EN

name {noun}

volume_up
Enter the just place name or the place name and the region where it resides.
Ange bara platsens namn eller platsens namn och den region där platsen ligger.
On the General tab page, enter a name for this data source in the Name box.
Under fliken Allmänt kan du ange ett namn för den här datakällan i fältet Namn.
Enter a name for the new Style, or adopt an existing name from the list box.
Skriv ett namn för den nya mallen eller välj ett namn i listrutan nedanför.
Unfortunately, this is going to give environment policy a bad name.
Olyckligtvis kommer detta att ge miljöpolitiken ett dåligt rykte.
Nobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.
Ingen vill ha dåligt rykte i världen, och Afghanistan är inget undantag.
Cases like this give European judicial cooperation a bad name.
Fall som detta ger det europeiska rättsliga samarbetet dåligt rykte.
Another name for the performance reserve is efficiency reserve.
En annan benämning på resultatreserven är effektivitetsreserven.
That treaty’ s name was conceived in Joschka Fischer’ s speech in May 2000 – six years ago.
Fördragets benämning utformades i Joschka Fischers tal i maj 2000 – för sex år sedan.
This shows how absurd plant protection products is as a name.
Det visar hur absurt växtskyddsmedel är som benämning.
name (also: personality)
SV

namn {neuter}

volume_up
Ange bara platsens namn eller platsens namn och den region där platsen ligger.
Enter the just place name or the place name and the region where it resides.
Under fliken Allmänt kan du ange ett namn för den här datakällan i fältet Namn.
On the General tab page, enter a name for this data source in the Name box.
Skriv ett namn för den nya mallen eller välj ett namn i listrutan nedanför.
Enter a name for the new Style, or adopt an existing name from the list box.
På den inre europeiska marknaden är de beredda att dra tillbaka produkter som kan skada deras namn.
In the single European market they are prepared to withdraw products that damage their good reputation.
Men det återstår fortfarande en hel del att göra och Förenade kungariket har en lång väg att gå, liksom BNFL har en lång väg att gå för att återupprätta sitt goda namn.
However, there is a lot yet to be achieved and there is a long way for the UK to go, and for BNFL to go to re-establish its reputation.
Det står dock också klart att det inom kommissionen har försiggått oansvarig och oacceptabel verksamhet som äventyrat institutionens rykte och goda namn.
However, it is also clear that there have been unaccountable and unacceptable actions within the Commission that have jeopardised the reputation and the good name of the institution.
namn (also: öknamn)

Context sentences for "name" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name.
Vi känner igen mönster för att skilja brus från signal, och särskilt vårt namn.
EnglishAnd so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
Så - (Musik) Det står, "Den här lådan tillhör ..." ~~~ Så jag skriver mitt namn.
EnglishBut I shall certainly do that under my own name and not under any assumed name.
Men jag skulle naturligtvis inte resa under antaget namn, utan under mitt eget.
EnglishCitizens of many countries have woken up to what has been happening in their name.
Medborgarna i många länder har vaknat upp och ser vad som händer, i deras namn.
EnglishOption fields with the same functionality are given the same name (Name property).
Alternativfält som hänger ihop funktionsmässigt får samma namn (Namn - Egenskap).
EnglishIn the Combo Box enter the URL of the HTML document or the name of the spreadsheet.
Ange HTML-dokumentets URL eller namnet på tabelldokumentet i kombinationsfältet.
EnglishSimilarly, LCVs, as their name implies, are used mainly for commercial purposes.
Lätta nyttofordon används också, som namnet antyder, främst för nyttoändamål.
EnglishNow she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
Nu tycker hon att namnändringen också måste medföra en innehållsmässig förändring.
EnglishI would ask you, Mrs Roth-Behrendt, to name the corresponding health criteria.
Var snäll och nämn, om ni så önskar RothBehrendt, de aktuella hälsokriterierna.
EnglishRip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Blufföretag gömmer sig bakom officiella postlådeadresser, bulvaner och namnbyten.
EnglishThe Treaty will be signed on 13 December in the city whose name it will bear.
Fördraget kommer att undertecknas den 13 december i den stad vars namn det bär.
EnglishOnce a person's name is on the list, it is very difficult to have it removed.
När väl en persons namn finns på listan är det mycket svårt att få det borttaget.
EnglishI say this in my name and in the name of the overwhelming majority of Europeans.
Jag säger detta i mitt eget och det överväldigande flertalet européers namn.
EnglishI therefore put my name forward to become the first European Union astronaut.
Och alltså kandiderar jag till posten som Europeiska unionens förste astronaut.
EnglishThis is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
Det gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.
EnglishYou enter the spreadsheet name when you save it for the first time as a file.
Namnet på tabelldokumentet matar du in när du sparar det som fil första gången.
EnglishAlternatively, for the walls, you could define a new level with the name " Walls ".
Alternativt kan du också definiera en ny nivå för väggarna med namnet " Väggar ".
EnglishGoogle said that it could not take any account of an unregistered brand name.
Google har meddelat att man inte kan ta hänsyn till icke-registrerade varumärken.
EnglishIn the subsequent dialog Add AutoFormat, enter a name for the new AutoFormat.
Ange ett namn på det nya AutoFormatet i nästa dialogruta, Lägg till AutoFormat.
EnglishThis truly is an unfortunate country, which has experienced frequent name changes.
Detta är verkligen ett olycksdrabbat land, som har genomgått talrika namnändringar.

"name a guardian" in Swedish

name a guardian
Swedish
  • namnge en förmyndare
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"name guy" in Swedish

name guy
Swedish
  • namn kille
More chevron_right