EN office
volume_up
{noun}

office (also: agency)
His office is the smallest ombudsman's office of any in Europe, save Malta.
Hans kontor är det minsta ombudsmannakontoret i Europa, så när som på Maltas.
Animal welfare organisations have been contacting my office and welcoming the law.
Djurskyddsorganisationer har kontaktat mitt kontor och välkomnat lagstiftningen.
This was a visit coordinated by the office of the European Commission in Khartoum.
Detta besök samordnades av Europeiska kommissionens kontor i Khartoum.
office (also: employment, favor, place, post)
volume_up
tjänst {comm. gen.}
My Group wants the new European Commission to come into office as soon as possible.
Min grupp vill att den nya Europeiska kommissionen träder i tjänst så snabbt som möjligt.
Each cabinet member should be absolutely required to leave office with the Commissioner.
Alla som ingår i kabinettet måste lämna sin tjänst när kommissionärens uppdrag upphör.
It has been in office long enough to have brought in the necessary improvements.
Den har nu varit tillräckligt länge i tjänst, och skulle ha kunnat åstadkomma förbättringar där.
office (also: article, block, guard, item)
volume_up
post {comm. gen.}
Democratic investments have to be made to preserve a democratic post office.
Man måste göra demokratiska investeringar för att upprätthålla en demokratisk post.
We cannot have this Commission which has resigned remaining in office for a further nine months.
Det är otänkbart att denna avgående kommission får sitta kvar på sin post i ytterligare nio månader.
Post address (main office) Kraftfahrt-Bundesamt Federal Motor Transport Authority D - 24932 Flensburg
Post address (main office) Kraftfahrt-Bundesamt Federal Motor Transport Authority D - 24932 Flensburg
office (also: business, declaration, duty, function)
volume_up
uppgift {comm. gen.}
He advocates the setting up of an Anti-Fraud Office, with an interinstitutional remit.
Han pläderar för inrättandet av en byrå för bedrägeribekämpning med en interinstitutionell uppgift.
This is also a task for the Asylum Support Office.
Detta är också en uppgift för stödkontoret för asylfrågor.
But in reality this is your job, Mr President-in-Office.
Men i själva verket är detta er uppgift, herr rådsordförande.
office (also: agency, bureau, chest of drawers)
volume_up
byrå {comm. gen.}
It is a technical assistance office, selected on the basis of a call for tenders.
Det är en byrå som väljs ut efter anbudsförfarande.
We met at the office of some so-called intellectual comedian's agent.
Vi träffades på en byrå för så kallade intellektuella komiker.
He advocates the setting up of an Anti-Fraud Office, with an interinstitutional remit.
Han pläderar för inrättandet av en byrå för bedrägeribekämpning med en interinstitutionell uppgift.
office (also: charge, concern, place, position)
volume_up
befattning {comm. gen.}
I have been in office for only two and a half years and I have already produced a proposal.
Jag har bara innehaft min befattning i två och ett halvt år, och jag har redan åstadkommit ett förslag.
We also propose the establishment of a new constitutional office of European Union Citizens' Officer.
Vi föreslår också ett inrättande av en ny konstitutionell befattning som ”European Union Citizens' Officer”.
Is there any procedure for suspending him from office until the judicial investigation into the accusations has been completed?
Finns det möjlighet att avstänga honom från sin befattning till det att den rättsliga undersökningen slutförts?
office (also: board, department)
office (also: duty, obligation, responsibility)
volume_up
plikt {comm. gen.}
I urge the President-in-Office to do his utmost to put pressure on the Commissioner to do his duty.
Jag uppmanar rådets ordförande att göra sitt yttersta för att utöva påtryckningar på kommissionären att göra sin plikt.
We do not have the right to do that, but we do have the duty to make our good offices available and to act as mediators.
Det har vi ingen rätt till, men det är vår plikt att erbjuda våra goda tjänster och vara beredda att verka som medlare.
Europe drew up a Constitutional Treaty that enabled it to break free of the confines of offices and to go out onto the streets.
Slutligen finns det ingen återvändo från denna odyssé; EU är bundet av sin plikt att inte överge ambitionen att skapa en politisk gemenskap.
office (also: dispatch, expedition)
volume_up
expedition {comm. gen.}
Quick Copy can be found in Building C, an office for copying services, compendium sales, etc.
