"much" translation into Swedish

EN

"much" in Swedish

SV
volume_up
much {pron.}
SV

EN much
volume_up
{adjective}

Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Mycket har åstadkommits, mycket kan firas, men det finns mycket mer att göra.
Much has been done, it is true, but the facts show that much remains to be done.
Det är sant att mycket har gjorts, men fakta pekar på att mycket återstår.
We should acknowledge that whereas much has been done, much besides remains to be done.
Vi bör erkänna att mycket visserligen har gjorts, men att mycket återstår att göra.

Synonyms (English) for "much":

much

Context sentences for "much" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishMr President, Commissioner, rapporteur, thank you so much for all your efforts.
herr talman, fru kommissionär, herr föredragande! Hjärtligt tack för ert arbete.
EnglishThank you very much to Claude Turmes, the French Presidency and the Commission.
Ett stort tack till Claude Turmes, det franska ordförandeskapet och kommissionen.
EnglishEven the Chad mission is very much delayed, and that was supposed to be 'urgent'.
Till och med Tchaduppdraget är väldigt försenat, och det sades vara ”brådskande”.
EnglishTo this day, 2 500 are still missing, which is causing much suffering in Kosovo.
Än i dag saknas 2 500 personer, vilket ger upphov till stort lidande i Kosovo.
EnglishThese two women over here, these two representatives, deserve at least as much.
De två kvinnorna där borta, dessa två ledamöter, förtjänar åtminstone detsamma.
EnglishRegrettably, the threat of terrorism remains all too real in much of the region.
Tyvärr förblir hotet från terrorismen allt för påtagligt i stora delar av området.
EnglishIn particular, we want to see much greater access for humanitarian aid agencies.
Vi vill särskilt se att biståndsorganisationer lättare får tillträde till området.
EnglishMr President, I should like to thank the Commissioner very much for his answers.
Herr talman! Jag vill rikta ett stort tack till kommissionsledamoten för hans ord.
EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament’s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishIt has, moreover, said as much, in writing, with delightful diplomatic acidity.
Den har vidare sagt detta skriftligt, med en förtjusande diplomatisk syrlighet.
EnglishThat is why I am very much in favour of the best available technology being used.
Därför är jag absolut för att man skall använda sig av bästa tillgängliga teknik.
EnglishI wish us all much success, and: Let us show forced prostitution the red card!
Jag önskar oss alla lycka till, och låt oss visa tvångsprostitutionen rött kort!
EnglishThis puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
Djuren stressas och det i vissa fall i så hög grad att de dör under transporten.
EnglishThank you very much for precisely citing the article to which reference was made.
Jag tackar er hjärtligt för att ni noga citerade den artikel som man åberopade.
EnglishSome of the issues raised are much more complex, and merit careful consideration.
Några av frågorna som väckts är mer komplicerade och kräver noggrant övervägande.
EnglishThank you very much, Mr Graefe zu Baringdorf, especially for your pertinacity.
Tack herr Graefe zu Baringdorf, inte minst för den uthållighet som ni har visat!
EnglishFrom this point of view, the horizontal regulation does not clarify things much.
De övergripande bestämmelserna är inte särskilt klargörande ur denna synpunkt.
EnglishIn practice, Parliament has been unable to play much of a role in this matter.
I praktiken har parlamentet inte kunnat spela någon stor roll i det här ärendet.
EnglishThe antidemocratic power in Belarus is concentrated very much in the President.
De anti-demokratiska krafterna i Vitryssland utgår i huvudsak från presidenten.