EN obscure
volume_up
{adjective}

1. general

obscure (also: ambiguous, blurry, cloudy, dark)
volume_up
dunkel {adj.}
The very notion of mainstreaming remains rather obscure for many.
Själva idén om mainstreaming är fortfarande något dunkel för många.
Moscow's political goals regarding Chechnya in the longer term are still obscure.
Moskvas politiska mål på litet längre sikt i fråga om Tjetjenien är fortfarande höljda i dunkel.
Moscow' s political goals regarding Chechnya in the longer term are still obscure.
Moskvas politiska mål på litet längre sikt i fråga om Tjetjenien är fortfarande höljda i dunkel.
obscure (also: ambiguous, blurry, clouded, cloudy)
volume_up
oklar {adj.}
This compromise we have now voted on, which will go for further discussion, is very obscure.
Den kompromiss som vi nu har röstat om och som kommer att diskuteras vidare är mycket oklar.
It has become even more complicated and obscure.
Den komplicerades och blev ännu oklarare.
We do not realise just how obscure the mechanisms are.
Man inser inte hur oklara mekanismerna är.
obscure
volume_up
obskyr {adj.}
For the Reverend Owen, however, it is anything but obscure.
För kyrkoherde Owen är den emellertid allt annat än obskyr.
If Parliament's powers had been cut in favour of a ministerial committee, an obscure committee, I could understand its protests.
Om parlamentets befogenheter hade stympats till förmån för en ministerkommitté, någon obskyr kommitté, då skulle jag förstå protesterna.
The good news, it's not cancer, it's not tuberculosis, it's not coccidioidomycosis or some obscure fungal infection.
De goda nyheterna är att det inte är cancer, det är inte tuberkulos, det är inte coccidiomykos eller någon obskyr svampinfektion.
obscure (also: black, dark, deep, dismal)
volume_up
mörk {adj.}
obscure (also: inglorious, unfamiliar, unknown)
volume_up
okänd {adj.}
As such, Laos features on the obscure list of countries that commit serious breaches in respect of freedom of religion.
Dessutom hör Laos hemma i den ökända raden av länder där de allvarligaste kränkningarna av religionsfriheten äger rum.
obscure (also: gloomy, murky, backstreet)
volume_up
skum {adj.}
It is very important to note that what we are doing in Hong Kong is not some obscure, abstract process.
Det är oerhört viktigt att notera att vårt arbete i Hongkong inte är någon skum, abstrakt process.
We spent an hour this morning and we will definitely spend two or three hours tomorrow morning debating an obscure manoeuvre of Italian internal policy.
Vi tillbringade en timme i morse, och vi kommer utan tvivel att tillbringa två eller tre timmar i morgon förmiddag med att diskutera en skum manöver inom italiensk inrikespolitik.
obscure (also: ambiguous, blurred, faint, feeble)
It takes a long time to get public recognition, and constant changes of name make the schemes obscure and little known.
Det tar lång tid att vinna allmänhetens erkännande och oavbrutna namnändringar gör programmen otydliga och dåligt kända.
But let us not create a mess with all kinds of obscure regulations within the European Union, and squander tax revenue.
Men låt oss inte göra pannkaka av alltihop i Europeiska unionen genom olika otydliga regleringar och på ett oansvarigt sätt slänga skattepengar i sjön.
obscure (also: blind, close, dark, hidden)
volume_up
dold {adj.}
The last of the three has been somewhat obscured down the years.
Den sista av de tre har blivit en aning dold med åren.
obscure (also: unnoticed, unmarked)
This may be the last debate of the week and indeed the last debate of the year in this Parliament, but it is not on an obscure or unimportant issue.
Detta må vara veckans sista debatt, och faktiskt årets sista debatt i detta parlament, men det handlar inte om någon obemärkt eller oviktig fråga.
obscure (also: coy, hidden, retired, secluded)
Once again, it makes this text obscure, abstruse, ideological and, therefore, completely ineffective.
Ännu en gång gör det texten dunkel, svårfattlig, ideologisk och därmed fullständigt ineffektiv.
obscure (also: secluded, back)
obscure (also: unheeded, unappreciated)
obscure
obscure
Short-sightedness and the difficulty and complexity of many of the new market instruments have made the market more obscure and fast-moving.
Kortsiktighet och svårigheten och komplexiteten i många av de nya marknadsinstrumenten har lett till en mer svåröverskådlig och snabbrörlig marknad.
obscure (also: abstruse)
volume_up
abstrus {adj.} [form.]

