"namely" translation into Swedish

EN

"namely" in Swedish

EN namely
volume_up
{adverb}

namely
We must better control where the money is spent, namely, on poverty eradication.
Vi måste bättre kontrollera vad pengarna används till, nämligen fattigdomsutrotning.
Lifelong learning requires the opposite, namely continuity and courses of long duration.
Det livslånga lärandet kräver motsatsen, nämligen kontinuitet och långa tidsförlopp.
Allow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.

Context sentences for "namely" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think we should respect our institutions, namely the independent institutions.
Jag tycker att vi ska respektera våra institutioner, våra oberoende institutioner.
EnglishOne amendment only has been lodged with that committee, namely Amendment No 6.
Endast ett ändringsförslag lämnades in till detta utskott, dvs. ändringsförslag 6.
EnglishBut there are differing views on that, namely on how this should be achieved.
Åsikterna skiljer sig dock och de gäller särskilt frågan hur det skall genomföras.
EnglishThere is an alternative, namely better cooperation between national railway companies.
Det finns ett alternativ, dvs. bättre samarbete mellan nationella järnvägsföretag.
EnglishThree amendments, however, namely Amendments Nos 26, 27 and 28, are new.
Det finns emellertid tre nya ändringsförslag, dvs. ändringsförslag 26, 27 och 28.
EnglishLet me mention one issue which is very important to my own country, namely mountains.
Låt mig ta upp ett ämne som är väldigt viktigt för mitt land. Det handlar om bergen.
EnglishThis brings me to my second point, namely the Stability and Growth Pact.
Och därmed kommer jag till min andra punkt, till stabilitets- och tillväxtpakten.
English. - (PL) I voted in favour of the adoption of Amendments 18-21, namely block 1.
skriftlig. - (PL) Jag röstade för att anta ändringsförslagen 18-21, dvs. block 1.
EnglishIt accounts for three quarters of our exports, namely 5.5 million enterprises.
Industrin motsvarar tre fjärdedelar av vår export, närmare bestämt 5,5 miljoner företag.
EnglishThose problems, namely corruption and GMOs, must be resolved by the beginning of next year.
Dessa problem, dvs. korruption och GMO, måste lösas senast i början av nästa år.
EnglishOne thing is quite clear, namely that animal health equates with food safety.
En sak är helt klar - djurens hälsa är a och o för livsmedelssäkerheten.
EnglishMr President, we are talking about growth and employment, namely the Lisbon Strategy.
Vi pratar om tillväxt och sysselsättning, det vill säga Lissabonstrategin.
EnglishWe welcome the fact, however, that some of the proposals we tabled were adopted, namely:
Vi välkomnar emellertid att några av de förslag vi lade fram antogs, närmare bestämt
EnglishWe are touching upon an important topic here, namely that of people' s dignity.
Vi kommer här in på ett viktigt ämne. Det berör människors värdighet.
EnglishI should like to raise another point, namely small and medium-sized enterprises.
Jag vill också ta upp en annan sak: de små och medelstora företagen.
EnglishThe report discusses a crucial issue in relation to EU aid, namely its ineffectiveness.
. – Betänkandet tar upp en mycket central fråga i EU: s bistånd, dess ineffektivitet.
EnglishThese are not my words, but those of a European Commissioner, namely Mr Bolkestein.
Fru talman, det är inte mina ord, det är en EU-kommissionärs ord, det är Bolkesteins ord.
EnglishI think the European Council achieved very important results, namely on two matters.
Jag anser att mötet med Europeiska rådet ledde till mycket viktiga resultat i två frågor.
EnglishWe want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
Vi vill gå steget längre genom att införa två veckors pappaledighet.
EnglishThere is one country which forms an exception to this rule, namely Italy.
Det finns ett land som är ett undantag i det avseendet och det är Italien.

Other dictionary words