EN mould
volume_up
{noun}

1. construction

volume_up
gjutform {comm. gen.}

2. print, British English, figurative

mould
volume_up
typ {comm. gen.} [fig.]

3. British English, figurative

mould (also: character, complexion, mold, make-up)
volume_up
karaktär {comm. gen.}
The European Union should resist the temptation to 'mould ' the loyalties and characters of the citizens of the Member States.
Europeiska unionen borde stå emot frestelsen att? forma? medborgarnas lojaliteter och karaktärer.
mould
volume_up
läggning {comm. gen.} [fig.]
mould (also: hallmark, impression, mold, stamp)
volume_up
prägel {comm. gen.}

4. British English

mould (also: casserole, die, fitness, formation)
volume_up
form {comm. gen.}
They cannot all fit into a single mould and be dealt with in one debate.
Det är inte möjligt att de kan rymmas i samma form och i en debatt.
We have our doubts about the technical mould in which the reforms are now being cast.
Vi känner stor tvekan inför hela den tekniska form som reformerna nu stöps i.
Free citizens cannot trust in a policy that casts everyone in the same mould and turns the electorate into mere consumers.
Fria medborgare kan inte lita på politiken som stöper alla människor i samma form och förvandlar myndiga medborgare enbart till konsumenter.
mould (also: dummy, mark, mock-up, model)
volume_up
modell {comm. gen.}
mould (also: dirt, dust, earth, ground)
volume_up
jord {comm. gen.}
mould (also: earth, mold, soil, loam)
volume_up
mylla {comm. gen.}
mould (also: mold)
For my main course, a Bogart special with everything, including the mould.
Till huvudrätt vill jag ha en Bogart specialare med allt på, inklusive mögel.
mould (also: die)
volume_up
matris {comm. gen.}
mould (also: mold)
volume_up
mall {comm. gen.}
mould (also: mold)
volume_up
matjord {comm. gen.}
mould (also: mold)
volume_up
mögelsvamp {comm. gen.}
mould (also: mold)
volume_up
mull {comm. gen.}

Context sentences for "mould" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese are the people around whom you want to mould your foreign policy on energy.
Det är dessa människor runt er som ni vill ska prägla er utrikespolitik på energiområdet.
EnglishWe shall mould this fragmentation into rules so that the fragmentation is the same for all.
Vi måste omforma denna fragmentering till regler så att den blir lika för alla.
EnglishThis ready-made mould for meetings could be used for our relations with any other country.
Denna kopia av en sammanträdeskalender skulle kunna stämma in på många länder.
EnglishSo let Britain be a positive partner, cast in the European mould.
Så låt Storbritannien vara en positiv partner som är stöpt i den europeiska formen.
EnglishWhat type of person do schools mould and for what sort of society?
Vilket slags människor utbildar skolan, och för vilket slags samhälle förbereder den dem?
EnglishThe ceramic industries use plaster casts to mould their products.
Inom keramikindustrin använder man gipsavgjutningar för att göra tryck på sina produkter.
EnglishThey only want to listen to those parts of civil society that fit into the federalist mould.
Man vill bara lyssna på dem från det civila samhället som passar in i den federalistiska mallen.
EnglishLet us dare to break the mould of national self-interest; let us dare to adopt a more European approach.
Allt detta kommer att vara till hjälp för att blåsa liv i Lissabonstrategin.
EnglishHere too, we have already drafted precise proposals, which we intend to pour into a legal mould in July.
Också på denna punkt har vi redan utarbetat konkreta förslag, som vi planerar att utforma som rättsakt i juli.
EnglishVery well, it is a fungicide, it kills off mould.
OK, detta är en antikryptogam, ett antimögelmedel.
English   Mr President, I am not going to break the mould because I too support the idea of rejecting this proposal.
   – Herr talman! Jag kommer inte att avvika från mönstret eftersom även jag stöder tanken att förkasta förslaget.
EnglishAre we going to have nothing more to report than the fact that we are still stuck in a mould of old political contradictions?
Får vi där endast berätta att vi fortfarande sitter fast i de gamla politiska motsättningar som finns.
EnglishCoordination must be based on co-operation between differing countries, and not on their being forced into a single mould.
Denna samordning måste grundas på samarbete mellan dem som är annorlunda och inte på en större likriktning.
EnglishMy second point is that, in everyday life, the Member States do not for one moment consider the people that might break out of their own mould from time to time.
För det andra ägnar medlemsstaterna dagligdags inte en tanke åt människor som emellanåt bryter sig loss.
EnglishThey evolve into a language of distrust and hatred, pass into everyday usage, become a model to imitate and mould a certain attitude.
De frambringar ett språk fyllt av misstroende och hat, som övergår till dagligt bruk, blir en förebild och imiteras och formar en viss attityd.
EnglishLet us raise the overall level of education, yes, but chiefly we must mould training to the needs of the labour market and production.
Visst bör vi höja den övergripande utbildningsnivån, men framför allt bör vi anpassa utbildningen till arbetsmarknadens och produktionens behov.
EnglishSo, in order to address enormous new challenges, the EU once again needs two European statesmen in the Adenauer, Schuman or De Gasperi mould.
För att ta itu med de enorma nya utmaningarna behöver EU återigen två europeiska statsmän i stil med Konrad Adenauer, Robert Schuman eller Alcide De Gasperi.
EnglishEurope includes a number of states that have come from the same mould and this should be taken into consideration when examining relations between the EU and Russia.
Ett antal medlemsstater i EU har samma ursprung och detta bör man ha i åtanke när man analyserar förbindelserna mellan EU och Ryssland.
EnglishAre we going to have nothing more to report than the fact that we are still stuck in a mould of old political contradictions?
Jag tror att Europaparlamentet inte kommer att spela någon viktig roll i Lissabon men däremot litet senare i det forum i juni som vi inbjudits till, men vilka ståndpunkter skall vi inta där?
EnglishI very much welcome this, because I believe that strengthening the position of a new supervisory authority of European mould will genuinely increase its credibility on the market.
Jag välkomnar detta eftersom jag anser att stärkandet av en ny EU-tillsynsmyndighets ställning verkligen kommer att öka dess trovärdighet på marknaden.