"on the market" translation into Swedish

EN

"on the market" in Swedish

EN on the market
volume_up
{adjective}

on the market
Removing intervention purchases for the pork meat market is not acceptable.
Att avskaffa interventionsuppköpen marknaden för griskött kan inte accepteras.
The competitiveness of the food processing industry in the market should be preserved.
Livsmedelsindustrins konkurrenskraft marknaden bör bibehållas.
Various alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.
Olika alternativ till DCM-baserade färgborttagningsmedel finns redan marknaden.

Context sentences for "on the market" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU is based on a single market but this single market is still not complete.
EU grundas på en inre marknad, men den inre marknaden har inte fullbordats ännu.
EnglishOf course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
EU:s vinmarknad behöver förvisso reformeras, men låt oss göra det med klokskap.
EnglishA free market for services and employee mobility should be supported, not fought.
En fri tjänstemarknad och rörlighet för arbetstagare bör stödjas, inte bekämpas.
EnglishWho is talking about the purchasing power required to revive the internal market?
Vem talar om den köpkraft som krävs för att den inre marknaden ska återupplivas?
EnglishThen, these citizens justifiably ask us ‘What sort of internal market is this?’
Då frågar sig dessa medborgare med rätta, ”vad är detta för slags inre marknad?”
EnglishAmendment No 100 exempts livestock from the rules governing the internal market.
I ändringsförslag 100 undantas levande djur från den inre marknadens regelverk.
EnglishIn this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
Man får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
EnglishWe believe it is important, as Mr Hökmark said, that we also rely on the market.
Vi håller med Gunnar Hökmark om att vi även måste ha förtroende för marknaden.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
Flest förelägganden eller förbud finns i själva verket på inremarknadsområdet.
EnglishThe new Member States are not a threat to the EU internal market, but an asset.
De nya medlemsstaterna är inte något hot mot EU:s inre marknad, utan en tillgång.
EnglishIs it socially acceptable for people at 58 to be taken out of the labour market?
Är det socialt acceptabelt att 58-åringar inte ges tillträde till arbetsmarknaden?
EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Den nya lagstiftningen kanske främjar konkurrensen på EU:s el- och gasmarknader.
EnglishIn Europe, uniting in a common European market is proving to be an arduous task.
I Europa klarar vi bara med möda av att enas om en gemensam europeisk marknad.
EnglishThe cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
The cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
EnglishThe following links can help you to find your way in the Estonian labour market.
Följande länkar kan hjälpa dig att hitta rätt på den estniska arbetsmarknaden.
EnglishThey apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.
EnglishThen, these citizens justifiably ask us ‘ What sort of internal market is this?’
Då frågar sig dessa medborgare med rätta, ” vad är detta för slags inre marknad? ”
EnglishProhibition creates huge profits for criminals, who seek to extend their market.
Förbud skapar stora vinster för brottslingar som försöker utvidga sin marknad.
EnglishThe Committee on Legal Affairs and the Internal Market has made this even worse.
Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden förvärrade det ännu mer.
EnglishThere is a legitimate market in mainland Europe for young cattle from Irish farms.
På kontinenten finns det en laglig marknad för ungnöt från irländska lantgårdar.