I hus C finns Snabbkopieringen, en expedition för kopieringsservice, kompendieförsäljning med mera.
office
It started for me with a letter bomb exploding in my office.
För mig inleddes det med att en brevbomb exploderade i mitt tjänsterum.
Perhaps you should have come down from the glass tower of the Berlaymont building into the depths of our offices and attended a meeting of our committee.
Kanske ni skulle ha kommit ned från glastornet i Berlaymontbyggnaden till djupet av våra tjänsterum och deltagit i något sammanträde i vårt utskott.
He is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Han är inte lämplig för ett offentligt ämbete, och jag uppmanar rådet att inte utse honom.
In 2000 he received an eight-month suspended jail sentence for his involvement in an embezzlement case and was banned from holding public office for two years.
År 2000 dömdes han till åtta månaders villkorlig dom för sin inblandning i ett fall av förskingring, och han förbjöds att inneha ett offentligt ämbete under två år.
office
You would sometimes think that our political leaders had no maps in their offices, only paintings, yet they should really be looking at the geographical details over and over again.
Ibland får man intryck av att våra ledande politiker visserligen har bilder hängande på sina ämbetsrum, men inga kartor, när man egentligen borde ha geografiska fakta framför ögonen hela tiden.
office

Context sentences for "office" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou, Mr President-in-Office, will have our staunch support to reach these goals.
Ni, herr rådsordförande, kommer att ha vårt pålitliga stöd för att nå dessa mål.
EnglishFinally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
Slutligen, herr rådsordförande, skulle jag vilja nämna frågan om uppgiftsskydd.
EnglishMadam President, I thank the President-in-Office of the Council for his comments.
Fru ordförande, jag tackar rådets tjänstgörande ordförande för hans kommentarer.
EnglishThat is no condemnation of the President-in-Office, for whom I have great regard.
Det är inget fördömande av tjänstgörande ordförande, som jag respekterar mycket.
English(DE) Mr President, I should like to thank the President-in-Office for his report.
(DE) Herr talman! Jag vill tacka rådets tjänstgörande ordförande för rapporten.
EnglishWill the proposal be presented during the present Commission's term of office?
Kommer förslaget att läggas fram under den nuvarande kommissionens mandatperiod?
EnglishAsk the liaison office for posted workers in the country where you're working.
Fråga kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare i det land där du arbetar.
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishPresident-in-Office. - (SL) Mrs Doyle, thank you for the two additional questions.
rådets tjänstgörande ordförande. - (SL) Fru Doyle! Tack för de två följdfrågorna.
EnglishPresident-in-Office. - (SL) Thank you, Mr President, for allowing me to speak.
Rådets tjänstgörande ordförande - (SL) Tack herr talman för att ni gav mig ordet.
EnglishTo summarise very briefly, what is the European Police Office, the new Office?
För att göra en kort sammanfattning, vad är Europeiska polisbyrån, den nya byrån?
EnglishI fully endorse the statements by the President-in-Office and Commissioner Patten.
Jag stöder fullständigt uttalandena av rådets ordförande och kommissionär Patten.
EnglishThese were not just any immigrants: they were Somalis, Mr President-in-Office!
Det var inte vilka invandrare som helst: det var somalier, herr rådsordförande!
EnglishMr President-in-Office, you say that the Belgrade government is no longer credible.
Herr rådsordförande! Ni säger att regeringen i Belgrad inte längre är trovärdig.
EnglishDuring my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
Under min ämbetsperiod har revisionsrätten aldrig förkastat våra räkenskaper.
EnglishThank you, Mr President-in-Office, for that very detailed and informative reply.
Tack så mycket herr rådsordförande för detta mycket utförliga och informativa svar.
EnglishA new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.
Den nya Europeiska kommissionen tillträder med José Manuel Barroso som ordförande.
EnglishIn your speech, Mr President-in-Office, you spoke several times of a united Europe.
Ni, herr ordförande, har flera gånger i era tal refererat till det enade Europa.
EnglishTemporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Tillfälliga utskottet för klimatförändringar (förlängning av mandat): se protokollet
EnglishPresident Hendrik Ilves took office as President of Estonia on 9 October 2006.
President Hendrik Ilves tillträdde som president i Estland den 9 oktober 2006.