EN

minute {noun}

volume_up
1. "a unit of time, 1/60 of an hour"
minute
volume_up
minut {comm. gen.}
You have one minute to speak in favour and one minute to speak against.
Ni har en minut på er att tala för och en minut på er att tala emot.
Mrs Breyer, one minute thirty seconds is one minute thirty seconds and not two minutes.
En minut och 30 sekunder är en minut och 30 sekunder och inte två minuter.
Put another way, that is GBP 114 000 per minute gross or GBP 96 000 per minute net.
Med andra ord, 114 000 pund sterling brutto per minut eller 96 000 pund sterling netto per minut.
Would you mind if I spoke to her for a minute?
Kan jag få prata med henne ett ögonblick?
I will tell you in a minute what I did.
Om ett ögonblick ska jag berätta vad jag gjorde.
Would you excuse me for just one minute?
Ursäktar du mig ett ögonblick?
minute
volume_up
liten stund {comm. gen.} [ex.]
My Greek colleague will discuss this in a minute.
Mina grekiska kolleger kommer att diskutera detta om en liten stund.
We will talk in a minute about a privileged partnership.
Om en liten stund ska vi tala om ett privilegierat partnerskap.
And we'll come back to chromosomes in a minute.
Och vi kommer tillbaka till kromosomer om en liten stund.

Synonyms (English) for "minute":

minute

Context sentences for "minute" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
Det måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
EnglishI think it was the longest one-minute speech in the history of this Parliament.
Jag tror det var den längsta tiden för enminutsinlägg i parlamentets historia.
EnglishIn 1878, last-minute Western European intervention prevented the two from uniting.
Ett västeuropeiskt ingripande i sista minuten hindrade 1878 enandet av dessa två.
EnglishWe have no time to lose - we should not leave everything to the last minute.
Det finns ingen tid att förlora, vi får inte skjuta upp allt till sista minuten.
EnglishThere are also ports which change percentages at the last minute, if I may say so.
Det finns också hamnar som i sista stund ändrar procentsats, om jag säger så.
EnglishThe minute the situation suddenly improves, young people are the first to find a job.
I de stunder då det plötsligt går bra är det ungdomarna som först finner arbete.
EnglishWe did not know until the last minute if the part-session would be held at all.
Vi visste inte förrän i sista stund om sammanträdesperioden skulle hållas eller inte.
EnglishMr President, I want to use the last half-minute to say a personal thank you.
Herr talman! Jag vill använda den sista halva minuten till att tacka för mig.
EnglishWe cannot always wait until the last minute, run out of time, and put it off.
Vi kan inte alltid vänta till sista minuten och få brist på tid och skjuta upp det.
EnglishYou seem to be a busy man, but you managed to take the floor in the last minute.
Ni verkar vara en upptagen man, men ni lyckades ta ordet i sista minuten.
EnglishEverything points to the country sitting on a volcano that could erupt at any minute.
Allt pekar på att landet sitter på en vulkan som när som helst kan få utbrott.
EnglishShould we not perhaps wait half a minute until Mrs de Palacio is here to listen to us?
Bör vi inte vänta 30 sekunder till, tills de Palacio har kommit för att lyssna?
EnglishSolutions cannot be found at the last minute, when the disaster is already in progress.
Det är inte i sista stund - mitt uppe i katastrofen - som man finner lösningar.
EnglishIt does not minute that he raised the very important matter of the mandate of Members.
Den noterar inte att han tog upp den mycket viktiga frågan om ledamöternas mandat.
EnglishWe now come to the one-minute speeches on matters of political importance.
Nästa punkt på föredragningslistan är minutsanföranden om frågor av politisk vikt.
EnglishHowever, the word Parliament comes from parlare and not from 'minute keeping'.
Ordet parlament kommer dock från parlare och inte från ”protokollföring”.
EnglishMr President, that means that I can cut a minute or two into Mr Lehne's speaking time.
föredragande för yttrandet från utskottet för rättsliga frågor. - (NL) Herr talman!
EnglishI arranged with the Secretary-General to have a one-minute explanation.
Jag har kommit överens med generalsekreteraren om att få en enminutsförklaring.
EnglishHypo Group Alpe Adria has been rescued at the last minute by being nationalised.
I sista stund räddades Hypo Group Alpe Adria genom ett förstatligande.
EnglishMr President, since I only have one minute in which to speak, I shall be very forthright.
Herr talman! Eftersom jag bara har en minuts talartid skall jag gå direkt på sak.