EN

mount {noun}

volume_up
2. "riding horse"
mount
3. "ridable animal"
4. "horse"
mount (also: horse, steed)
volume_up
häst {comm. gen.}

Context sentences for "mount" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission could mount the same campaign against racism on European pitches.
Kommissionen skulle kunna bedriva samma kampanj mot rasism på fotbollsplanerna i Europa.
EnglishMadam President, an incident like the tragedy on Mount Cermis should be firmly condemned.
Fru ordförande! En händelse som den vid Monte Cermis måste fördömas med bestämdhet.
EnglishNone of the Member States is able to mount effective resistance to global threats on its own.
Ingen av medlemsstaterna kan göra effektivt motstånd mot globala hot på egen hand.
EnglishEven Mr Brittan understood that we were not talking about the Mount of Financial Services.
Till och med Brittan har förstått att man inte talade om berget för finansiella tjänster.
EnglishFinally, we must mount a serious campaign at the United Nations for sanctions against Burma.
Slutligen måste vi inleda en seriös kampanj i Förenta nationerna för sanktioner mot Burma.
EnglishWe are coming up to Christmas and we talk of the Mount of Olives, not the Mount of Oils.
Vi närmar oss i alla fall jul och man talar om (Oliv)oljeberget, inte om oljeblandningsberget.
EnglishThe first concerns the ban on women pilgrims entering Mount Athos in Greece.
Den första gäller förbudet för kvinnliga pilgrimer att besöka Athos, ?Det heliga berget?, i Grekland.
EnglishThe first concerns the ban on women pilgrims entering Mount Athos in Greece.
Den första gäller förbudet för kvinnliga pilgrimer att besöka Athos,? Det heliga berget?, i Grekland.
EnglishIt will enable the EU to mount a challenge to American anti-competitive rules.
Det kommer att göra det möjligt för EU att göra motstånd mot Förenta staternas konkurrensmotverkande regler.
EnglishWe know, nevertheless, that Mount Triglav in Slovenia symbolises determination and accomplishment.
Vi vet emellertid att berget Triglav i Slovenien symboliserar beslutsamhet och förverkligande.
EnglishWe saw a waste tip in a national park on top of Mount Vesuvius.
Vi såg en soptipp i en nationalpark på toppen av berget Vesuvius.
EnglishThey made massive constructions at Mount Li, but dug a 100 mile tunnel to build the mausoleum here.
Dom byggde stora monument vid Mount Li, men grävde 100 mil tunnel för att bygga detta mausoleum.
EnglishThere's the Mount Kailash in Eastern Tibet -- wonderful setting.
Här är Mount Kailash i östra Tibet, en underbar miljö.
EnglishI hereby demand that OLAF mount the appropriate investigation.
Jag kräver härmed att Olaf undersöker saken ordentligt.
EnglishWe must also mount the same sort of pressure against DG VI.
En sådan påtryckning måste vi också organisera mot GD VI.
EnglishI said I'm goin ' to see my brother Lyle in Mount Zion.
Jag sa att jag är på väg att besöka min bror Lyle i Zion
EnglishIt is true that inequalities tend to mount up.
Det är sant att en orättvisa ofta leder till en annan orättvisa.
EnglishI'd be happy to drive you the rest of the way to Mount Zion.
Jag kör dig gärna resten av vägen till Mount Zion
EnglishIt is our duty to mount an inquiry into those cases.
Det är vår plikt att inleda en utredning om dessa fall.
EnglishHowever, there are several problem paragraphs, such as paragraph 78 on the ban on women entering Mount Athos.
Det finns dock vissa problematiska punkter, som punkt 78 om det begränsade tillträdet till berget Athos.