"naive" translation into Swedish

EN

"naive" in Swedish

EN naive
volume_up
{adjective}

volume_up
naiv {adj.}
Europe must not be naive and must ensure that there is reciprocity.
Unionen får inte vara naiv, utan måste se till att det finns en ömsesidighet.
(Laughter) Now, here is another naive advertising man's question again.
(Skratt) Nu kommer en till naiv fråga från en reklamare.
I think that the Commission needs to be a bit less naive in this respect.
Jag tror att kommissionen måste vara lite mindre naiv i det avseendet.
naive (also: innocent)
naive (also: unsuspecting)
Perhaps you think I am naive, but I am not alone.
Ni kanske tycker att jag är godtrogen, men jag är inte ensam.

Synonyms (English) for "naive":

naive

Context sentences for "naive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany people were naive and believed this, but the time for reflection has now come.
Många människor var naiva nog att tro på detta, men nu är det tid för eftertanke.
EnglishWe should not be so naïve as to leave the business of supervision to the Americans.
Vi får inte vara så naiva att vi överlåter kontrollverksamheten till amerikanerna.
EnglishThose who tell us that we must leave the market alone are naïve ideologists.
De som säger till oss att vi måste låta marknaden vara i fred är naiva ideologer.
EnglishNevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.
Vi ska dock inte stå storögda och naiva medan vi ser dessa händelser utveckla sig.
EnglishIt would be naïve to say that there were no illegal domestic workers in Europe.
Det vore naivt att säga att det inte finns några illegala hushållsarbetare i Europa.
EnglishPerhaps, according to some critics, this initiative could seem to be a naive approach.
Kanske anser vissa kritiker att detta initiativ är ett naivt tillvägagångssätt.
EnglishWe should not be naïve. Instead, we must be as well prepared as we possibly can be.
Vi får inte vara naiva utan vi ska vara så väl förberedda som vi bara kan.
EnglishI think that the Commission needs to be a bit less naive in this respect.
Den avgörande frågan är dock om den övriga kammaren är så blind att den instämmer.
EnglishThis is absolutely crucial because, in this area, we appear naive and weak.
Detta är helt avgörande, eftersom vi framstår som naiva och svaga på det här området.
EnglishHowever, it is naïve to think that we can solve these problems through food labelling.
Det är emellertid naivt att tro att vi kan lösa dessa problem med livsmedelsmörkning.
EnglishMr Rack, I am neither naïve nor do I believe there are only good people in the world.
Herr Rack, jag är inte blåögd och inte heller tror jag att världen uteslutande är god.
EnglishIt is not a bunch of naive amateurs we are dealing with here.
Vi kan inte blunda för att det knappast är några naiva amatörer vi har att göra med här.
EnglishAnd they take advantage of the innocent, the naive, the grieving, the needy people out there.
Och de uttnyttjar de oskyldiga, de naiva, de i sorg, behövande människor där ute.
EnglishThe naive reasoning in this report would be disastrous to the global economy.
Det naiva resonemanget i betänkandet är förödande för världsekonomin.
EnglishI believe it is naïve to believe that we can put the United States under an obligation.
Jag anser att det är naivt att tro att vi kan ålägga Förenta staterna att göra någonting.
EnglishIndeed, it has only taken a year for us to be disabused of many naïve ideas.
Det har faktiskt bara tagit oss ett år att ta oss ur villfarelsen i många naiva uppfattningar.
EnglishHowever, no one must be afraid of saying that Europe must not be naive.
Ingen får emellertid vara rädd för att säga att EU inte får vara naivt.
EnglishSo I really do not see why we should stop being realistic and should be naive.
Så jag förstår inte varför vi skulle sluta att vara realistiska och varför vi skulle vara naiva.
EnglishIt would be naive to believe that Tehran would not be able to put pressure on Europe.
Det vore naivt att tro att Teheran inte kan sätta EU under press.
EnglishLet us not be naive enough to believe we could eliminate any of these.
Låt oss inte vara naiva och tro att vi kan bortse från något av dessa.