU:s el- och gasmarknader.
EnglishThe cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
The cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
EnglishThe following links can help you to find your way in the Estonian labour market.
Följande länkar kan hjälpa dig att hitta rätt på den estniska arbetsmarknaden.
EnglishThey apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.
EnglishThe Committee on Legal Affairs and the Internal Market has made this even worse.
Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden förvärrade det ännu mer.
EnglishLook at our children and the technology they use and the jobs market they face.
Se på våra barn och den teknik de använder och den arbetsmarknad de står inför.
EnglishThey were, however, directly related to the completion of the internal market.
De hade, emellertid, ett direkt samband med genomförandet av den inre marknaden.
EnglishThe key to the enlarged community has to be the integrity of the single market.
Nyckeln till den utvidgade gemenskapen måste vara den inre marknadens integritet.
EnglishWe must finish establishing the internal market, including the service sector.
Vi måste fullborda inrättandet av den inre marknaden, inbegripet tjänstesektorn.
EnglishIn short, it must be focused on those who are furthest from the labour market.
Kort sagt måste det riktas mot dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Min andra punkt gäller den fria marknaden för rättigheter till vinodlingsarealer.