"merit" translation into Swedish

EN

"merit" in Swedish

SV

"merit" in English

volume_up
merit {comm. gen.}

EN merit
volume_up
{noun}

merit (also: account, advantage, asset, benefit)
volume_up
fördel {comm. gen.}
Hence there is some merit in tightening emission limit values for nitrogen oxides.
Följaktligen finns det fördel med att skärpa utsläppstaken för kväveoxider.
This solution also has the merit of encouraging decentralised development.
Denna lösning har även fördelen av att främja en utveckling som går mot en decentralisering.
This is a good proposal, which has the merit of facilitating monitoring.
Det är ett bra förslag som har fördelen av att underlätta kontroll.
This is its great merit, and not any provision on its reform.
Däri ligger stadgans värde, inte i någon bestämmelse om hur den skall reformeras.
Europe's great merit is to have turned principles into reality.
Europas stora värde ligger i att ha känt till hur man omsätter principerna i verklighet.
That is not because we do not think some of the amendments have merit.
Detta är inte för att vi inte tror att några av ändringsförslagen har något värde.

Synonyms (English) for "merit":

merit

Synonyms (Swedish) for "merit":

merit

Context sentences for "merit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, I should like to raise three points which perhaps merit our attention.
Jag vill emellertid ta upp tre saker som man kanske borde ta med i beräkningen.
EnglishSome of the issues raised are much more complex, and merit careful consideration.
Några av frågorna som väckts är mer komplicerade och kräver noggrant övervägande.
EnglishIn the case of the Irrawaddy dolphin, I recognise that the proposal has some merit.
När det gäller Irrawaddydelfinen medger jag att förslaget har vissa kvaliteter.
EnglishThey deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
De förtjänar möjligheten att visa vad de går för under anslutningsprocessen.
EnglishWe welcome the Green Paper, which has the merit of opening a debate on this subject.
Vi välkomnar grönboken, vars förtjänst det är att debatten i det här ämnet inleds.
EnglishIn Italy, this type of offence does not merit withdrawal of parliamentary immunity.
För förseelser av denna typ upphävs inte den parlamentariska immuniteten i Italien.
EnglishWhy is it that when we are talking about quotas, someone always brings up merit?
Varför är det så att när vi talar om kvotering tar någon alltid upp frågan om meriter?
EnglishIt is to his merit that the outcome, following conciliation, is so well-balanced.
Det är hans förtjänst att medlingen ledde till ett så balanserat resultat.
EnglishIts great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
Dess stora förtjänst är att frågan undersöks ur jordbrukarnas perspektiv.
EnglishThis text has the merit of proposing solutions for radically rethinking this policy.
I texten föreslås bra lösningar för en radikal omvärdering av denna politik.
EnglishAs if women are not capable of being judged on their own merit, just like men.
Som om inte kvinnor skulle duga att bedömas på sina personliga meriter, precis som män!
EnglishI am not sure if this second point has quite the same merit as the first.
Jag är inte säker på att denna andra punkt är lika välgrundad som den första.
EnglishOf course there are still a number of points that would merit further discussion.
Naturligtvis finns det fortfarande några punkter som måste diskuteras.
EnglishThe merit of this opinion is that it has drawn all the threads together.
Det speciella med detta yttrande är att alltihop ändå har kunnat sammanföras.
EnglishThese are all questions which merit a clear debate, both here and in all the Member States.
Alla dessa frågor förtjänar en tydlig debatt här och i samtliga medlemsstater.
EnglishThat is not because we do not think some of the amendments have merit.
Varje förändring skulle kunna bli en stjälpande förändring i denna situation.
EnglishIt must be done on the basis of merit and without any links to the industry.
De måste väljas ut efter meriter och inte ha några band till industrin.
EnglishProvisions on sale of goods merit priority, as do service contracts.
Bestämmelser för försäljning av varor bör prioriteras, liksom avtal för tjänster.
EnglishI shall single out certain features of the new Rules which merit special consideration.
Låt mig ta upp några för oss särskilt beaktansvärda aspekter i den nya arbetsordningen.
EnglishThe merit of the directive that such proposals aim to achieve is also clear.
Det står också klart vilka mål man har med förslagen i detta direktiv.