EN neat
volume_up
{adjective}

1. general

neat (also: braw, chic, classy, elegant)
A neat way of making the references to cells and cell ranges in formulas legible is to give the ranges names.
En elegant lösning för att göra referenserna till celler och cellområden i formler mer läsbara är att ge områdena namn.
Simplification must mean more than a neat and tidy system in Brussels which cannot be feasibly applied at Member State level.
Förenkling måste innebära något mer än bara ett elegant system i Bryssel som omöjligen kan tillämpas på medlemsstatsnivå.
There was a very neat illustration of that earlier this morning when we listened to the President of the Czech Republic.
Det blev en väldigt prydlig illustration av detta tidigare i dag när vi lyssnade till Tjeckiens president.
The neat diagrams drawn to illustrate food webs seldom reflect real life.
De prydliga diagram som ritas upp för att illustrera näringsvävar speglar sällan verkligheten.
I would say they were in their late seventies, and I would say that they were on a date, because he was wearing a very neat little suit with a yellow tie -- a brown suit.
Jag skulle säga att de var närmare åttio år, och jag skulle säga att de var på dejt, för han hade på en prydlig kostym och gul slips -- en brun kostym.
neat (also: adaptable, agile, flexible, light)
volume_up
smidig {adj.}
I have seen this programme and it is in fact so well-organised and so neat that the alternative that we can offer the refugees when they return looks much less organised.
Jag har sett det här programmet, och det är faktiskt så välorganiserat och smidigt att det alternativ som vi kan erbjuda flyktingarna när de återvänder hem ter sig mycket sämre organiserat.
Så det här är jättebra.
neat (also: careful, decent, proper, round)
However, there are no neat, uniform rules for direct investments.
Emellertid finns inga ordentliga, enhetliga regler för direkta investeringar.
neat (also: swag, cool, dope)
volume_up
cool {adj.} [coll.]
neat (also: attractive, elegant, fine, foxy)
volume_up
snygg {adj.}
That requires a neat process and proper arrangements for reception.
Detta kräver en noggrann process och lämpliga arrangemang för mottagandet.
neat (also: clean-cut)
volume_up
proper {adj.}
neat (also: dainty, trite, trim)
volume_up
nätt {adj.}
neat (also: super)
neat (also: acute, elegant, inventive)
volume_up
fyndig {adj.}
neat (also: clean-cut)
neat (also: short)
neat (also: unmingled, unalloyed)
neat
neat (also: clean-cut)

2. "alcoholic beverages"

neat
volume_up
ren {adj.} (alkoholhaltiga drycker)

Synonyms (English) for "neat":

neat

Context sentences for "neat" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, there are no neat, uniform rules for direct investments.
Emellertid finns inga ordentliga, enhetliga regler för direkta investeringar.
EnglishThe neat diagrams drawn to illustrate food webs seldom reflect real life.
De prydliga diagram som ritas upp för att illustrera näringsvävar speglar sällan verkligheten.
EnglishNow, if you think that's kind of neat, the story gets really neat right now.
Och om det framstår som häftigt, så är det här ännu häftigare.
EnglishIt has a shock absorber in it so it, like, "Shhhh," makes this neat sound when you jump around on it.
Det har en stötdämpare i sig, så "shhhh", det låter när man hoppar omkring på det.
EnglishMr Böge said that this is visionless and this is a neat term.
Böge har just sagt att det är fantasilöst; det är väl ett trevligt uttryck.
EnglishIt keeps matters neat, does not arouse excessive expectations, and can be monitored.
Det håller sakerna överskådliga, framkallar inga överdrivna förväntningar och kan för övrigt kontrolleras.
EnglishIt must be really hard getting rid of all this neat stuff.
Det måste vara svårt att göra sig av med alla de här fina sakerna.
EnglishAnd "remarkable" is a really cool word because we think it just means neat, but it also means -- worth making a remark about.
Anmärkningsvärt är ett ganska bra ord eftersom det faktiskt betyder värt att göra en anmärkning om.
EnglishAnd he thought, "That's a really neat idea!"
Och han tänkte, "Det där är en riktigt smart idé!"
EnglishAnd the neat thing is that if you change the sequence and change the spell, you just change the sequence of the staples.
Och det fina med det är att om du ändrar sekvensen och ändrar trollformeln så kan du ändra sekvensen av staplarna.
EnglishThere's so many neat pictures, Bob.
EnglishIt sounds very easy and neat.
EnglishA neat sort of righteousness.
EnglishThat would be a neat trick.
EnglishThat's so neat.
EnglishAt the same time, by creating a negative reserve, we would produce a technically neat solution which does not affect the present obligations to the Member States.
Genom att bilda en negativ reserv skapar vi samtidigt en tekniskt korrekt lösning som inte berör förpliktelserna som ingåtts gentemot medlemsstaterna.
EnglishIt was neat; it was remarkable; and slowly it spread from one person to another person until finally, it became the official bread of three-star restaurants in Paris.
Det var litet, det var anmärkningsvärt, och sakta men säkert så spred det sig från person till person, till det, till slut, blev det officiella brödet på trestjärniga resaturanger i Paris.
EnglishI have seen this programme and it is in fact so well-organised and so neat that the alternative that we can offer the refugees when they return looks much less organised.
Jag har sett det här programmet, och det är faktiskt så välorganiserat och smidigt att det alternativ som vi kan erbjuda flyktingarna när de återvänder hem ter sig mycket sämre organiserat.
EnglishIt is a neat bit of technology which has been improved over and over again by smart people in recent decades, but especially in their own experience by smart operators.
Det handlar om en utmärkt teknisk produkt som under de senaste decennierna genomgått ständiga förbättringar av skickliga människor, i alla fall uppfattar de sig själva som skickliga företagare.
EnglishOnly someone who believes the world is composed of sharply-defined 'races ' arranged in a neat hierarchy with them at the top of the food chain could imagine such a horror.
Bara någon som tror att världen består av tydligt åtskilda " raser ", som är arrangerade i en vacker hierarki med dem i toppen av näringskedjan, skulle kunna föreställa sig något så fasansfullt.