"market economy" translation into Swedish

EN

"market economy" in Swedish

EN market economy
volume_up
{noun}

market economy
volume_up
marknadsekonomi {comm. gen.}
The same thing applies to changing a planned economy into a market economy
Detsamma gäller övergången från planekonomi till marknadsekonomi ".
It was already a market economy and it is therefore now in the negotiating process.
Det var redan en marknadsekonomi och befinner sig därför nu i förhandlingsprocessen.
It is the result of an open, unprotected market economy with free competition.
Det är resultatet av en öppen, oskyddad marknadsekonomi med fri konkurrens.

Synonyms (English) for "market economy":

market economy

Context sentences for "market economy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt must not only focus on the market economy and the free play of market forces.
EU ska inte bara fokusera på marknadsekonomin och marknadskrafternas fria verksamhet.
EnglishThe free market economy includes elements which lead to a better environment.
Den fria marknadsekonomin innehåller i sig element som leder till en bättre miljö.
English   The right of ownership is a fundamental prerequisite of the market economy.
   .–Äganderätten är en grundläggande förutsättning för marknadsekonomin.
EnglishFluctuations, with their peaks and troughs, are characteristic of a market economy.
Ett av marknadsekonomins kännetecken är att vågrörelser äger rum med toppar och dalar.
EnglishThis is the only way we can develop our social market economy in Europe.
Det är det enda sättet som vi kan utveckla den sociala marknadsekonomin i Europa.
EnglishWhat is in danger, though, is the European social model, the social market economy.
Det som är i fara är dock den europeiska sociala modellen, den sociala marknadsekonomin.
EnglishThat kind of procedure undermines people's trust in the social market economy system.
Ett sådant förfarande undergräver människors förtroende för den sociala marknadsekonomin.
EnglishThe Treaty of Lisbon will continue this market economy policy with free competition.
Lissabonfördraget kommer att fortsätta denna marknadsekonomiska politik med fri konkurrens.
EnglishBy chance, I have before me Eurostat's statistics on the economy labour market.
Av en tillfällighet har jag här Eurostats arbetsmarknadsstatistik.
EnglishIt is the foundation of the modern, successfully functioning market economy.
För närvarande finns det ingen harmoniserad patentlagstiftning i EU.
EnglishThe social market economy was the successful model behind Germany's economic miracle.
Den sociala marknadsekonomin var den framgångsrika modellen bakom Tysklands ekonomiska under.
EnglishThere are also problems there with the implementation of a market economy.
Det förekommer också problem med hur marknadsekonomin förverkligas.
EnglishWe want fair rules in the market economy within the EU and abroad, no more and no less.
Vi vill ha rättvisa regler i marknadsekonomin inom EU och utomlands, varken mer eller mindre.
EnglishChina is still not a free but rather a mixed market and planned economy.
Kina är fortfarande inte en fri marknad utan snarare en blandad marknad med planhushållning.
EnglishWe are not primarily a market: ‘ It's not the economy, stupid!’
Jag noterade nyligen att den turkiska regeringen alltmer inser och uppskattar detta.
English(NL) Fluctuations, with their peaks and troughs, are characteristic of a market economy.
(NL) Ett av marknadsekonomins kännetecken är att vågrörelser äger rum med toppar och dalar.
EnglishWe are not primarily a market: ‘It's not the economy, stupid!’
Vi är inte en marknad i första hand: ”Det handlar inte om ekonomi, dumbom!”
EnglishThe same applies to the social market economy, which is more than just an economic system.
Detsamma gäller för den sociala marknadsekonomin, vilken är mer än bara ett ekonomiskt system.
EnglishForestry has been and must in the future be within the sphere of the free market economy.
Skogsbruket har sorterat och bör även i fortsättningen sortera under den fria marknadsekonomin.
EnglishIn that knowledge, we must apply the social market economy in each piece of policy we lay down.
Med den vetskapen bör vi tillämpa den sociala marknadsekonomin i varje del av vår politik.