EN occasional
volume_up
{adjective}

occasional (also: detached, isolated, odd, solitary)
We need the 12-day rule for occasional cross-border coach services.
Vi behöver 12-dagarsregeln för enstaka gränsöverskridande busstransporter.
Occasional news leaks come out from defectors and the reality is truly horrific.
Enstaka nyheter läcker ut via politiska avhoppare, och det är en fruktansvärd verklighet.
A real simplification of temporary and occasional service provision implies less formalities.
En verklig förenkling av tillfälliga och enstaka tillhandahållanden av tjänster innebär färre formaliteter.
occasional (also: accidental, casual, chance, episodic)
There is nothing regarding the occasional transportation of horses.
Det finns inget om tillfällig transport av hästar.
We need long-term work, not occasional campaigns.
Vi behöver ett långsiktigt arbete, inte tillfälliga kampanjer.
It is a story of institutional timidity and occasional failure of European solidarity under commercial pressures.
Det beror på institutionell rädsla och ett tillfälligt misslyckande av den europeiska solidariteten under kommersiella påtryckningar.
occasional (also: adventitious, odd, sporadic, stray)
We must be clear that it is not enough to make the occasional tired gesture, but that we have a genuine responsibility here.
Vi måste vara tydliga med att en sporadisk trött gest inte är nog, utan att vi har ett genuint ansvar här.
This is a long-term process and we have to commit ourselves to it, I hope with more vigour and occasional tough-mindedness.
Detta är en långsiktig process, och vi har åtagit oss den med mer kraft och sporadisk hårdhet, hoppas jag.
The odd attempt at prevention or occasional measures to promote security and respect for human life are not enough.
Enstaka försök att förebygga eller sporadiska åtgärder för att främja säkerhet och respekt för det mänskliga livet är inte tillräckliga.
occasional
occasional

Synonyms (English) for "occasional":

occasional
occasion

Context sentences for "occasional" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe occasional criticism has been made that this dimension is not really central.
Det har ibland framförts kritik om att den sociala dimensionen inte är så viktig.
EnglishI therefore call for occasional reviews to be drawn up of the situation as it stands.
Egentligen yrkar jag alltså för att emellanåt göra en översikt över hur läget ser ut.
EnglishUnfortunately, there are still occasional confrontations between the people there.
Tyvärr fortsätter konfrontationer mellan befolkningsgrupperna att upprepas med jämna mellanrum.
EnglishDespite our occasional lack of coordination, there has always been a willingness to work together.
Trots den ibland dåliga samordningen har hela tiden viljan till samordning funnits.
EnglishAnd, as I said, within this trend for a slow average increase there are occasional slumps.
Och som jag sade, inom denna tendens till genomsnittligt långsam ökning förekommer vissa nedgångar.
EnglishNo doubt we shall have the occasional heated discussion this autumn.
Vi kommer säkert att få den sedvanliga heta höstdiskussionen.
EnglishBathing waters which suffer from occasional and short-term events should be identified as such to the public.
Allmänheten bör få veta vilka badvatten som emellanåt påverkas av tillfälliga händelser.
EnglishThat does not mean, however, that we can rule out occasional problems in application in future.
Det innebär dock inte att vi kan utesluta att det kan uppstå vissa problem med tillämpningen i framtiden.
EnglishIn the European Union, 5 million young people are understood to take synthetic drugs on an occasional or regular basis.
5 miljoner ungdomar i unionen tar ibland eller regelbundettr syntetiska droger.
EnglishFortunately, the industry itself takes occasional steps in the direction of cooperation, mergers or expansions.
Lyckligtvis tar industrin själv då och då initiativ till samarbete, fusion eller skalökning.
EnglishWe need long-term work, not occasional campaigns.
Vi behöver ett långsiktigt arbete, inte tillfälliga kampanjer.
EnglishWe are not just talking about occasional long hours.
Vi talar inte bara om långa arbetstider någon gång ibland.
EnglishThis has even become the subject of occasional ridicule in Turkey.
Detta har ibland väckt löje i Turkiet.
EnglishThe second question relates to support for low-income users and disabled users, as well as for occasional users.
Den andra frågan: Stödet till användare med låg inkomst och till utsatta användare liksom till låganvändare.
EnglishReally, all you can hope for is an occasional thank-you.
Man kan bara hoppas på ett tack då och då.
EnglishInfrastructure operators are to be obliged to retain capacity reserves for occasional traffic in their annual network timetable.
Infrastrukturförvaltarna ska bevara denna reservkapacitet för ad hoc-ansökningar i sin årliga tågplan.
EnglishUnder the Treaty we are to be given only occasional and limited information, but we cannot exercise controls.
Vi underrättas endast ibland på ett mycket tillbakahållet sätt enligt fördraget. Vi har emellertid inga kontrollmöjligheter.
EnglishAt the present time, Iran has about two million drug addicts, along with some eight million occasional drug users.
För närvarande har Iran omkring två miljoner narkomaner, och cirka åtta miljoner invånare som använder narkotika ibland.
EnglishWe can all, at times, excuse an occasional argument or even an accidental slap that might be given.
Vi hade kunnat ursäkta en olyckshändelse eller ett missöde, men överlagda handlingar och ont uppsåt av det här slaget kan inte ursäktas.
EnglishThat is why we are always so surprised and shaken at the results of our occasional referendums in Europe.
Det är det som förklarar att vi alltid blir lika förvånade och skakade över utfallet när vi då och då har folkomröstningar i Europa.

Other dictionary words