EN obliged
volume_up
{adjective}

obliged (also: forced)
No one is obliged to make it public or to send it to the Commission.
Ingen är tvingad att offentliggöra den eller att skicka den till kommissionen.
I feel particularly obliged to mention the problem of Spain.
Jag känner mig särskilt tvingad att nämna problemet i Spanien.
It is not obliged to limit such measures to specially designated areas.
Den är med andra ord inte tvingad att begränsa sådana åtgärder till särskilt utpekade områden.
obliged (also: bound, beholden)
The Commission is therefore obliged to ensure that these principles are respected.
Och att kommissionen därför är förpliktad att se till att dessa principer respekteras.
In law, the Commission is no longer obliged even to listen to Parliament.
Nu är kommissionen rättsligt inte längre förpliktad att ens samråda med parlamentet.
That is how the Member States are obliged to regulate the arms trade.
Det förhåller sig så att medlemsstaterna är förpliktade att reglera vapenhandeln.
obliged
Canada has not obliged either: does that make it a bad US ally?
Kanada har inte heller gjort USA till lags - gör det dem till dåliga allierade?

Synonyms (English) for "obliged":

obliged
English

Context sentences for "obliged" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commissioner is explicitly obliged under the Treaties to reply to questions.
Enligt fördragen är kommissionsledamoten uttryckligen skyldig att svara på frågor.
EnglishThe Council also feels obliged to comply with these stricter rules and standards.
Rådet känner sig också förbundet att följa dessa striktare regler och standarder.
EnglishHowever, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
Trots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.
English(PL) Mr President, in the vote on the Lisbon Treaty I was obliged to abstain.
(PL) Herr talman! I omröstningen om Lissabonfördraget var jag tvungen att avstå.
EnglishThe presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
Ordförandeskapet och kommissionen är tvungna att försöka hitta den rätta balansen.
EnglishMember States should be obliged to set up special police units for crime victims.
Medlemsstater borde förpliktas att inrätta särskilda polisenheter för brottsoffer.
EnglishWe are not obliged in this country to do what is liked in other Member States.
Vi i det här landet är inte tvingade att göra det som andra medlemsstater gillar.
EnglishCriminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene.
Där begicks kriminella handlingar och därför hade staten en skyldighet att ingripa.
EnglishHowever, once again, I feel obliged to express two reservations in this regard.
Ännu en gång är jag dock tvungen att framföra två reservationer i detta sammanhang.
EnglishUnder the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
Enligt fördraget är de grekiska myndigheterna tvungna att bevilja MAT:s begäran.
EnglishTherefore, Romanian Social Democrats will be obliged to vote against this report.
Därför tvingas de rumänska socialdemokraterna rösta mot det här betänkandet.
EnglishWe are obliged to contribute towards peace and stability in the Mano River region.
Vi är skyldiga att bidra till fred och stabilitet i området kring Manofloden.
EnglishNobody is going to be obliged to receive waste from third countries, nobody.
Ingen kommer att tvingas till att ta emot kärnavfall från ett tredje land, ingen.
EnglishThe Member States are obliged to allow these to pass through their territory.
Medlemsstaterna förpliktas att låta försändelserna passera deras territorium.
EnglishUnder Regulation No 1540/ 98, the Commission is obliged to propose measures.
Enligt förordning nr 1540 / 98, är kommissionen skyldig att föreslå åtgärder.
EnglishI am obliged to say this very clearly: my group is sick to death of action plans.
Jag måste säga detta mycket tydligt: handlingsplaner står min grupp ända upp i halsen.
EnglishWe are obliged to ask for a ban on sexist images, which degrade women's dignity.
Vi är skyldiga att kräva ett förbud mot sexistiska bilder som kränker kvinnors värdighet.
EnglishWe also have the precautionary principle, which we are obliged to implement.
Dessutom finns försiktighetsprincipen, som vi är förpliktade att tillämpa.
EnglishThe Austrian Presidency is particularly obliged to Parliament for this.
Det österrikiska ordförandeskapet är särskilt tacksamt mot parlamentet för detta.
EnglishThe Member States are obliged to take appropriate measures to support these people.
Medlemsstaterna är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa dessa människor.