EN mine
volume_up
{noun}

1. general

mine (also: quarry)
volume_up
gruva {comm. gen.}
This has also given rise to urban mining, or the city itself as a mine.
Det har också gett upphov till begreppet Urban mining, eller staden som gruva.
There are plans to start mining uranium at Talvivaara mine in the province of Kainuu, Finland.
I Talvivaaras gruva som ligger i landskapet Kainuu finns det planer på börja bryta uran.
We visited a number of interesting "facilities" such as tunnels, landslide areas, rock cuts and mine.
Vi besökte ett antal intressanta ”anlägg”  som tunnlar, skredområden, bergsskärningar och gruva.
volume_up
källa {comm. gen.}
Entire regions of the European Union, such as mine, Asturias, are hoping to find a viable and sustainable way of using coal as a clean energy source.
Hela regioner i Europeiska unionen, såsom min, Asturien, hoppas kunna hitta ett framkomligt och hållbart sätt att använda kol som källa till ren energi.
However, I wished to make a record of all your names, with mine among them, as a symbol of what we could call the 'Friday club '.
Men jag ville behålla era namn - och mitt bland dem - som en symbol för vad vi skulle kunna kalla " fredagsklubben ".
This one was unexpected because I started the year as an agnostic, and by the end of the year, I became what a friend of mine calls a reverent agnostic, which I love.
Denna lärdom var oväntad eftersom jag började året som en agnostiker, och mot slutet av året blev jag vad en vän kallar en vördnadsfull agnostiker, jag gillar det.

2. military

mine
volume_up
mina {comm. gen.}
A constituent of mine undertook some work for the European Union a few years ago.
En av mina väljare arbetade för Europeiska unionen för några år sedan.
I see that you are very well informed by a Spanish compatriot of mine.
Jag märker att ni har informerats mycket väl av någon av mina spanska kolleger.
A constituent of mine recently returned from a holiday in another EU country.
En av mina väljare kom nyligen hem från semester i ett annat EU-land.

3. figurative

mine (also: bonanza, storehouse)
volume_up
guldgruva {comm. gen.} [fig.]
It concerns Rosia Montana, a proposal to construct Europe’s largest gold mine in Romania.
Det handlar om Rosia Montana, ett förslag om att bygga Europas största guldgruva i Rumänien.
This project, which relates to the development of a gold mine in the centre of Romania, raises three types of problem.
Projektet, som handlar om utveckling av en guldgruva i centrala Rumänien, innebär tre typer av problem.
With regard to the current investment at Roşia Montană, the plans involve an exponentially larger gold mine.
När det gäller den aktuella investeringen i Roşia Montană finns det planer på en betydligt större guldgruva.

Context sentences for "mine" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese mine action programmes mostly comprise weapons-removal programmes.
Handlingsprogrammen mot minor består huvudsakligen av program för minröjning.
EnglishI would rather more crudely call it: 'I will scratch your back if you scratch mine'.
Jag skulle hellre uttrycka mig lite grövre: ”Hjälper du mig så ska jag hjälpa dig.”
EnglishMine closures often mean the end of an area's main source of livelihood.
Gruvnedläggningar innebär ofta slutet för ett områdes huvudsakliga inkomstkälla.
EnglishIt was not governments that started it, but the anti-land mine movement.
Det var inte regeringar som startade den, utan rörelsen mot antipersonella minor.
EnglishThe Finns are involved in international cooperation with regard to mine clearance.
Finländarna deltar i det internationella samarbetet för röjning av minor.
EnglishStarted a website back in 2005, with a few friends of mine, called Reddit.com.
Jag startade en webbplats 2005, med några kompisar, som heter Reddit.com.
EnglishI have not seen the Rosia Montana gold mine mentioned anywhere in the report either.
Jag har inte heller sett att guldgruvan i Rosia Montana nämnts någonstans i rapporten.
EnglishThe opening of the gold mine at Rosia Montana has raised further worries.
Öppnandet av guldgruvan i Rosia Montana har gett upphov till ytterligare oro.
EnglishThis example of mine is a clear depiction of the distortion of competition.
Det exempel som jag beskrev tidigare visar på en tydlig förvrängning av konkurrensen.
EnglishSo a colleague of mine at Berkley, he and I were looking at Triceratops.
Så en kollega till mig på Berkeley, han och jag håll på att se på triceratops.
EnglishMine fields are precisely marked and are all collected when the conflict eases off.
Minfälten markeras omsorgsfullt och rensas till den sista minan när konflikten är över.
EnglishDr Fransen has worked in Africa herself, so she was a mine of information.
Dr Fransen har själv arbetat i Afrika, så hon var en stor informationskälla.
EnglishThis Amendment No 69 was drafted by a number of Flemish and Wallonian colleagues of mine.
Ändringsförslag 69 hade lagts fram av ett antal flamländska och wallonska kolleger.
EnglishRelations of mine are still active in humanitarian agencies in that country.
Släktingar till mig är fortfarande aktiva humanitära organ i det landet.
EnglishThis is a particular concern of mine personally and also of the Council’s as a whole.
Detta är en fråga som jag personligen och även hela rådet ägnar särskild uppmärksamhet åt.
EnglishI see that Vladimir, who is an old friend of mine, is upstairs already.
Jag ser att Vladimir, som är en gammal vän till mig, redan befinner sig en trappa upp.
English10th Anniversary of the Mine Ban Treaty (Ottawa Convention) (vote)
Tioårsdagen för Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (omröstning)
EnglishECHO also funds medical teams, mine-clearance experts, and transport and logistical support.
Echo finansierar också läkarteam, minröjningsexperter, transporter och logistikstöd.
EnglishA constituent of mine contacted me last week and asked how to get rid of their fridge.
En väljare kontaktade mig förra veckan och frågade hur han skulle bli av med sitt kylskåp.
EnglishI have also always maintained in the committee that this 50% is not a fetish of mine.
Jag har också alltid i utskottet sagt att dessa 50 procent inte är någon fetischism för mig.