EN

of {preposition}

volume_up
1. general
of (also: at, for, on, over, down)
And there's just about every element of the periodic table in seawater.
I stort sett vartenda grundämne i den periodiska tabellen finns i havsvatten.
I basically embedded a computer into a wall of a slum in New Delhi.
Jag byggde i princip in en dator i en vägg av ett slumområde i New Delhi.
Fortunately, today in Euskadi, as in Northern Ireland, we live in times of hope.
Lyckligtvis lever vi i dag i Baskien, liksom i Nordirland, i en hoppfull tid.
of (also: at, by, with)
By the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
That is the purpose of Amendment No 50, in my name and that of Mrs Doyle and others.
Det är syftet med ändringsförslag 50, i mitt namn, och med det från Doyle med flera.
This leads to wastage, wastage of money, wastage of manpower and wastage of efficiency.
Det leder till slöseri med pengar, slöseri med arbetskraft, slöseri med effektivitet.
For banks simply to refer to the standardisation of systems is not enough here.
Enbart bankernas hänvisning till standardiseringen av systemen räcker inte till.
We expect Turkey to implement fully the Additional Protocol of the Ankara Agreement.
Turkiet förväntas genomföra tilläggsprotokollet till Ankaraavtalet till fullo.
From the horrors of rape to genital mutilation, from the home to the prison cell.
Från våldtäktens fasor till könsstympning, från hemmet till fängelsecellen.
of (also: by, from, o', off, out of)
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.
of (also: fae, from, off, out of, since)
It is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.
Det är ett begrepp från gamla goda tider, från Romklubben, från nolltillväxten.
Criticism from the Council of Europe, the OSCE, and the Union are systematically ignored.
Kritik från Europarådet, från OSCE och från EU ignoreras konsekvent.
I also heard the answers given by the representative of the British Presidency.
Jag hörde också svaren från företrädarna från det brittiska ordförandeskapet.
Like a sword of Damocles, it hangs over not only the Union, but over the whole world.
Det hänger som ett Damoklessvärd inte bara över unionen utan över hela jorden.
In fact you have to marvel that this part of the world has survived at all.
Man kan egentligen förundras över att denna världsdel över huvud taget har överlevt.
It has given rise to over 3 300 proposals, more than 600 of which have received funding.
Det har väckt över 3 300 förslag, varav över 600 har fått finansiellt stöd.
of (also: by, off, on)
A line results by 1, a parabola with 2, generally in n a parabola of the n order.
Vid 1 är resultatet en linje, vid 2 en parabel, vid n i allmänhet en parabel av n-ordning.
However, cooperation in distributing flows of refugees in the event of crises is desirable.
Ett samarbete för fördelningen vid flyktingströmmar vid kriser är dock önskvärt.
A visit to any of the major airports at this time of year will make that obvious.
Ett besök vid någon av de större flygplatserna vid denna tid på året visar detta tydligt.
Many Europeans are longing for involvement, for a stake in the future of Europe.
Många européer längtar efter att bli delaktiga, efter att bli en del av EU: s framtid.
It has done nothing after 70 years of communist terror, after one hundred million deaths.
Ingenting efter 70 år av kommunistisk skräck, efter hundra miljoner döda.
Our Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Vårt utskott rättade sig efter reformgruppens slutsatser på punkt efter punkt.
Women have a higher recorded rate of unemployment, especially long term unemployment.
Bland kvinnor finner man en högre arbetslöshet, framför allt bland de långtidsarbetslösa.
Even then it was assumed that the composition of the virus was partly influenced by a bird disease.
Redan då förutsatte man att viruset bland annat hade påverkats av en sjukdom bland fåglar.
Of these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
Bland dessa framhåller föredraganden den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön.
2. "origin"
of
volume_up
av {prp.} (härkomst)
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.
3. "reason"
of
volume_up
för {prp.} (orsak)
The issue has huge implications for the democracy and freedom of communications.
Frågan har enorm betydelse för demokratin och friheten för telekommunikationerna.
The situation as regards 2002 is currently the subject of intensive examination.
Situationen för 2002 är för närvarande föremål för en ingående granskning.
Thirdly, from the weakened credibility of the World Trade Organisation itself.
För det tredje genom minskad trovärdighet för själva Världshandelsorganisationen.
4. "ownership"
of
volume_up
i {prp.} (ägande)
And there's just about every element of the periodic table in seawater.
I stort sett vartenda grundämne i den periodiska tabellen finns i havsvatten.
I basically embedded a computer into a wall of a slum in New Delhi.
Jag byggde i princip in en dator i en vägg av ett slumområde i New Delhi.
Fortunately, today in Euskadi, as in Northern Ireland, we live in times of hope.
Lyckligtvis lever vi i dag i Baskien, liksom i Nordirland, i en hoppfull tid.
5. "location"
of
volume_up
om {prp.} (läge)
The Rules of Procedure are a secondary rather than a primary point of reference.
När vi talar om arbetsordningen talar vi inte om en primär källa utan om en sekundär.
This relates to the success story of the directive on the European Works Council.
Till dessa hör framgångshistorien om direktivet om det europeiska företagsrådet.
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Förklaring om förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna
6. "time"
of
volume_up
{prp.} (tid)
Is it because of the fish, the fisherman, environmental conditions or society at large?
Beror det fisken, de som fiskar, miljöförhållandena eller samhället?
I am thinking of the price of tobacco, taxes on tobacco and health education.
Jag tänker tobakspriset, tobaksskatten, hälsoundervisningen.
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
område efter område drivs därför kraven avreglering och liberalisering.
7. "material"
of
volume_up
av {prp.} (material)
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.
SV

Isle of Man {proper noun}

volume_up
1. geography
Isle of Man
Bestämmelser om Kanalöarna och Isle of Man
Provisions on the Channel Islands and the Isle of Man
Den största tillströmningen har noterats av kommunerna på kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man, där man lockar med särskilt låga skattesatser.
Their main destinations were the Channel Islands Jersey and Guernsey, and the Isle of Man, which have temptingly low tax rates.

"of developing glaucoma" in Swedish

of developing glaucoma
Swedish
  • utveckla glaukom
  • att utveckla glaukom
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"offensive guard" in Swedish

offensive guard
Swedish
  • offensiv vakt
More chevron_right

"offer a glimmer of" in Swedish

offer a glimmer of
Swedish
  • erbjuder en strimma av
More chevron_right