"on the part of those" translation into Swedish

EN

"on the part of those" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the part of those" in context.

Context sentences for "on the part of those" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs part of those investigations, missions were organised to several Member States.
Som ett led i dessa undersökningar organiserades studieresor till flera olika medlemsstater.
EnglishThe costs of congestion, too, are already borne in part by those involved in it, but only in part.
Trafikstockningarna betalas redan idag delvis av trafikanterna, men bara delvis.
EnglishMr Tomlinson had made some criticisms, directed in part at those working for the Commission.
Tomlinson har riktat viss kritik, även mot medarbetarna i kommissionen.
EnglishAll of us who took part in those events now have a better idea of what Europe should not do.
Alla vi som deltog i dessa evenemang har nu en bättre uppfattning om vad EU inte bör göra.
EnglishNow it would have been to our benefit, if at least part of those proposals had already been implemented.
Det hade varit bra om åtminstone vissa av dessa förslag redan hade genomförts.
EnglishI can assure you, Mr Posselt, that religious freedom forms an integral part of those criteria.
Jag kan försäkra er, herr Posselt, att religionsfrihet är en integrerad del av dessa kriterier.
EnglishThe Durban Review Conference was part of those wider efforts.
FN-konferensen om rasism (Durban II) ingick i dessa bredare insatser.
EnglishThere are clear requirements, and there is a political will on the part of those responsible.
Det finns tydliga krav och en politisk vilja hos de ansvariga.
EnglishI am amazed by the lack of concern on the part of those who govern Europe.
Det förbluffar mig att Europas ledare är så obekymrade.
EnglishI would like to remark that it was a very positive experience taking part in those negotiations.
Jag skulle vilja påpeka att det var en mycket positiv upplevelse att delta i dessa förhandlingar.
English(SL) Europe is full of minorities, and ethnic minorities represent a significant part of those.
(SL) EU har massor av minoritetsbefolkningar och dessa utgörs till stor del av etniska minoriteter.
EnglishI believe that many more binding commitments are required on the part of those who carry out these implants.
Jag tror att det behövs många fler bindande åtaganden för dem som utför dessa implantat.
EnglishThe mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund can only form part of those measures.
Ianspråktagandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan bara vara en del av dessa.
EnglishIn many cases, this necessitates new thinking on the part of those in positions of leadership; that has to be stated clearly.
Detta kräver dock i många fall även ett nytänkande hos ledningsskiktet, det måste man också säga klart.
EnglishIt was not possible to stop the war in the Balkans, but it did ensure that its athletes could take part in those Games.
Det var inte möjligt att stoppa kriget på Balkan, men det gjorde ändå att idrottsmän därifrån kunde delta i spelen.
EnglishThe question is: will all Cypriots, Greek and Turkish Cypriots alike, be able to take part in those elections?
Frågan man ställer sig är den följande: Kommer alla cyprioter, både grekcyprioter och turkcyprioter, att kunna delta i valen?
EnglishWe must all take part in those efforts and it is in that spirit that my Group agrees to accept the Commission's proposals.
Vi måste alla delta i ansträngningarna och det är i denna anda min partigrupp godtar att stödja kommissionens förslag.
EnglishBut, in giving away those individual rights and freedoms, we also expect the same responsibility on the part of those in power.
Men när vi ger bort dessa individuella fri- och rättigheter förväntar vi oss också samma ansvar från dem som sitter vid makten.
EnglishTaking part in those consultations were banks, credit institutions, professionals in the tourism sector, and of course consumer associations.
Vid denna överläggning deltog banker, kreditinstitut, yrkesmän på turistområdet och naturligtvis företrädare för konsumenterna.
EnglishIf I disagreed with a Member while listening to the debate, it was for the most part because those concerned were jumping to conclusions.
Ständiga utvidgningar kommer aldrig att vara ett hållbart svar på frågan om hur vi skall leva tillsammans med våra europeiska grannar.

Other dictionary words

English
  • on the part of those

Search for more words in the English-Thai dictionary.