"material" translation into Swedish

EN

"material" in Swedish

SV

"material" in English

EN

EN material
volume_up
{noun}

1. general

material (also: copy, matter, stuff)
A course covering different methods of characterizing material surfaces.
A course covering different methods of characterizing material surfaces.
The general availability of this material on the Internet is stunning.
Att dessa material är så allmänt förekommande på Internet slår en med häpnad.
Karolina's family and friends received e-mails containing pornographic material.
Karolinas familj och vänner fick e-postmeddelanden med pornografiskt material.
material (also: body, element, matter, motive)
PVC as a material needs to undergo a thorough assessment of its entire life-cycle.
PVC bör som ämne bli föremål för en grundlig bedömning av den totala livscykeln.
The same material will come up again in Parliament.
Där tar parlamentet återigen upp samma ämne.
Asbestos is a notoriously dangerous material.
Det är känt att asbest är ett farligt ämne.
material (also: ground, mount, pedestal, underlay)
This will give us the materials we need to be able to reach decisions.
Därigenom får vi det underlag vi behöver för att kunna fatta beslut.
We have received many excellent observations and contributions which give us the material to make a cost-benefit assessment for business.
Vi har fått in många utmärkta påpekanden och bidrag som ger oss underlag för att göra en kostnads-nytto-analys för industrin.
The European Union ought, as quickly as possible, to be in possession of common statistical material which is comprehensive in all areas.
Unionen bör så snart som möjligt få tillgång till ett gemensamt statistiskt underlag som täcker alla områden.
material (also: matter)
volume_up
materia {comm. gen.}
So she sampled some material out of it.
Så hon tog ut prover på materia ur det.
It has, to put it bluntly, been developed on the belief that plants, animals and the soil can be treated as dead material.
Den har kort sagt byggts på tron att växter, djur och jord kan behandlas som död materia.
This is the first time in the history of humanity that patents are to be issued in respect of living material.
Den handlar om att man för första gången i historien skall ge mänskligheten patent på levande materia.

2. "matter, stuff"

material (also: raw material, crude material)
volume_up
stoff {n} (råmaterial)

3. "fabric"

material (also: batik, cloth, fabric)
They mentioned " material ", so we called you.
De nämnde tyger, så vi ringde dig.

Synonyms (English) for "material":

material

Synonyms (Swedish) for "material":

material
Swedish

Context sentences for "material" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVictorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Viktorianerna trodde att vågorna måste vara vågor i ett fysiskt medium - etern.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Vi kräver således en strikt separering av materialet från de tre kategorierna.
EnglishIt goes without saying that child pornography and racist material are outrageous.
Det säger sig själv att barnpornografi och racistiska uttalanden är klandervärda.
EnglishThe interconnection of existing networks poses both material and legal problems.
Förbindelser mellan befintliga nät skapar både fysiska och juridiska problem.
EnglishThe world should not be hostage to speculative capital and raw material monopolies.
Världen får inte bli gisslan för spekulativt kapital och monopol på råmaterial.
EnglishMarketing of material for the vegetative propagation of the vine (codified version) (
Saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (kodifierad version) (
EnglishThere are different capabilities for obtaining and purchasing this raw material.
Det finns olika möjligheter till att erhålla och inhandla detta råmaterial.
EnglishIn addition, in this way we can see the material progress made within a year.
Dessutom kan vi på detta sätt se vilka konkreta framsteg som har gjorts på ett år.
EnglishEurope needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
Europa måste stimulera rörligheten för sina immateriella och materiella tillgångar.
EnglishTransparency is the key to European democracy and its principal construction material.
Insyn är nyckeln till och den främsta grundstenen för den europeiska demokratin.
EnglishThere are certainly material arguments here which go beyond political bounds.
Det finns säkerligen sakliga argument som överskrider de politiska gränserna.
EnglishIn the Chapter on agriculture, payments were again affected by material errors.
I jordbrukskapitlet förekommer väsentliga fel när det gäller betalningarna.
EnglishOnly in this way can these raw material-rich countries develop as a whole.
Det är bara på det sättet som dessa råvarurika länder kan utvecklas som helhet.
EnglishSchools also need funds for non-material resources, in other words, for teachers.
Skolan behöver därför också resurser till icke materiella områden, dvs. lärartjänster.
EnglishBioethanol comes from a field crop and is essentially an agricultural raw material.
Bioetanol kommer från en jordbruksgröda och är i grund och botten en jordbruksråvara.
EnglishInformation is the raw material, the principal fuel, of the system of democracy.
Information är det demokratiska systemets råmaterial, dess huvudbränsle.
EnglishPlease supply the relevant material and I will follow the matter up as you request.
Om ni överlämnar det relevanta materialet så skall jag följa upp frågan som ni begär.
EnglishSome of these are of a material nature, while others are more historical or political.
Vissa av dem är materiella medan andra snarare är historiska eller politiska.
EnglishAs you will understand, the Commission cannot make any material comment at this stage.
Som ni förstår kan kommissionen inte göra några kommentarer i sak på detta stadium.
EnglishResearchers then retain access to all the saved calls - fantastic base material.
Och forskarna får med alla sparade samtal ett fantastiskt källmaterial.