"maximum" translation into Swedish

EN

"maximum" in Swedish

SV

"maximum" in English

EN
EN

EN maximum
volume_up
{noun}

maximum
Because a maximum is just that, and it also means that you can go for less.
För ett maximum innebär ett maximum, och det innebär även att man kan lita på det.
Therefore, I believe that a delay of four years is an absolute maximum.
Jag tror därför att tidsgränsen på fyra år är ett maximum maximorum.
We are afraid that the minimum could easily turn into a maximum.
Vi fruktar, att ett minimum lätt kan förvandlas till ett maximum.
maximum

Synonyms (English) for "maximum":

maximum

Synonyms (Swedish) for "maximum":

maximum
Swedish

Context sentences for "maximum" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe minimum protection provided by the directive is gradually becoming a maximum.
Det minimiskydd som direktivet ger håller successivt på att bli ett maximiskydd.
EnglishI also want to see maximum regional flexibility permitted within the regulation.
Jag vill också att förordningen medger största möjliga regionala flexibilitet.
EnglishMr Lomas, now that I have explained that point, you have a maximum of 60 seconds.
Med detta svar, herr Lomas, har ni nu, med denna förklaring, högst 60 sekunder.
EnglishThus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.
EnglishRussia must cooperate with the European Union in this region of maximum interest.
Ryssland måste samarbeta med Europeiska unionen i den här mycket viktiga regionen.
EnglishThere should be no minimum services; there should be maximum services for all.
Det borde inte finnas minimitjänster. Det borde finnas maximala tjänster för alla.
EnglishSentences must be severe and the harmonisation of maximum penalties must continue.
Straffen måste vara stränga och harmoniseringen av maximistraffen måste fortsätta.
EnglishParagraph 21 demands that full use be made of the maximum amount of 1.27 % of GDP.
Punkt 21 kräver att taket på 1,27 procent av BNP skall utnyttjas fullständigt.
EnglishThis should involve abandoning maximum rates and introducing only minimum rates.
Därvid borde man avstå från maximala skattesatser och bara införa minimiskattesatser.
EnglishI therefore urge the European Commission to give this its maximum attention.
Jag uppmanar därför kommissionen att uppmärksamma detta i så hög grad som möjligt.
EnglishThat is a maximum annual figure of EUR 200 million from the Guarantee Fund.
Denna utlåning har emellertid ett tak som är definierat i avtalen mellan organen.
EnglishMr Varela wishes to speak as rapporteur and he may do so for a maximum of one minute.
Varela begär ordet i egenskap av föredragande och han har ordet i högst en minut.
EnglishThese are exceptional circumstances, since we normally have a maximum of five.
Detta är unika omständigheter, eftersom vi i regel har maximalt fem talare.
EnglishThe Commission is proposing an increase in the maximum rate from 10 % to 20 %.
Kommissionen föreslår en höjning av maximibeloppet från 10 till 20 procent.
EnglishHowever, we must also insist on maximum safeguards and respect for fundamental rights.
Men vi måste också kräva maximalt skydd och respekt för grundläggande rättigheter.
EnglishThe waiver should be for a maximum of one year because aid is temporary.
Undantaget bör gälla i högst ett år eftersom detta är en tillfällig hjälpaktion.
EnglishMany Member States do not, however, intend to accept that a maximum limit should be set.
Många medlemsstater kommer dock inte att godkänna utsättandet av en maximigräns.
EnglishFirstly, we have stretched category 4 for external actions to the maximum.
För det första har vi tänjt kategori 4 för externa åtgärder till det yttersta.
EnglishRight from the start, I fully endorsed this idea of maximum harmonisation.
Jag har ända från början kraftfullt skrivit under på denna maximala harmonisering.
EnglishWith this option you can specify yourself the maximum print quality in dpi.
Med det här alternativet bestämmer du själv den maximala utskriftskvaliteten i dpi.