"Mediterranean Europe" translation into Swedish

EN

"Mediterranean Europe" in Swedish

EN

Mediterranean Europe {proper noun}

volume_up
1. geography
Mediterranean Europe

Context sentences for "Mediterranean Europe" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhen 20 000 people cross the Mediterranean to Europe, that is not a crisis for Europe.
När 20 000 personer tar sig över Medelhavet till Europa är det inte en kris för Europa.
EnglishAnd this will be good not only for the Mediterranean region but for Europe as a whole.
Och detta skulle vara av godo, inte bara för Medelhavsområdet, utan för Europa som helhet.
EnglishToday, the Mediterranean region and Europe form a strategic and economic area under construction.
I dag utgör Medelhavsregionen och EU ett strategiskt och ekonomiskt område under uppbyggnad.
EnglishThe risk of desertification then increases hand over fist, particularly in Europe's Mediterranean regions.
Risken för ökenspridning ökar därmed kraftigt, särskilt i Medelhavsområdet.
EnglishThis is the insane attempt to create a pan-Mediterranean bloc, joining Europe with north Africa.
Detta är det vanvettiga försöket att skapa ett Medelhavsblock, och förena Europa och Nordafrika.
EnglishThe most southerly part of Mediterranean Europe is threatened by a process of physical desertification, in the literal sense of the word.
Den sydligaste delen av Medelhavsområdet hotas av fysisk ödeläggelse i ordets rätta bemärkelse.
English   In an EU with 25 Member States, the report focuses too much on the problems in the Mediterranean area of Europe.
   I ett EU med 25 medlemsländer är betänkandet alltför ensidigt fokuserat på problemen i det europeiska Medelhavsområdet.
EnglishUnless we protect migration routes in the Mediterranean, conservation measures in Europe and Africa will be in vain.
Om vi inte skyddar de viktigaste flyttningslederna i Medelhavsområdet rinner skyddsåtgärderna i Europa och Afrika ut i sanden.
EnglishAn effort has been made to foster cooperation with all our neighbours both in the Mediterranean area and throughout Europe and Asia.
Insatser har gjorts för att främja samarbetet med alla våra grannländer, både i Medelhavsområdet och i Europa och Asien.
EnglishWe see this as an important element, not only in the partnership with Turkey but generally in Europe-Mediterranean cooperation.
Vi ser detta som ett viktigt element, inte bara i partnerskapet med Turkiet utan även rent allmänt i Europa-Medelhavssamarbetet.
EnglishWe continually have difficulties with production in the south of Europe, with Mediterranean production, and this is no accident.
Om och om igen har vi problem med produktioner i södra Europa, med produktioner i Medelhavsområdet, och det är inte av en händelse.
EnglishWhat Mediterranean Europe needs is to wake up, to leave behind its self-absorption and to exploit its own human resources.
Med dem blir några få rika men det som Europa vid Medelhavet behöver är att vakna upp, komma ur sin självupptagenhet, ta vara på människorna.
EnglishA cultural space which includes the countries of the Mediterranean and Central Europe as well as the Nordic, Baltic and East European countries.
Ett kulturellt område som omfattar såväl länderna runt Medelhavet och i Centraleuropa som de nordiska, baltiska och östeuropeiska länderna.
EnglishWe will also need to factor these changing movements into basic rights for those who cross the Mediterranean and settle in Europe.
Vi kommer också att behöva omvandla de här föränderliga flödena till grundläggande rättigheter för dem som färdas över Medelhavet och bosätter sig i Europa.
EnglishConcentrating on the plight of migrants traversing the Mediterranean, Europe and the North African States (Maghreb) have to work in unity.
Framför allt när det gäller belägenheten för de invandrare som färdas över Medelhavet måste Europa och de nordafrikanska staterna (Maghreb) samarbeta.
EnglishThe provision of these guarantees concerns the countries of Central and Eastern Europe, the Mediterranean, Latin America, Asia and South Africa.
I fråga om dessa beviljanden av garantier handlar det om länderna i Central- och Östeuropa, vid Medelhavet, i Latinamerika, Asien och Sydafrika.
EnglishMr President, in the development of relations with the Mediterranean, Europe cannot fail to give due importance to this geographical area of the world.
Herr talman! När det gäller att inleda samarbetet med Medelhavsområdet kan Europa inte undgå att inse betydelsen av denna del av världen.
EnglishWe must succeed this time, by asserting Europe's Mediterranean priority clearly, resolutely, lastingly and realistically.
Denna gång måste vi på ett tydligt, bestämt och varaktigt sätt bekräfta och med känsla för det konkreta lyckas, genom en prioriterad satsning på Medelhavsområdet för Europa.
EnglishThe first Euro-Mediterranean Conference marked the beginning of a new stage in relations between the Mediterranean countries and Europe.
Den första Europa-Medelhavskonferensen markerade början på en ny etapp i förbindelserna mellan Medelhavsländerna och Europa - ett "före " och ett "efter ".
EnglishMany workers from these Mediterranean countries move around Europe and it seems only fair to me that they should have access to the benefits of a single pension.
Åtskilliga arbetstagare från dessa Medelhavsländer cirkulerar i Europa och därför tycker jag att det är rätt att även de får tillgång till förmånen av en enda pension.