EN next
volume_up
{adjective}

next
volume_up
nästa {adj.}
The next discussion in Coreper on the future strategy will take place next Friday.
Nästa diskussion i Coreper om den framtida strategin kommer att äga rum nästa fredag.
The Transatlantic Economic Council's next meeting is next Tuesday, here in Brussels.
Nästa möte i Transatlantiska ekonomiska rådet är nästa tisdag här i Bryssel.
My next point concerns next year's budget and also, to some extent, this year's.
Nästa punkt gäller nästa års budget, och i viss mån också det här årets.
next
The next reform is, then, to open up the Council's deliberations to the public.
Nästkommande reform är att göra behandlingen i rådet tillgänglig för allmänheten.
The pact for jobs has again been postponed until next June.
Sysselsättningspakten har ånyo skjutits fram till nästkommande juni.
The next steps are contained in the Lisbon Strategy.
De nästkommande stegen finns med i Lissabonstrategin.
next (also: closest, proximate)
For example, consultations on human rights are being held next in November.
Till exempel hålls samråd om mänskliga rättigheter närmast i november.
We in our group will pursue this over the next few months.
Vi i vår grupp kommer att ägna oss åt detta under de närmast kommande månaderna.
Entering a nonexistent number displays the text with the next number down.
Om Du skriver in ett icke-existerande nummer visas texten med det närmast lägre numret.
next
volume_up
näst {adj.}
The next best thing would be for all EU Member States to do it at the same time.
Det näst bästa vore att alla EU: s medlemsländer gjorde det på samma gång.
Should these countries not be the next to be expelled from the Human Rights Council?
Bör inte dessa länder stå näst i tur att uteslutas från rådet för mänskliga rättigheter?
The next best thing would be for all EU Member States to do it at the same time.
Det näst bästa vore att alla EU:s medlemsländer gjorde det på samma gång.
Jag talar om den närmast följande.
I am confident that the Irish tourism industry will develop and prosper over the next few years.
Jag är säker på att den irländska turistnäringen kommer att utvecklas och blomstra under de närmast följande åren.
These are the next steps we must take, but it would be disastrous if we now tried to run before we could walk.
Detta är de närmast följande steg som vi måste ta, men det vore ödesdigert om man nu ville ta det andra steget före det första.
The next progress reports will be published in October 2009.
Nästföljande framstegsrapporter kommer att offentliggöras i oktober 2009.
The technical discussion will continue during the next committee meetings.
Den tekniska diskussionen kommer att fortsätta under de nästföljande kommittésammanträdena.
Rule 90 (4) states that: 'Recommendations drawn up in this way shall be included on the agenda for the next part-session.
I artikel 90.4 står följande: ”De på detta sätt utarbetade rekommendationerna skall föras upp på föredragningslistan till nästföljande sammanträdesperiod.
The next item is the debate on the following motions for resolution:
Följande punkt enligt föredragningslistan är debatten om följande resolutionsförslag:
The next item is the joint debate on the following motions for resolutions:
Nästa punkt på dagordningen är gemensam debatt om följande resolutionsförslag:
The next item is the joint debate on the following motions for resolutions:
Nästa punkt på föredragningslistan är debatt om följande resolutionsförslag:

Synonyms (English) for "next":

next

Context sentences for "next" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Action Plan for 2004–2006 lays down the guidelines for the next three years.
I handlingsplanen för 2004–2006 fastställs riktlinjerna för de närmaste tre åren.
EnglishPeople will be watching the European Union very closely over the next two weeks.
Människor kommer att ha ögonen på Europeiska unionen de närmaste två veckorna.
EnglishThe next problem, particularly for the UK, is what constitutes a small retailer?
Då är problemet, och särskilt för britterna, frågan, vad är en liten handlare?
EnglishIn fact, another EU-Latin America meeting is scheduled for next May in Madrid.
Ett nytt sammanträde mellan EU och Latinamerika kommer att hållas i maj i Madrid.
EnglishWe therefore have to ask in the clearest possible terms what should happen next.
Då måste man klart och tydligt ställa frågan: Hur skall detta egentligen fortsätta?
EnglishWe would all like to hear that Mr Gbagbo has surrendered in the next few hours.
Inom de närmaste timmarna vill vi alla få höra att Laurent Gbagbo har kapitulerat.
EnglishNext is the creation of a new Small Business Act with a stronger social dimension.
Därnäst kommer skapandet av en ny småföretagsakt med en starkare social dimension.
EnglishYou need tough action, and I hope that will be forthcoming in the next few months.
Ni behöver vidta åtgärder, och jag hoppas att det sker inom de närmaste månaderna.
EnglishWe will come to Parliament and the Council with proposals in the next few months.
Vi kommer att lämna förslag till parlamentet och rådet under de närmaste månaderna.
EnglishThey are sold off for next to nothing to Spain, where they are raced to death.
De slumpas bort för nästan ingenting till Spanien, där de tävlar tills de dör.
EnglishYou could pump a mag into me right now and never wake the guy in the next room.
Du skulle kunna tömma ett magasin i mig nu...... utan att grannen ens vaknar.
EnglishNext, the actual content of the Charter is ambiguous and inadequate on some counts.
Dessutom är det nuvarande innehållet på vissa punkter tvetydigt och otillräckligt.
EnglishNext, the fight against climate change requires a coherent and ambitious policy.
Vidare kräver kampen mot klimatförändringarna en sammanhängande och ambitiös politik.
EnglishWe need dynamic responses which will produce results within the next few years.
Vi behöver dynamiska svar som kommer att ge resultat inom de närmaste åren.
EnglishThe speedy implementation of these means comes next, and finally monitoring.
Det handlar vidare om att snabbt införa dessa metoder och till sist om kontroller.
EnglishWe remain committed to a global, comprehensive agreement in Copenhagen next December.
Vi stöder fortfarande ett globalt och omfattande avtal i Köpenhamn i december.
EnglishThe fossil fuel supply will start to run out over the next few decades.
   . – De fossila bränslena kommer att ta slut under de närmaste decennierna.
EnglishOne moment we have water shortages and the next we have inland inundations and floods.
Ena ögonblicket lider vi av vattenbrist, andra av översvämningar och störtfloder.
EnglishNext, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
Nu är det viktigt att de beslut som G20-gruppen fattade genomförs snabbt.
EnglishWhat happened next was remarkable, and it's where our cylinder enters the story.
Det som hände sen var märkvärdigt, och det är där vår cylinder gör entré i berättelsen.