"negligent" translation into Swedish

EN

"negligent" in Swedish

EN negligent
volume_up
{adjective}

1. general

negligent (also: available, casual, clear, disengaged)
volume_up
ledig {adj.}
negligent (also: careless, remiss, slapdash, slipshod)
negligent (also: careless, cool, incautious, slap-dash)
The wilful and negligent handling of food and feed must not be punished with trivial penalties.
Uppsåtlig och vårdslös hantering av livsmedel och foder kan inte bestraffas med bagatellartade påföljder.
Let us not mince our words: in this affair the Commission's attitude was more than negligent, it was an irresponsible and criminal attitude.
Det finns ingen anledning att skräda orden: kommissionen hade i detta sammanhang en mer än vårdslös attityd, en oansvarig attityd och brottslig attityd.
It could be argued that some of the stocks in the EU are in such desperate straits that it would be negligent or even worse to promote their consumption.
Det skulle kunna hävdas att en del av bestånden i EU är i en sådan desperat situation att det vore vårdslöst eller ännu värre att främja konsumtionen av det.
negligent (also: careless, imprudent, unattentive)
negligent (also: casual, familiar, natural, unaffected)

2. business

negligent
The least that one can say about Wathelet is that he was incompetent, negligent and irresponsible.
Det minsta man kan säga om Wathelet är att han varit inkompetent, försumlig och oansvarig.
You only have to look at what happened in Chernobyl which again was due to a negligent attitude.
Man behöver bara se på vad som hände i Tjernobyl, vilket förorsakades av en försumlig attityd.
So far we have been very negligent in this area and we have allowed terrorism to flourish here.
Hittills har vi nämligen varit mycket försumliga i denna fråga, och vi har låtit terrorismen gro hos oss.
negligent

Context sentences for "negligent" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow the Council is asked to conduct itself properly and not be grossly negligent.
Nu ber vi rådet att uppföra sig korrekt och inte vara grovt vårdslöst.
EnglishThe Court, for example, did not name Member States that were negligent.
Exempelvis nämner revisionsrätten inte de försumliga medlemsstaterna vid namn.
EnglishA few years ago, certain negligent airlines were the victims of a series of disasters.
För några år sedan föll några nonchalanta flygbolag offer för en mörk serie av händelser.
EnglishThe committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.
Kommissionen framhåller " Förenade kungarikets ignoranta uppförande ".
EnglishThe committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.
Kommissionen framhåller " Förenade kungarikets ignoranta uppförande" .
EnglishThe European Social Fund has to pay for this negligent state of affairs.
Europeiska socialfonden måste betala priset för denna bristande respekt.
EnglishWe have been negligent. Once again we have neglected a part of Europe.
Vi är försumliga, vi har ännu en gång försummat en europeisk region.
EnglishIt would have been politically negligent to engage in intellectual hair-splitting in public.
Det skulle ha varit politiskt vårdslöst att syssla med intellektuellt hårklyveri offentligt.
EnglishWe believe that it would be extremely negligent not to take certain control mechanisms into consideration.
Vi anser att det vore ytterst försumligt att inte överväga vissa kontrollmekanismer.
EnglishSo far we have been very negligent in this area and we have allowed terrorism to flourish here.
Hittills har vi nämligen varit mycket försumliga i denna fråga, och vi har låtit terrorismen gro hos oss.
EnglishHowever, let us not undermine this industry's capacity for recovery by being lax and negligent.
Vi får emellertid inte underminera industrins förmåga till återhämtning genom att vara släpphänta och försumliga.
EnglishIt can be argued that this report is very weak towards the strong and, all too often, very negligent towards the weak.
Man kan citera många exempel: det kurdiska folkets tragiska situation i Turkiet omnämns inte.
EnglishIs the reason for this extreme delay purely technical politics, or even negligent indifference?
Är skälet till denna extrema försening rent tekniska politiska frågor, eller till och med en nonchalant likgiltighet?
EnglishSometimes it is national authorities who are actually flouting the law and behaving in an utterly negligent way.
Ibland är det myndigheter som faktiskt struntar i lagen och beter sig på ett ytterst försumligt sätt.
EnglishMillions of jobs and a still promising industrial sector are being sacrificed by a negligent EU policy.
Som en följd av detta förlorar europeiska arbetare sina jobb, vilket leder till en situation som alla förlorar på.
EnglishNevertheless, we are convinced that the authorities have often been late and negligent in investigating reported incidents.
Detta innefattar behovet av bättre representation av minoritetsgrupper inom dessa institutioner.
EnglishMillions of jobs and a still promising industrial sector are being sacrificed by a negligent EU policy.
Miljontals arbetstillfällen och en industrisektor som fortfarande är lovande blir offer för en nonchalant EU-politik.
EnglishHolding those who are negligent responsible is, therefore, another of our articles of faith for prevention.
Att ställa de som är vårdslösa till svars är därför ytterligare en av våra trossatser när gäller det förebyggande arbetet.
EnglishWhen confronted with so many regions that have been affected, it would be negligent not to establish an intermediate category.
När det är så många regioner som har drabbats skulle det vara nonchalant att inte införa en mellankategori.
EnglishIt can be argued that this report is very weak towards the strong and, all too often, very negligent towards the weak.
Man kan hävda att detta betänkande är mycket svagt mot det starka och, alltför ofta, mycket försumligt mot det svaga.