"much appreciated" translation into Swedish

EN

"much appreciated" in Swedish

volume_up
much appreciated {adj.} [example]

EN much appreciated
volume_up
{adjective} [example]

much appreciated
You bear a heavy responsibility replacing our colleague Mr Piquet, who was much appreciated by everyone here.
(Applåder) Ni bär ett tungt ansvar när ni nu efterträder vår kollega Piquet som var mycket uppskattad.
Her presence was much appreciated and her total commitment to the whole issue of regional development is accepted.
Hennes närvaro var mycket uppskattad, och hennes totala engagemang i hela frågan om regional utveckling är erkänt.

Similar translations for "much appreciated" in Swedish

much adjective
Swedish
much adverb
much pronoun
Swedish
appreciated adjective
appreciated verb
to appreciate verb

Context sentences for "much appreciated" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to say how much we have appreciated Mr Seppänen's constructive approach.
Jag vill nämna hur mycket vi uppskattar Esko Seppänens konstruktiva inställning.
EnglishThis much appreciated report deals with the results of those deficiencies.
I detta mycket uppskattade betänkande tar man itu med följderna av de bristerna.
EnglishThat aid was significant and it was very much appreciated in our country.
Den hjälpen var betydelsefull och den uppskattades oerhört mycket i vårt land.
English. - Mr President, I very much appreciated this debate.
ledamot av kommissionen. - (EN) Herr talman! Jag uppskattar verkligen den här diskussionen.
EnglishI would like to tell Mr Watson how much we have appreciated his work.
Till herr Watson skulle jag vilja säga att vi verkligen har uppskattat hans arbete.
EnglishI know how much this is appreciated and wanted by the present government.
Jag vet hur mycket den nuvarande regeringen uppskattar och önskar detta.
EnglishMr Killilea, our Parliament is so much appreciated that now the Official Gallery is full.
Herr Killilea! Vårt parlament uppskattas nu så mycket att vår åhörarläktare nu är full.
EnglishThey must be able to participate, like the others, in this action, which is so much appreciated.
De måste kunna delta precis som de andra i denna åtgärd, som uppskattas så mycket.
EnglishIn particular, Isobel's help on the complex comitology issues is very much appreciated.
Jag har särskilt uppskattat Isobels hjälp i de komplexa frågorna kring kommittéförfarandet.
EnglishThat was very much appreciated by all of us across the Groups in this House.
Det uppskattades mycket av oss alla i kammarens olika grupper.
EnglishYou attended as a private individual and we very much appreciated that.
Du närvarade i form av privatperson och det uppskattade vi mycket.
EnglishThe support of Parliament in this process is indeed very much appreciated.
Jag uppskattar verkligen parlamentets stöd på detta område.
EnglishMr President, I very much appreciated the Commissioner's speech.
Herr talman! Jag uppskattade verkligen fru kommissionärens inlägg.
EnglishThis has been a very good exercise and has been very much appreciated by the national parliaments.
Detta har varit ett bra tillvägagångssätt och mycket uppskattat av de nationella parlamenten.
EnglishI very much commend the work of the rapporteurs, which was very much appreciated from our side.
Jag vill ge föredragandena mycket beröm för deras arbete, som vi från vår sida uppskattade varmt.
EnglishThe Commission much appreciated in particular Parliament's support for the regulation's overall approach.
Kommissionen uppskattade särskilt parlamentets stöd för förordningens allmänna synsätt.
EnglishI can assure you that Japan very much appreciated that gesture.
Jag kan försäkra er att Japan verkligen uppskattade denna insats.
EnglishI much appreciated what Mrs Roure said about the European PNR.
Jag uppskattade mycket det som Martine Roure sa om europeisk PNR.
EnglishYour opinion on this would be much appreciated, and I thank you for your attention.
Jag skulle uppskatta att få ta del av era synpunkter på dessa områden och ber att få tacka för er uppmärksamhet.
EnglishI would also like to thank the Commissioner, Mrs Grybauskaitė, whose role I have appreciated very much.
Jag vill också tacka kommissionären, Dalia Grybauskaitė, vars roll jag har uppskattat mycket.