2. "hidden, unclear"

obscure

Context sentences for "obscure" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur national energy systems are parochial, monopolistic, complicated and obscure.
Våra nationella energisystem är lokala, monopolistiska, komplicerade och otydliga.
EnglishLong-winded explanations in unintelligible language obscure more than they clarify.
Omständliga förklaringar på svårförståeligt språk döljer mer än de belyser.
EnglishA more absurd and obscure argument could not be found in this regard.
Det går inte att hitta ett mer absurt och oklart argument när det gäller detta.
EnglishThe Treaty of Lisbon is so obscure that it is almost impossible to understand.
Lissabonfördraget är så dunkelt att det nästan är omöjligt att förstå.
EnglishBut I also wanted to follow the hundreds of arcane and obscure laws that are in the Bible.
Men jag ville också följa de hundratals konstiga och obskyra lagarna i bibeln.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the title of this directive is somewhat obscure.
Herr ordförande, mina damer och herrar! Rubriken till detta direktiv är något svårtolkad.
EnglishPolitics would not be politics if we let major successes obscure minor failures.
Politiken skulle inte vara politik om vi lät de större framgångarna skyla över de mindre misslyckandena.
EnglishToo much detail can obscure what the consumer needs to know.
Å andra sidan kan det som är väsentligt för konsumenten dränkas i för mycket information.
EnglishNot all these murders have taken place in obscure rural villages, some were in built-up areas.
Inte alla dessa mord har ägt rum i oansenliga byar på landet. En del ägde rum i tätbebyggda områden.
EnglishFinally, Mr President, let me state the obvious which seems all too obscure to the Council.
Herr ordförande, låt mig slutligen förklara det som är uppenbart men som rådet verkar ha svårt att förstå.
EnglishA change in the definition would obscure the situation and lead to unnecessary legal uncertainty.
De krav som ställs på bevisen för att det föreligger effektivitetsvinster får dock inte bli för stora.
EnglishTheir shouting and abuse is designed to obscure that fact.
Deras skäll och okvädingsord är ägnade att dölja detta faktum.
EnglishHowever, it must not obscure the complexity of procedures.
Den får emellertid inte dölja hur komplexa förfarandena är.
EnglishBut these positive figures must not obscure the serious inequalities and problems which still exist.
Men dessa positiva siffror får inte dölja de allvarliga skillnader och problem som fortfarande kvarstår.
EnglishOnce again, it makes this text obscure, abstruse, ideological and, therefore, completely ineffective.
Ungdomarna tillbringar alltmer tid på nätet, där miljontals sidor med pornografiskt innehåll kan hittas.
EnglishIt is therefore a public service to clarify this obscure process and make it slightly more transparent.
Att tydliggöra och skapa en större insyn i denna dunkla process är alltså att ge prov på offentlig hälsosamhet.
EnglishWithin the context of a single market, it is unconscionable that airport charges should be levied in obscure ways.
Inom ramen för den gemensamma marknaden är det orimligt att flygplatsavgifter tas ut på ett oklart sätt.
EnglishThe crisis showed that tax havens obscure, undermine and weaken the entire financial system and the world economy.
Krisen visar att skatteparadis grumlar, underminerar och försvagar hela finanssystemet och världsekonomin.
EnglishThere are some relatively obscure arrangements...
Det finns vissa tämligen obskyra arrangemang ...
EnglishWe do not realise just how obscure the mechanisms are.
Man inser inte hur oklara mekanismerna är.