EN match
volume_up
{noun}

1. general

match (also: batch, part, round, connection)
match (also: peer)
volume_up
like {comm. gen.}
Du är min like, inte sant?
match (also: marriage, matrimony)
match (also: light)
volume_up
tändsticka {comm. gen.}
It is galling to realise that a single lit match can potentially destroy thousands of hectares of fine forest.
Det är frustrerande att inse att en enda tänd tändsticka kan förstöra tusentals hektar fin skog.
But what do a clock, a match, chess pawns...... and vowels have in common?
Men hur hör klockor, tändstickor, schackbönder... och vokaler ihop?
Man använder tändstickor.
match (also: compeer, equal, peer)
volume_up
jämlike {comm. gen.}
match
volume_up
lämplig äktenskapskandidat {comm. gen.} [oldfsh.] [ex.]
match (also: date, hit, rendezvous, visit)
volume_up
träff {comm. gen.}
Alla adresserna har träffar

2. "husband"

match (also: companion, husband, hubby, partner)
volume_up
make {comm. gen.}

3. sports

match
volume_up
match {comm. gen.}
Europe is no match for the Chinese, and slowly but surely we are being driven out of Africa.
EU är en enkel match för kineserna, och sakta men säkert drivs vi ut ur Afrika.
Anybody round here can pick up a ticket for a World Cup match just like that.
Vem som helst här kan med lätthet få en biljett till en VM-match.
Not even Maradona or Pelé could win the match of this crisis by themselves.
Inte ens Maradona eller Pelé skulle kunna vinna den match som den här krisen är på egen hand.

Context sentences for "match" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGray entries cannot be accepted or rejected and do not match the filter criterion.
Gråa poster kan inte accepteras eller avslås och motsvarar inte filterkriteriet.
EnglishThe election did not match up to international standards or to our expectations.
Valet levde inte upp till internationella standarder eller till våra förväntningar.
EnglishIt is like putting a fake label on a product, which does not match the content.
Det är som att felmärka en vara, eftersom etiketten inte motsvarar innehållet.
EnglishThe situation will thus be made to match the real driving dynamics of motorcycles.
På det här viset kan situationen anpassas till motorcyklarnas faktiska kördynamik.
EnglishThe directive does not entirely match Parliament' s expectations in all areas.
Direktivet motsvarar inte hundraprocentigt parlamentets idéer på alla områden.
EnglishIf the policies described are to be credible, we need to match actions to words.
Om den politik som målas upp ska vara trovärdig måste vi låta ord följas av handling.
EnglishThese will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
Dessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
EnglishMadam President, Europe needs to give itself the resources to match its ambitions.
Fru talman! Europa behöver ge sig självt resurser för att motsvara sina ambitioner.
EnglishThe directive does not entirely match Parliament's expectations in all areas.
Direktivet motsvarar inte hundraprocentigt parlamentets idéer på alla områden.
EnglishFinally, the Union must grant itself financial resources that match its ambitions.
Avslutningsvis måste unionen anslå finansiella medel i höjd med ambitionerna.
EnglishOf course, we also aim to match our ambitions based on scientific findings.
Naturligtvis har vi även som mål att samordna våra forskningsbaserade ambitioner.
EnglishWe also need the human resources to match our programme resources and ambitions.
Vi behöver även mänskliga resurser som svarar mot våra programresurser och ambitioner.
EnglishThe result would thus match the existing practice in the horizontal directives.
Så skulle slutresultatet även motsvara linjen i de horisontala direktiven.
EnglishIt is time to match action to the many words and do something about the problems.
Det är nu dags att låta handling följa de många orden och få något gjort åt problemen.
EnglishEntries in black can be accepted or rejected and match the filter criteria.
Svarta poster kan du acceptera eller avslå och de motsvarar filterkriterierna.
EnglishWe need to match it with teamwork and international cooperation of our own.
Vi måste göra det med grupparbete och internationellt samarbete från vår sida.
EnglishIn return, major companies will match this amount with a contribution in kind.
I gengäld kommer stora företag att betala ett lika stort bidrag in natura.
EnglishSaying 'yes' to the Treaty of Lisbon will provide the means to match our ambitions.
Ett ”ja” till Lissabonfördraget kommer att ge de medel som motsvarar våra ambitioner.
EnglishIt will have to provide the financial means necessary to match its political choices.
Unionen måste anslå ekonomiska medel som motsvarar dess politiska ambitioner.
EnglishBring me that typewriter, and then I can forensically match the type... to the letter.
Ta med skrivmaskinen till mig, så kan jag kolla om den stämmer överens med brevet.