"no" translation into Swedish

EN

"no" in Swedish

volume_up
no {noun}
volume_up
no {adj.}
volume_up
no {adv.}
volume_up
no {pron.}
SV
volume_up
no. {noun} [abbreviation]
SV

EN no
volume_up
{noun}

no
Improving, yes; supplementing, yes; putting a question mark over, emphatically no.
Sätta frågetecken för - definitivt nej!
Once again, the European Parliament is saying a categorical NO to the use of GMOs.
Återigen säger parlamentet kategoriskt NEJ till användningen av GMO.
Perhaps, then, the Council should stop weeping crocodile tears over the Irish 'no'.
Då kanske rådet ska sluta gråta krokodiltårar över Irlands ”nej”.
no
volume_up
nej-röst {comm. gen.}
A ‘no’ vote would mean more money for the EU’s institutions and for PR campaigns.
En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.
All of this fills me with suspicion, and only strengthens me in my no-vote for this budget.
Allt detta gör mig misstänksam och stärker ytterligare min nej-röst mot budgeten.
A ‘ no’ vote would mean more money for the EU ’ s institutions and for PR campaigns.
En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.

Synonyms (English) for "no":

no
English
no.

Context sentences for "no" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishThe energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
Energipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
EnglishCooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
Samarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
EnglishThe ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
ILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Det är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
EnglishI share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
Jag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.
EnglishHowever, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
Vi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Vi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
EnglishThis decision would also lead to unfair competition between transport companies.
Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
EnglishIt is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
Det är helt enkelt oacceptabelt att en persons säkerhet ska upphöra vid gränsen.
EnglishThe EU is based on a single market but this single market is still not complete.
EU grundas på en inre marknad, men den inre marknaden har inte fullbordats ännu.