EN object
volume_up
{noun}

object
Choose this command to position an object in front of another object.
Med detta kommando placeras ett objekt framför ett annat objekt.
Then click one of the " Previous Object " or " Next Object " arrow keys.
Sedan klickar Du på någon av pilknapparna " Föregående objekt " eller "Nästa objekt ".
And the object is forced to continue to collapse to an infinitely small object.
Och objektet är tvingat att fortsätta kollapsa till ett oändligt litet objekt.
object (also: subject, thing)
Children and young people become the object of savage exploitation.
Barn och unga människor blir föremål för en hänsynslös exploatering.
In Slovakia, to be raped with an object is not considered rape.
I Slovakien betraktas det inte som våldtäkt att våldtas med ett föremål.
And it's an object with fascinating stories and stories that are by no means over yet.
Och det är ett föremål med fascinerande historier och historier som på inga sätt är över än.
Children and young people become the object of savage exploitation.
Barn och unga människor blir föremål för en hänsynslös exploatering.
In Latvia, European Social Fund funding has become the object of political and economic speculation.
I Lettland har Europeiska socialfonden blivit föremål för politisk och ekonomisk spekulation.
For it is the very newspaper for which I work which is being portrayed as the object of persecution.
För just den tidning som jag är medarbetare i presenteras här som föremål för förföljelse.
object (also: aim, base, bourn, case)
What counts when setting up an association or any kind of body is its object.
Det som räknas vid konstituerandet av varje organisation eller förening är dess mål.
Capitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end.
Kapitalismen är inte någonting jag är förtjust i som sådant, det är bara ett medel för att nå ett mål.
The object of the exercise was simply to deal with Articles 22 and 23.
Målet var uteslutande att befatta sig med artiklarna 22 och 23.
object (also: butt, design, end, intention)
It would seem that the object of desire only comes into its own by disappearing repeatedly.
Det verkar som detta åtråvärda objekt enbart uppnår sitt syfte genom att gång på gång försvinna.
(P5_TA(2003)0374) The European Parliament has also stated that the embargo defeats its own object.
(P5_TA(2003)0374) Europaparlamentet har också påtalat att embargot motverkar sitt syfte.
The Commission can rest assured that I have an entirely constructive approach towards the object of achieving a final result in relation to this.
Kommissionären kan vara förvissad om att föredragandens inställning är fullständigt konstruktiv i syfte att nå ett bra slutresultat.

Synonyms (English) for "object":

object

Context sentences for "object" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn considering these nominees, some might object to their relatively high ages.
En del kanske har invändningar när det gäller kandidaternas relativa höga ålder.
EnglishClick here to create a new style based on the formatting of a selected object.
Här skapar du en ny mall som innehåller formateringen av det markerade objektet.
EnglishThe object bar may look slightly different depending to the module you are using.
Objektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
EnglishThe cursor or a contour line of the graphics object has to be in the snap range.
Muspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer måste finnas inom fästområdet.
EnglishYou can replace this alignment object at any time by another alignment object.
Du kan när som helst ersätta justeringsobjektet med ett annat justeringsobjekt.
EnglishThe main object of this directive was to harmonise standards at Community level.
Huvudsyftet med detta direktiv var att harmonisera normer på gemenskapsnivå.
EnglishClick the check box of the object type for which the label settings are to be valid.
Klicka på rutan framför den objekttyp som bildtextinställningarna ska gälla för.
EnglishThen click on the object which you want the current object to be positioned behind.
Sedan klickar du på objektet bakom vilket det aktuella objektet skall placeras.
EnglishIf you want to fade out the object at normal speed, activate this option button.
Aktivera det här alternativfältet om objektet ska döljas i normal hastighet.
EnglishMove the axis only far enough that the two object representations do not overlap.
Flytta bara axeln så pass mycket att de båda objektvyerna inte överlappar varandra.
EnglishWe are not a movable object which allows itself to be misused for tactical ruses.
Vi är ingen massa som kan manövreras, som låter sig missbrukas till taktiska lekar.
EnglishThis menu item is visible only if a drawing object is selected in the document.
Det här menykommandot är bara synligt när ett ritobjekt är markerat i ett dokument.
EnglishHold down the Command key (Ctrl) while dragging the draw object to copy the object.
Om du håller ner Kommando Ctrl -tangenten när du drar ritobjektet kopieras det.
EnglishA negative value shifts the object to the left and a positive value to the right.
Med negativa tal placerar du objektet till vänster, med positiva till höger.
EnglishA caption is normal text which is placed together with an object in a common frame.
Bildtexten är normal text som står tillsammans med objektet i en gemensam ram.
English   The object of the Commission's proposal is to regulate local border traffic.
   Syftet med kommissionens förslag är att reglera den lokala gränstrafiken.
EnglishFor this reason we must object to the statements in points 2 and 12 of the report.
Därför är punkterna 2 och 12 i betänkandet skrivningar som vi måste vända oss emot.
EnglishWith this command the selected object is reformatted with the associated format.
Med det här kommandot formaterar du om det markerade objektet med motsvarande format.
EnglishClick here to view in the dialog all the properties of the selected object.
Om du klickar här, visar dialogrutan alla egenskaper för det markerade objektet.
EnglishDrag the object on to the other object in the document while pressing (Ctrl).
Håll ner Ctrl-tangenten och dra objektet till det andra objektet i dokumentet.