EN

off {adjective}

volume_up
1. general
The government of Sudan, however, does not get off scot-free either.
Inte heller Sudans regering går fri.
There is no doubt that we in the EU are well off when it comes to respect for freedoms and rights.
Det råder inget tvivel om att vi i EU är lyckligt lottade i fråga om respekt för fri- och rättigheter.
We need to promote fair and freer world trade rather than seal ourselves off by means of protectionism and fall back upon national markets.
Vi behöver en fri och rättvis världshandel, ingen isolering och protektionism eller återgång till nationella marknader.
Because, unless you are a fool, that boy is off the market.
Om du inte är helt dum så är grabben inte ledig längre.
And sometimes I feel like I can't really enjoy myself unless it's like a vacation, like when I get Mondays and all those days off.
Ibland kan jag inte riktigt koppla av om det inte är lov, som när jag är ledig på måndag och alla dagar.
Du får inte ledigt ikväll, Janine.
off (also: far, further)
2. "milk"
off
volume_up
vara sur {adj.} (mjölk)
3. sports: "riding"
off
volume_up
höger {adj.} (ridning)
The Roma issue is neither a right-wing nor a left-wing issue but simply a serious and unsolved problem requiring urgent action, and that has been put off for too long.
Frågan om romerna är varken en höger- eller en vänsterfråga, utan helt enkelt ett allvarligt och olöst problem som kräver omedelbara åtgärder och som har skjutits upp alltför länge.
4. gastronomy

Context sentences for "off" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
English   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
– Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
EnglishWe must convince them that putting off those reforms would prove more expensive.
Vi måste övertyga dem om att det skulle vara dyrare att skjuta upp reformerna.
EnglishMr President, Commissioner, the war in Kosovo has knocked everything off balance.
Herr talman, herr kommissionär! Kosovokriget medförde att allting blev laddat.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Du låter bli min bil, tar dina golfklubbor och sticker tillbaks till Sydstaterna.
EnglishTherefore we must choose either certain stagnation or a risk which could pay off.
Därför måste vi välja antingen viss stagnation eller en risk som kan löna sig.
EnglishThe big question is: why did the alarm bells not go off sooner in the Commission?
Den stora frågan är: varför ringde inte varningsklockorna tidigare i kommissionen?
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishNo one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
Ingen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
EnglishRip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Blufföretag gömmer sig bakom officiella postlådeadresser, bulvaner och namnbyten.
EnglishThe risk was that the original enlargement date might be put off until 2009.
Risken var att det ursprungliga utvidgningsdatumet skulle skjutas upp till 2009.
EnglishWe must not sell off our seafarers’ diplomas and qualifications on the cheap.
Vi får inte sälja ut våra sjömäns examensbevis och kvalifikationer för billigt.
EnglishIt leads to stress, burn-out, people going off sick and problems with family life.
Det leder till stress, utbrändhet, sjukskrivningar och problem i familjelivet.
EnglishAlthough the environment is mentioned in paragraph 3, it comes off very badly.
Visserligen nämns miljön i punkt 3, men det leder nästan inte till någonting alls.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
De senaste 45 åren har den varit stabil, med bara en smärre minskning på 14 procent.
English. - (DE) You cut me off, Mr President, when I called you a despot.
föredragande. - (DE) Herr talman! Ni avbröt mig när jag kallade er diktatorisk.
EnglishA dialogue or cultural individuality and self-governance within China should pay off.
Dialog eller kulturell särprägel och självstyre inom Kina borde vara mödan värd.
EnglishHis response to a TV station critical of his rule was simply to take it off the air.
Hans svar till en tv-station som kritiserade hans styre var att stänga ner den.
English   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
   – Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.