"on" translation into Swedish

EN

"on" in Swedish

EN

on {adjective}

volume_up
I live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
Jag bor Irland, och jag representerar Dublin som ligger Irlands östkust.
You and the Commission really ought to go and look at what is available on the market.
Ni och kommissionen måste äntligen titta vad som finns marknaden.
But this is a rare example of a report that is on the right road - to Damascus?
Men detta är ett sällsynt exempel ett betänkande som är rätt väg - till Damaskus?
The intention was to add a reference to a worldwide tax on CO2 emissions.
Det var fråga om att lägga till en hänvisning till en internationell skatt på koldioxidutsläpp.
So I appeal to you to urge the Commission to the greatest possible openness on this issue.
Därför skulle jag vilja vädja till er att uppmana kommissionen till största möjliga öppenhet.
The next item is the continuation of the joint debate on aid for reconstruction.
Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om hjälp till återuppbyggnad.
The same amendment was tabled in the plenary on behalf of the PPE-DE Group.
Samma ändringsförslag lades fram i plenum för PPE-DE-gruppen.
Today, we shall, however, propose some clear guidelines on this issue.
I dag kommer vi dock att lägga fram en del tydliga riktlinjer i denna fråga.
This applies not least to drugs cooperation, as progress needs to be faster on this matter.
Detta gäller inte minst narkotikasamarbetet, eftersom man där behöver gå mycket fortare fram.
on (also: further, more)
Mr President, I would simply like to ask you to move to the next item on the agenda.
Kan jag bara få be er att gå vidare till andra frågor på föredragningslistan.
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och så vidare och så vidare."
In countries like Romania, Bulgaria, etcetera, Yalta 1944 still lives on.
I länder som Rumänien, Bulgarien och så vidare lever Jalta 1944 vidare.
The military regime is still holding on to power, thanks to the state of emergency.
Militärregimen håller sig kvar vid makten med hjälp av undantagstillstånd.
I would ask you once again: are you able to stay on to complete your term in office?
Jag frågar igen: kan ni sitta kvar hela er mandatperiod?
He stayed on to vote on Thursday morning and then his foot was put in plaster.
Han stannade kvar och röstade till och med torsdag morgon och gipsades sedan.
This was an important step forward and an important demand on Parliament’s part.
Detta var ett viktigt steg framåt och ett viktigt krav för parlamentet.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
Att uppnå det kommer att innebära ett stort steg framåt, och det arbetar vi med.
In my view, we have also taken forward the debate on the information society.
I debatten om informationssamhället tycker jag också att vi har kommit framåt.
The Council has put a tight leash on itself by virtue of the unanimity procedure.
Rådet lägger själv band sig med hjälp av enhällighetsförfarandet.
But the Indus people also left behind artifacts with writing on them.
Men Indusfolket efterlämnade också föremål med saker skrivna sig.
How does the Commission intend to put pressure on the governments?
Vilken roll tar kommissionen sig för att bearbeta regeringarna?

"on constitutional grounds" in Swedish

on constitutional grounds
Swedish
  • av konstitutionella skäl
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"one-car garage" in Swedish

one-car garage
Swedish
  • garage med en bil
More chevron_right

"one glaring exception" in Swedish

one glaring exception
Swedish
  • ett påfallande undantag
  • ett flagrant undantag
More chevron_right

Synonyms (English) for "on":

on
English