EN offer
volume_up
{noun}

1. general

offer (also: advance)
This is an offer, and by that offer we are trying to bring the countries closer to us.
Detta är ett erbjudande och genom detta erbjudande försöker vi föra länderna närmare oss.
We need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Vi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
Consequently, your offer is not really an offer.
Ert erbjudande är med andra inte egentligen ett erbjudande.
offer (also: bid, command, order, runner)
Looked at from that angle, what we are debating is very definitely a fair offer.
Om vi ser det ur den synvinkeln är de siffror vi diskuterar verkligen ett rimligt bud.
Without an offer from the US and China, only half of this is covered.
Utan bud från USA och Kina täcks bara hälften.
I believe that our offer should be to establish Kyoto II.
Jag menar att vårt bud bör vara att inrätta Kyoto II.
offer (also: advance, bid, quotation)
Public authorities choose the cheapest offer, not the greenest one.
Offentliga myndigheter väljer det anbud som är billigast, inte mest miljövänligt.
As for Mercosur’s offer on services, it does not even consolidate the current level of liberalisation.
När det gäller Mercosurs anbud om tjänster stärker det inte ens den nuvarande liberaliseringsnivån.
It is not an offer or a bid from the EU.
Det är inte något erbjudande eller anbud från EU.

2. business

offer (also: tender, quotation, bid)
volume_up
offert {comm. gen.}
Also this offer is valid for 120 days but does not constitute a commitment of a specific interest rate.
Även denna offert är giltig i 120 dagar  men innebär inget löfte om en specifik räntesats.
This offer is also valid for 120 days but does not constitute a commitment of a specific interest rate.
Även denna offert är giltig i 120 dagar  men innebär inget löfte om en specifik räntesats.
At the time of application the applicant has to choose between Offer CIRR and Contract CIRR.
Vid ansökningstillfället kan man välja mellan Offert-CIRR och Kontrakts-CIRR.

Context sentences for "offer" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut it may offer a solution in the area of services at local and regional level.
Men det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.
EnglishOnly last week, they said that what was on offer was simply not tenable for them.
Så sent som förra veckan sa de att erbjudandet helt enkelt var ohållbart för dem.
EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Det kommer också att medföra fördelar i fråga om miljöskydd och minska kostnader.
EnglishMoreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
Den reella räntan är för övrigt tillräckligt låg för att stimulera tillväxten.
EnglishTourism must therefore be better integrated into all forms of the aid we offer.
Turismen måste därför integreras bättre i alla former av det stöd vi erbjuder.
EnglishCommercial companies offer special care to anyone who can and will pay for it.
Kommersiella företag erbjuder särskild omsorg till den som kan och vill betala.
EnglishThis could also offer a good basis for multilateral cooperation in the region.
Detta kan vara en annan bra utgångspunkt för multilateralt regionalt samarbete.
EnglishDo the existing extradition treaties not offer sufficient scope in this area?
Ger inte de nuvarande konventionerna om utlämning tillräckliga möjligheter här?
EnglishSystematic testing precludes fraud and makes it possible to offer better guarantees.
Ett systematiskt test förhindrar allt bedrägeri och möjliggör bättre garantier.
EnglishIt is also important to adopt tactics which offer the greatest chance of results.
Det är också viktigt att välja en taktik som ger störst chans till resultat.
EnglishMadam President, I would first like to offer my good wishes to President Barroso.
Fru talman! Jag vill börja med att gratulera ordförande José Manuel Barroso.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I offer my very warm thanks to the Commissioner.
Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill varmt tacka kommissionsledamoten.
EnglishFirstly, I should like to offer the rapporteur, Othmar Karas, my warmest thanks.
För det första vill jag tacka föredraganden, Othmar Karas, å det varmaste.
English   Mr President, may I offer my sincere thanks to Mrs Klass for her fine work.
   – Herr talman! Jag vill uppriktigt tacka Christa Klaß för hennes utmärkta arbete.
EnglishIn fact, the problems of enlargement and climate change will offer new prospects.
Frågan om utvidgningen och klimatförändringarna öppnar nämligen nya framtidsutsikter.
EnglishMr Schmitt's report does not offer any potential solutions to all these problems.
Betänkandet av Schmitt erbjuder för alla dessa problem inga lösningsförsök.
EnglishAll countries offer some family benefits but amounts and conditions differ widely.
Alla länder har någon typ av familjeförmåner, men belopp och villkor skiljer sig åt.
EnglishI would also like to offer my heartfelt thanks for the statement you made on Turkey.
Sedan vill jag tacka å det innerligaste för det uttalande som du gjorde om Turkiet.
EnglishFinally we offer our full support to the process of democratic transition.
Slutligen ger vi vårt fulla stöd till processen för en övergång till demokrati.
EnglishYou said that you believed in fair trade, but fair trade is not on offer.
(EN) Du sade att du trodde på rättvis handel, men detta är inte vad som erbjuds.