"to omit" translation into Swedish

EN

"to omit" in Swedish

EN to omit
volume_up
[omitted|omitted] {verb}

1. general

I will therefore omit the facts in this regard and endorse what he said in his speech.
Jag ska därför utelämna fakta i detta hänseende och instämma i det han sade.
Completely to omit ferrets is irresponsible.
Att helt utelämna tam iller är inte ansvarsfullt.
Let us therefore discuss every aspect and not omit anything from the scope of our discussions.
Låt oss därför diskutera varje aspekt och inte utelämna något från räckvidden för våra diskussioner.
However, after the series of food scandals, which this House has always vigorously denounced, how could we today omit to take account of the colossal role played by the consumer?
Men hur skulle vi nu efter raden av livsmedelsskandaler, som parlamentet alltid med kraft har klandrat, kunna låta bli att ta hänsyn till den mycket viktiga roll som konsumenterna spelar?
to omit (also: to bunk off, to blow off)
to omit
to omit (also: to forbear, to forebear)
I cannot, although time is unfortunately a tyrant, omit to thank Mr Weber.
Jag kan inte, trots att tiden tyvärr är mycket begränsad, underlåta att tacka Manfred Weber.
There have been recurring violations of human rights in China, and we cannot omit to condemn them.
Det har förekommit återkommande kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, och vi kan inte underlåta att fördöma dessa.
We thus wasted a year seeking not the truth, but proof of that guilt, omitting and even concealing any facts that would run counter to this view.
Vi har alltså slösat bort ett år på att inte söka sanningen, utan bevis på denna skuld, och på att underlåta att ta upp, och till och med dölja, alla uppgifter som går emot denna mening.
to omit

2. business

to omit
I will therefore omit the facts in this regard and endorse what he said in his speech.
Jag ska därför utelämna fakta i detta hänseende och instämma i det han sade.
Completely to omit ferrets is irresponsible.
Att helt utelämna tam iller är inte ansvarsfullt.
Let us therefore discuss every aspect and not omit anything from the scope of our discussions.
Låt oss därför diskutera varje aspekt och inte utelämna något från räckvidden för våra diskussioner.
to omit (also: to fail, to neglect)
I cannot, although time is unfortunately a tyrant, omit to thank Mr Weber.
Jag kan inte, trots att tiden tyvärr är mycket begränsad, underlåta att tacka Manfred Weber.
There have been recurring violations of human rights in China, and we cannot omit to condemn them.
Det har förekommit återkommande kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, och vi kan inte underlåta att fördöma dessa.
We thus wasted a year seeking not the truth, but proof of that guilt, omitting and even concealing any facts that would run counter to this view.
Vi har alltså slösat bort ett år på att inte söka sanningen, utan bevis på denna skuld, och på att underlåta att ta upp, och till och med dölja, alla uppgifter som går emot denna mening.

Context sentences for "to omit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt also raises two questions, however, which we omit from the European debate at our peril.
I betänkandet ställs även två frågor, som vi på egen risk utelämnar i EU-debatten.
EnglishThank you for allowing me to make this point, which I could not omit to do on this occasion.
Tillåt mig denna kommentar, som jag inte kunde undvika att göra i detta sammanhang.
EnglishMr President, given the time constraints, I shall omit the congratulations which I had in mind.
Herr talman! På grund av tidsbrist avstår jag ifrån de planerade lyckönskningarna.
EnglishI must not omit to add a few words on the events in Georgia, which we have been discussing together.
Jag får inte försumma att säga några ord om händelserna i Georgien, som vi har diskuterat.
EnglishThe decision to omit Bosnia and Herzegovina and Albania from the list is primarily a technical one.
Beslutet att inte ta med Bosnien-Hercegovina och Albanien är i första hand av teknisk natur.
EnglishI would then ask you to omit the word poor developing countries.
Jag ber er då att utesluta ordet fattiga utvecklingsländer.
EnglishIt is regrettable that they omit certain aspects.
Det som oroar mig är att vi nu verkar ha övergett Singaporefrågorna också.
EnglishI am always concerned when EU reports mention the names of some geographic regions and omit others.
Jag blir alltid oroad när namn på vissa geografiska regioner nämns i EU-betänkanden, men andra utelämnas.
EnglishWas it reasonable to omit employment from the criteria?
Kunde arbetslösheten utmanövreras förnuftigt av kriterierna?
EnglishIt is regrettable that they omit certain aspects.
Det är beklagligt att de utelämnar vissa aspekter.
EnglishWe are very dissatisfied with these provisions and will either have to do some more work here or, if necessary, omit this section entirely.
Vi är mycket missnöjda med dessa bestämmelser och måste antingen lägga ned mer arbete på denna punkt eller helt stryka detta avsnitt.
EnglishI have to inform you that the Union for a Europe of the Nations Group has tabled a motion to omit this debate on the grounds of inadmissibility.
Jag måste upplysa er om att Gruppen Unionen för nationernas Europa har lagt fram ett förslag om att avvisa denna debatt på grund av otillåtlighet.
EnglishHe does not omit to highlight the difficulty which this monetary revolution could represent for vulnerable population groups such as older or disabled people.
Han försummar inte att betona de svårigheter denna valutarevolution kan medföra för den sårbara befolkningen, såsom äldre personer eller handikappade.
EnglishIt is, for example, unacceptable that Austrian postal legislation should impose disproportionately high sanctions on those who omit to fit new letterboxes on their houses.
Det är lika nödvändigt som någonsin att visa solidaritet med det palestinska folkets heroiska kamp och med den palestinska nationella rörelsen.
EnglishMr Di Pietro's proposal to omit the current Article 18 regarding intercepting telecommunications, amongst other things, is understandable, although very strict.
Di Pietros förslag om att slopa nuvarande artikel 18 beträffande bland annat avlyssning av samtal är visserligen förståeligt, även om det är väldigt rigoröst.
EnglishMr Di Pietro' s proposal to omit the current Article 18 regarding intercepting telecommunications, amongst other things, is understandable, although very strict.
Di Pietros förslag om att slopa nuvarande artikel 18 beträffande bland annat avlyssning av samtal är visserligen förståeligt, även om det är väldigt rigoröst.
EnglishI believe that we should be pleased at this, since it provides the best guarantee that it will not be possible to omit these issues in the course of these negotiations.
Jag tror att vi måste glädja oss åt det, eftersom det är den största garantin för att dessa utmaningar inte skall kunna undanröjas under förhandlingarna.
EnglishRight from the word go, it was decided to omit the word "Michelin" from the resolution because it would otherwise be impossible to reach a joint resolution.
Utgångspunkten har från början varit att ordet " Michelin" inte skulle förekomma i resolutionen, annars skulle vi inte ha kunnat komma fram till en gemensam resolution.
EnglishRight from the word go, it was decided to omit the word " Michelin " from the resolution because it would otherwise be impossible to reach a joint resolution.
Utgångspunkten har från början varit att ordet " Michelin " inte skulle förekomma i resolutionen, annars skulle vi inte ha kunnat komma fram till en gemensam resolution.
EnglishOne thing, though, I do not want to omit, and that is our need, alongside investment in people ’ s education and training, for investment in social services.
EU kan inte längre vänta på tillväxt i Förenta staterna, unionen måste själv rycka upp sig från träsket av massarbetslöshet, olämpliga investeringar och oförmåga till samordning.