EN notifications
volume_up
{plural}

notifications (also: announcements)
Du kan också lägga till meddelanden.
If you use Google+, Google Toolbar allows you to view your Google+ notifications from anywhere on the web.
Om du använder Google+ kan du använda Google Verktygsfält för att visa dina meddelanden i Google+ var som helst på webben.
Whenever you have new notifications of recent Google+ activity, the button will turn red and display a count of all your unread notifications.
När du har olästa meddelanden om nya aktiviteter på Google+ blir knappen röd och visar även hur många olästa meddelanden du har.
notifications
There have been no notifications at all from 12 Member States.
Från 12 medlemsstater har det inte kommit några anmälningar alls.
This is the problem of multiple notifications.
Det handlar om problemet med flerfaldiga anmälningar.
As regards frequency of notifications by industry, it seems clear that annual notifications are unnecessary.
När det gäller frekvens för anmälningar från industrin verkar det klart att en årlig anmälan är onödig.
notifications
Admission notifications are sent out by post in July and December.
Beskedet kommer per post i juli respektive december.

Synonyms (English) for "notification":

notification

Context sentences for "notifications" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClick the notification button to see a summary of your notifications.
Klicka på meddelandeknappen om du vill visa en sammanfattning av meddelandena.
EnglishAnd people can get RSS feeds -- they can get e-mail notifications of changes.
Man kan dessutom få RSS-feeds - eller få e-mail när något ändras.
EnglishI also pointed out that we have thus far authorised eight national subsidies after notifications.
Jag har också påpekat att vi hittills har godkänt åtta anmälda nationella stöd.
EnglishAt this stage the work focuses on the quality of the partial or full notifications.
På det här stadiet inriktas arbetet på de ofullständiga eller fullständiga uppgifternas kvalitet.
EnglishThe fact that these notifications are not made public is quite normal.
Det faktum att dessa ansökningar inte är offentliga är fullt normalt.
EnglishWe have not yet received the replies, the notifications, from Greece.
. (EN) Vi har ännu inte fått svaren, skrivelserna, från Grekland.
EnglishWe have not yet received the replies, the notifications, from Greece.
Vi har ännu inte fått svaren, skrivelserna, från Grekland.
EnglishFor now, these notifications are available only if you use Google Chrome as your browser.
För närvarande är den här aviseringsfunktionen bara tillgänglig om du använder Google Chrome som webbläsare.
EnglishGoogle Mail desktop notifications let you know when you have a new email or Chat message.
Med skrivbordsaviseringar i Google Mail ser du när det finns ett nytt e-postmeddelande eller chattmeddelande.
EnglishChat notifications are enabled by default, but you can disable them in your Google Mail settings.
Chattmeddelanden är aktiverade som standard. Du kan inaktivera dem i inställningarna för Google Mail.
EnglishAdmission notifications are sent out by post in July and December.
Beskedet kommer per post i juli respektive december.
EnglishYou mention the question of notifications to third countries.
Du talar framförallt om notifikation till tredje land.
EnglishMost of these notifications concerned insurance pools.
De flesta av dessa notifieringar rörde försäkringspooler.
EnglishObviously, earlier notifications to the WHO by those affected could have mitigated many of the effects.
Tidigare rapporter till WHO från drabbade länder hade naturligtvis kunnat dämpa en stor del av effekterna.
EnglishIn addition, the number of cases which have led to reasoned opinions and formal notifications has increased.
Också antalet fall som har lett till motiverande ställningstaganden och formella underrättelser har ökat.
EnglishEurostat receives notifications from the Member States.
Eurostat får information från medlemsstaterna.
EnglishThe competent national authorities of fourteen Member States sent their official notifications on 20 July 1999.
De behöriga nationella myndigheterna i fjorton medlemsstater översände sina officiella kungörelser före den 20 juli 1999.
EnglishThis is the problem of multiple notifications.
EnglishYou can do the following from the notifications menu:
EnglishSubject: Rapid Alert Notifications