"to occur to" translation into Swedish

EN

"to occur to" in Swedish

EN to occur to
volume_up
{verb}

to occur to (also: to come upon, to join in)
to occur to (also: to come upon)
It would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
Det skulle inte falla någon in, minst av alla mig, att ifrågasätta nyttan med Nato.
This, I think, is so deeply embedded in the water supply that it wouldn't occur to anyone to question it.
Detta, tror jag, är så djupt förankrat i våra grundvalar att det inte skulle falla någon in att ifrågasätta det.
to occur to (also: to imagine)

Similar translations for "to occur to" in Swedish

to occur verb
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "to occur to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am including all types of fraud which could occur in the European institutions.
Jag inkluderar alla typer av bedrägerier som kan förekomma i EU-institutionerna.
EnglishI therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...
Jag erkänner således detta, men det kommer inte att hända förrän vi gett allt...
EnglishOur resolve for 2007 should be to ensure that we will never see that occur again.
Vårt löfte för 2007 bör vara att se till att vi aldrig får låta det hända igen.
EnglishFor normal industry, the switch to fully auctioned allowances will occur in 2020.
För den vanliga industrin kommer övergången till full utauktionering att ske 2020.
EnglishNatural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.
Naturkatastrofer kommer att bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
EnglishIs it only with respect to oil that irregularities have been shown to occur?
Eller är det så att det bara beträffande olivolja har konstaterats felaktigheter?
EnglishThey are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
De får den största chansen om den demokratiska kontrollen av penningflödena är ringa.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Det förekommer även slavarbete under exploaterande villkor och barnarbete.
EnglishTribological processes occur wherever surfaces are in contact with each other.
Tribologiska processer uppstår överallt där ytor är i kontakt med varandra.
EnglishI guess it didn't occur to you that you'll have to bleed to pull off this coup.
Du fattade aldrig att du kanske tvingades blöda för att lyckas med kuppen?
EnglishThe human rights violations that occur today are the cause of tomorrow's conflicts.
Dagens kränkningar av mänskliga rättigheter är orsaken till morgondagens konflikter.
EnglishAmbiguities and unnecessary procedural delays often occur in this area as well.
Oklarheter och onödiga förseningar i förfarandet inträffar ofta även inom detta område.
EnglishThis cannot, however, occur without good prior conditions for education and learning.
Detta kan dock inte ske utan goda förutsättningar för utbildning och lärande.
EnglishResearch must certainly move ahead, but that must not occur at just any price.
Forskningen måste förvisso gå framåt, men det får inte ske till vilket pris som helst.
EnglishAs you know, more than 500,000 car accidents occur within the Community every year.
Som ni vet uppgår bilolyckorna inom gemenskapen till mer än 500 000 per år.
EnglishErrors occur most frequently at the level of the final beneficiaries of aid.
Felen inträffar oftast på den nivå där de slutgiltiga förmånstagarna berörs.
EnglishThe first of these is the level of errors which occur during budgeting and realisation.
För det första gäller det felfrekvensen under budgeteringen och genomförandet.
EnglishRecovery should occur as soon as possible and in no later than ten years.
Återhämtningen bör ske så snart som möjligt, och får inte ta längre tid än tio år.
EnglishUnfortunately, there is no undisputed evidence that this growth would occur.
Olyckligtvis finns inga klara belägg för att denna tillväxt skulle äga rum.
EnglishThat does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
Detta betyder självklart inte att vi ska avstå från att ständigt verka för förändringar.