"obligation on Member States to" translation into Swedish

EN

"obligation on Member States to" in Swedish

See the example sentences for the use of "obligation on Member States to" in context.

Context sentences for "obligation on Member States to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need a clear obligation for Member States to improve these indicators.
Vi behöver en tydlig skyldighet för att medlemsstaterna ska förbättra dessa indikatorer.
EnglishGreece's only reservation has been about the obligation of Member States to provide free legal aid.
Greklands enda reservation har rört medlemsstaternas skyldighet att tillhandahålla kostnadsfri rättshjälp.
EnglishIt would remove an essential obligation for Member States regularly to update emission inventories.
Det skulle ta bort en viktig skyldighet för medlemsstaterna att regelbundet uppdatera utsläppsuppgifterna.
EnglishAfter this one year period, the proposal established the obligation for Member States to issue a residence permit.
Efter denna ettårsperiod blir medlemsstaterna enligt förslaget skyldiga att utfärda uppehållstillstånd.
EnglishThe first is the obligation for Member States to have contingency plans in place to deal with feed emergencies.
Den första gäller den skyldighet som åligger medlemsstaterna att ha beredskapsplaner för att ta itu med foderkriser.
EnglishShe regrets, however, that a Council amendment removes the obligation on Member States to draw up correlation tables.
Emellertid beklagar hon att skyldigheten för medlemsstater att upprätta jämförelsetabeller tas bort genom ett ändringsförslag från rådet.
EnglishThe directive imposes an obligation on Member States to take action against discrimination.
Direktivet ålägger medlemsstaterna att börja agera mot diskriminering, och vi slipper ifrån en passiv hållning.
EnglishThe treaty establishes the obligation of Member States to coordinate their economic policies, their social policies and their employment policies.
Genom fördraget införs en skyldighet för medlemsstaterna att samordna sin ekonomiska politik, sin socialpolitik och sin sysselsättningspolitik.
EnglishThe obligation on Member States to take account of the policy objectives of the whole framework in their systems for frequency pricing is likewise welcomed.
På samma sätt är den skyldighet som åligger medlemsstaterna att ta hänsyn till hela ramens politiska mål i sina system för frekvensprissättning välkommet.
EnglishI regret that, for the very first time, Parliament does not support inclusion in the directive of the obligation for Member States to report on transposition.
Jag beklagar att parlamentet för första gången inte stöder ett införande i direktivet av en skyldighet för medlemsstaterna att rapportera om genomförandet.
EnglishAs part of the paper, the Commission will propose the introduction of an obligation on Member States to publish the list of beneficiaries of EU funds under shared management.
Som en del av grönboken kommer kommissionen att föreslå att medlemsstaterna åläggs att publicera listan på mottagare av EU-medel under gemensam förvaltning.
EnglishIt would impose an obligation on Member States to encourage the use of open application programme interfaces by platform operators and equipment manufacturers.
Detta skulle tvinga medlemsstaterna att uppmana plattformsoperatörer och tillverkare av material och utrustning att använda sig av öppna gränssnitt för tillämpningsprogram.
Englishthe abolition of the employer's right to retain particularly sensitive information and the obligation for Member States to promote social dialogue within SMEs.
avskaffandet av företagens rätt att undanhålla särskilt känslig information, och skyldigheten för medlemsstaterna att främja en social dialog i de små och medelstora företagen.
Englishthe abolition of the employer' s right to retain particularly sensitive information and the obligation for Member States to promote social dialogue within SMEs.
avskaffandet av företagens rätt att undanhålla särskilt känslig information, och skyldigheten för medlemsstaterna att främja en social dialog i de små och medelstora företagen.
EnglishWhat we have proposed in the directive is the possibility, not the obligation, for Member States to add a modest external-cost element to toll rates if they so desire.
Det vi föreslog i direktivet, är möjligheten, inte skyldigheten, för medlemsstaterna att lägga till ett mindre externt kostnadselement för tullar och avgifter om de så önskar.
EnglishAmendment 13, moreover, excludes the obligation for Member States to liberalise such services or to privatise public bodies and existing monopolies, such as lotteries.
I ändringsförslag 13 undantas dessutom medlemsstaternas skyldigheter att avreglera sådana tjänster eller att privatisera offentliga organ och befintliga monopol, såsom lotterier.
EnglishAmendment 13, moreover, excludes the obligation for Member States to liberalise such services or to privatise public bodies and existing monopolies, such as lotteries.
Tjänstedirektivet kan ge de möjligheter som alla eftersträvar, särskilt inom små och medelstora företag, som en väsentlig faktor i en framgångsrik och blomstrande europeisk ekonomi.
EnglishOn the one hand, we would like to include in the national Lisbon action programmes the obligation of Member States to report regularly on their progress in this area.
Å ena sedan skulle vi vilja inbegripa medlemsstaternas förpliktelser i det nationella åtgärdsprogrammet från Lissabon i syfte att regelbundet rapportera om framstegen på detta område.
EnglishYou have introduced new provisions that we feel are precious, more specifically Amendments 16 and 17 on the obligation for Member States immediately to ratify the conventions that are pending.
Ni har infört nya bestämmelser som vi värdesätter, särskilt ändringsförslagen 16 och 17 om att medlemsstaterna omgående ska ratificera de konventioner som ännu inte har ratificerats.

Other dictionary words

English
  • obligation on Member States to

Moreover, bab.la provides the English-German dictionary for more translations.