"me" translation into Swedish

EN

"me" in Swedish

volume_up
me {pron.}
SV
EN

me {pronoun}

volume_up
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
However, let me react to some issues that are of direct concern to me as Ombudsman.
Låt mig emellertid ta upp några frågor som direkt rör mig som ombudsman.
They gave me a series of testimonies which they asked me to convey to this Parliament.
De gav mig en rad vittnesmål som de uppmanade mig att förmedla till parlamentet.
me
volume_up
mej {pron.} (mig)
But promise me you'd leave me alone after that.
Men då får du lova mej att du lämnar mej ifred efter det.
Well, he needed me and I only wish I have with my home.
Nåja, han behövde mej och jag har alltid önskat mej en egen.
So you can give that baby to me or go get lost in the blizzard.
Så du kan ge babyn till mej eller gå vilse i snöstormen.

Context sentences for "me" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.
   – Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.
EnglishIt does not surprise me that given this outrage the Commissioner responsible...
Det är inte konstigt att den ansvarige kommissionären med tanke på denna röra...
EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Jag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.
EnglishIt therefore seems to me that an early review is going to be extremely necessary.
Därför tycker jag det verkar som att en tidig omprövning blir absolut nödvändig.
EnglishAllow me to return to the question of the purpose and the scope of the proposal.
Jag skulle vilja återgå till frågan om syftet med och räckvidden för förslaget.
EnglishFinally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
Till sist vill jag säga att Kathy Sinnott som vanligt gör en felaktig tolkning.
EnglishIt seems to me that this was clearly the main concern for the European Parliament.
Jag uppfattar det som att detta verkligen var huvudfrågan för Europaparlamentet.
EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishAllow me to highlight a few aspects that are in need of comprehensive evaluation.
Jag vill uppmärksamma några områden där en omfattande utvärdering är nödvändig.
EnglishIt seems to me that there is very little in the recent European Council report.
Enligt min uppfattning innehåller Europeiska rådets rapport mycket lite om detta.
English(SV) Mr President, Commissioner, let me especially welcome Mrs Bachelot-Narquin.
Herr talman! Fru kommissionsledamot och speciellt välkommen till fru Bachelot.
EnglishLet me just give you as an instance the forthcoming harmonisation of civil law.
Som exempel vill jag bara nämna den förestående harmoniseringen av civilrätten.
EnglishLet me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
Får jag än en gång säga att rådet bara kan ingripa på kommissionens initiativ.
EnglishI enjoyed working with him and it is a pity that he is not here to hear me say so.
Det var angenämt att samarbeta med honom, och det är synd att det inte blir han.
EnglishLet me now come to the opinion of my group on the other reports under discussion.
Låt oss nu komma till vår grupps åsikt om de övriga betänkanden som diskuteras.
EnglishAnd it seems to me completely pointless for us to try to find somebody to blame.
Jag anser att det är fullständigt meningslöst att försöka leta efter skyldiga.
EnglishIf it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
Om så är fallet, om ni har information om detta, kan ni säga om ansökan beviljats?
EnglishIt therefore seems to me necessary to introduce price stabilisation instruments.
Jag anser därför att det är nödvändigt att införa ett prisstabiliseringsinstrument.
EnglishFinally, let me to mention the large number of amendments which have been tabled.
Slutligen vill jag nämna det stora antalet ändringsförslag som har lagts fram.
EnglishLet me be very clear on this: there cannot be a blank cheque for young farmers.
Här vill jag vara mycket tydlig: undantag kan inte göras för unga jordbrukare.
Other dictionary words