"my" translation into Swedish

EN

"my" in Swedish

volume_up
my {pron.}
SV

EN my
volume_up
{pronoun}

my (also: mine)
volume_up
min {pron.}
I simply wish, through his colleagues, to offer him my willingness to co-operate.
Jag vill bara genom hans kolleger erbjuda honom min samarbetsvillighet.
The first one -- the one I shot my Bob Dylan film with 35 years ago.
Det där är min första kameralins, den jag filmade min Bob Dylan-film för 35 år sedan.
I want to have an answer from the President-in-Office before I ask my supplementary.
Jag önskar få ett svar från rådets ordförande innan jag ställer min följdfråga.

Context sentences for "my" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Det förslag vi nu behandlar kommer mycket lägligt och förtjänar mitt fulla stöd.
EnglishSecondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
Därefter för att ståndpunkten är samstämmig och i mina ögon fullständigt jämlik.
EnglishThis was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
Det här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
EnglishI have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, så kan jag få säga mina sista ord?
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishAs a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
Som medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
EnglishI would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.
EnglishThat is not acceptable, in my view, and we have tabled an amendment accordingly.
Jag anser att det är oacceptabelt. Därför har vi lagt fram ett ändringsförslag.
EnglishIn my opinion, such a far-reaching scorched earth policy is really unnecessary.
Jag anser att en sådan långtgående brända jordens taktik egentligen inte behövs.
EnglishThis is my answer: ‘ The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ” Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer. ”
EnglishAnd so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
Så - (Musik) Det står, "Den här lådan tillhör ..." ~~~ Så jag skriver mitt namn.
EnglishMy first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
Först och främst tillförlitligheten hos de slutliga årsredovisningarna för 2006.
EnglishMy fellow Members have talked about matters such as the reasons for immigration.
Mina kolleger i parlamentet har talat om frågor som orsakerna till invandring.
EnglishIn my view, we should promote youth exchanges with Belarus, Ukraine and Georgia.
Jag tycker att vi ska främja ungdomsutbyten med Vitryssland, Ukraina och Georgien.
English- (IT) Madam President, ladies and gentlemen, my compliments to the rapporteur.
- (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Mina lyckönskningar till föredraganden.
EnglishI am conservative when it comes to my political views and gastronomic habits too.
Jag är konservativ såväl i mina politiska åsikter som i mina gastronomiska vanor.
EnglishAnimal welfare organisations have been contacting my office and welcoming the law.
Djurskyddsorganisationer har kontaktat mitt kontor och välkomnat lagstiftningen.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Slutligen vill jag återigen uttrycka mitt uppriktiga tack till Kyösti Virrankoski.
EnglishMy first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
Mitt första förslag gäller EU:s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.