"to occur" translation into Swedish

EN

"to occur" in Swedish

EN to occur
volume_up
[occurred|occurred] {verb}

to occur (also: to befall, to pass)
It is a question of the right opportunity and time for this political change to occur.
Det handlar om när en sådan politisk normalisering bör ske.
For normal industry, the switch to fully auctioned allowances will occur in 2020.
För den vanliga industrin kommer övergången till full utauktionering att ske 2020.
Recovery should occur as soon as possible and in no later than ten years.
Återhämtningen bör ske så snart som möjligt, och får inte ta längre tid än tio år.
Will that continue to occur in future with the new regulations?
Kommer det att förekomma även i framtiden med de nya beslut som fattats?
I am including all types of fraud which could occur in the European institutions.
Jag inkluderar alla typer av bedrägerier som kan förekomma i EU-institutionerna.
Unintentional contamination will always occur.
Det kommer alltid att förekomma oavsiktlig förorening.
This will not occur in any other area or region of the world.
Det kommer inte att hända i någon annan del av världen.
I therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...
Jag erkänner således detta, men det kommer inte att hända förrän vi gett allt...
Our resolve for 2007 should be to ensure that we will never see that occur again.
Vårt löfte för 2007 bör vara att se till att vi aldrig får låta det hända igen.
to occur
volume_up
inträffa {vb} [form.]
Consequently, there is a real danger that disasters will occur.
Följaktligen finns det en verklig risk för att det kommer att inträffa katastrofer.
However, despite all technical measures, large-scale accidents can occur.
Trots alla tekniska åtgärder kan emellertid storskaliga olyckor inträffa.
When this proposal comes into effect that should no longer occur.
När det här förslaget börjar gälla borde det här inte längre inträffa.
Unfortunately, there is no undisputed evidence that this growth would occur.
Olyckligtvis finns inga klara belägg för att denna tillväxt skulle äga rum.
Whatever their motives may be, these terrorist acts can occur in any place, at any time.
Oavsett deras motiv kan dessa terrorhandlingar äga rum var som helst och när som helst.
Some changes will of course occur, especially regarding where production will take place in future.
Några förändringar kommer naturligtvis att ske, särskilt i fråga om var produktionen skall äga rum i framtiden.
The following are two situations in which shared users will occur:
Följande är två situationer där det kan finnas delade användare:
However, there would be no winners at all if another global conflict were to occur today.
Men det skulle inte finnas några vinnare alls om ytterligare en global konflikt skulle uppstå i dag.
In the long run, problems can only be solved at the point where they actually occur.
En varaktig lösning på problemen kan enbart finnas där problemen uppstår.

Context sentences for "to occur" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNatural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.
Naturkatastrofer kommer att bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
EnglishIt would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
Det skulle inte falla någon in, minst av alla mig, att ifrågasätta nyttan med Nato.
EnglishIs it only with respect to oil that irregularities have been shown to occur?
Eller är det så att det bara beträffande olivolja har konstaterats felaktigheter?
EnglishThey are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
De får den största chansen om den demokratiska kontrollen av penningflödena är ringa.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Det förekommer även slavarbete under exploaterande villkor och barnarbete.
EnglishTribological processes occur wherever surfaces are in contact with each other.
Tribologiska processer uppstår överallt där ytor är i kontakt med varandra.
EnglishI guess it didn't occur to you that you'll have to bleed to pull off this coup.
Du fattade aldrig att du kanske tvingades blöda för att lyckas med kuppen?
EnglishThe human rights violations that occur today are the cause of tomorrow's conflicts.
Dagens kränkningar av mänskliga rättigheter är orsaken till morgondagens konflikter.
EnglishAmbiguities and unnecessary procedural delays often occur in this area as well.
Oklarheter och onödiga förseningar i förfarandet inträffar ofta även inom detta område.
EnglishAs you know, more than 500,000 car accidents occur within the Community every year.
Som ni vet uppgår bilolyckorna inom gemenskapen till mer än 500 000 per år.
EnglishErrors occur most frequently at the level of the final beneficiaries of aid.
Felen inträffar oftast på den nivå där de slutgiltiga förmånstagarna berörs.
EnglishThe first of these is the level of errors which occur during budgeting and realisation.
För det första gäller det felfrekvensen under budgeteringen och genomförandet.
EnglishThat does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
Detta betyder självklart inte att vi ska avstå från att ständigt verka för förändringar.
EnglishDoes ECHO have sufficient funding to deal with any new crisis which may occur?
Förfogar ECHO över tillräckliga anslag för att kunna klara av en eventuell ny katastrof?
EnglishMost accidents and incidents that occur in air transport occur because of human error.
Flertalet olyckor och incidenter inom flyget beror på den mänskliga faktorn.
EnglishIt is essential for this to occur in order to avoid an omission in the law.
Det är viktigt att detta sker så att det inte uppstår någon lucka i lagen.
EnglishWhere are the shipowners and those who order the shipments when these disasters occur?
Var finns redarna och transportbeställarna när dessa katastrofer inträffar?
EnglishThese do not occur only in third countries, and you understand that as well as I do.
Detta är ju som ni förstår inte enbart något som hör hemma i tredje land.
EnglishIt is our duty to take action so that similar errors and outbreaks do not occur.
Det är vår skyldighet att vidta åtgärder så att liknande misstag och utbrott inte upprepas.
EnglishIt is a miracle that a mass disaster of huge proportions did not occur.
Det är ett under att det inte skedde en masskatastrof av enorma proportioner.