"menace" translation into Swedish

EN

"menace" in Swedish

SV

EN menace
volume_up
{noun}

menace (also: terror, threat)
We have consistently opposed this brutal menace and will continue to do so together.
Vi har konsekvent motsatt oss detta brutala hot och kommer tillsammans att fortsätta att göra det.
Insects are not only a menace to plants, but are also transmitters of very serious human illnesses.
Insekterna utgör inte bara ett hot för växterna utan överför även allvarliga mänskliga sjukdomar.
Lisbon provides them with a new opportunity and an instrument to combat the menace of nationalism.
Lissabonfördraget ger dem en ny möjlighet och ett instrument att bekämpa det hot som nationalismen utgör.
menace (also: danger, fear, hazard, risk)
volume_up
fara {comm. gen.}
The consumer can be conned by counterfeiting in all circumstances very easily but it is always a menace.
Konsumenten kan mycket lätt luras av förfalskningen under alla omständigheter, men den är alltid en fara.
As a result, they would become a menace on the roads.
De skulle därmed bli en fara på vägarna.
But in today's world we face a new type of danger - the failed state, the state that is a danger to its own people and a menace to the rest of the world.
Men i dagens värld står vi inför en ny typ av fara - den misslyckade staten, staten som är en fara för sitt eget folk och ett hot mot resten av världen.
menace (also: affliction, bother, curse, nuisance)
volume_up
plåga {comm. gen.}

Synonyms (English) for "menace":

menace

Context sentences for "menace" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Council has always been fully committed to tackling the menace of drugs on our streets.
Rådet har alltid varit helt engagerat i att bekämpa narkotikahotet på våra gator.
English. - Cybercrime is indeed a growing menace.
ledamot av kommissionen. - (EN) IT-brottslighet är onekligen ett växande problem.
EnglishThey did not know the source of the bubonic menace and were unable to halt it in its deadly tracks.
De kände inte till böldpestens orsaker och kunde inte hejda dess dödliga framfart.
EnglishFinally, we cannot follow those who refuse to consider seriously the roots of the menace we are fighting.
Vi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
EnglishOur Parliament should have a debate on the global menace of drugs.
Vårt parlament bör ha en debatt om det globala hotet från droger.
EnglishFaced with the Soviet menace, trans-Atlantic unity was a necessity in terms of mere survival.
Europeisk enighet är en av förutsättningarna för starka och balanserade transatlantiska förbindelser.
EnglishThe sense of menace to the individual is today no longer slight.
Hoten mot enskilda personer är i dag inte längre försumbara.
EnglishIn this area, though, nonsense is a public menace.
Men det är samhällsfarligt att begå dumheter på detta område.
EnglishIn the face of the 'brown' menace, all democratic forces on the right and left must join together in Europe.
Ställda inför det ”bruna” hotet måste alla demokratiska krafter till höger och vänster sluta sig samman i Europa.
EnglishMy second point is that, in my view, the European Union has been missing its red menace ever since the end of the Cold War.
Min andra punkt är att Europeiska unionen, enligt min mening, har saknat den röda faran ända sedan slutet av det kalla kriget.
EnglishHis report makes it clear that we should look very carefully at how we intend to respond to the menace of organ trafficking in the EU.
Han klargör i sitt betänkande att vi mycket noggrant bör undersöka hur vi tänker bemöta riskerna för organhandel i EU.
EnglishI believe that the European Union has a major role to play in ensuring that we tackle head-on the menace of international terrorism.
Jag anser att EU har en viktig roll att spela för att se till att den internationella terrorismen angrips med full kraft.
EnglishIt contains an interview with a Corsican terrorist under the headline 'Armata corsa: menace terroriste sur Paris et Strasbourg.'
Där publiceras en intervju med en korsikansk terrorist och tidningen har som rubrik " Armata Corsa: terroristhot i Paris och Strasbourg" .
EnglishIt contains an interview with a Corsican terrorist under the headline 'Armata corsa: menace terroriste sur Paris et Strasbourg
Där publiceras en intervju med en korsikansk terrorist och tidningen har som rubrik " Armata Corsa: terroristhot i Paris och Strasbourg ".
EnglishI voted for the draft directive, which tackles the widespread menace of illegal immigration which often gives rise to exploitation.
Jag röstade för förslaget till direktiv, där man tar itu med det utbredda hotet från olaglig invandring som ofta leder till exploatering.
EnglishWe should spell it out to the North Koreans that their activities are a menace to the whole security setting in the Far East.
Särskilt under den kommande revideringskonferensen bör man ha den nödvändiga ambitionsnivån och arbeta för ett totalt genomförande av fördraget.
EnglishAlmost inevitably, the third difficulty will touch upon the sense of urgency with which the government gets the menace of corruption under control.
Nästan oundvikligen kommer det tredje problemet att handla om hur pass snabbt regeringen kan få kontroll över korruptionen.
English. - Madam President, I know the European City Guide best and, in spite of attempts to close it down, this menace continues.
för EFD-gruppen. - (EN) Fru talman! Jag är mest bekant med European City Guide, som lever kvar trots flera försök att stänga ned företaget.
EnglishHIV/AIDS remains a menace of an illness, not only in African countries, but also in our own Member States and in the countries that are our neighbours.
Hiv/aids fortsätter att vara en hotfull sjukdom, inte bara i afrikanska länder utan också i våra egna medlemsstater och i våra grannländer.
EnglishMr President, we need to strengthen control at the European Union' s external borders if we want to combat the menace of terrorism effectively.
Herr talman! Det är nödvändigt att förstärka kontrollen av Europeiska unionens yttre gränser om man vill föra en effektiv kamp mot hotet från terrorismen.