"on the periphery" translation into Swedish

EN

"on the periphery" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the periphery" in context.

Similar translations for "on the periphery" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
periphery noun

Context sentences for "on the periphery" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I represent the EU's north-eastern periphery area, Northern Finland.
Herr ordförande! Jag representerar EU: s nordöstra ytterområde, Norra Finland.
EnglishThe Duchy defended the values of Western civilisation in its north-eastern periphery.
Storhertigdömet försvarade västvärldens värderingar på dess nordöstra utkant.
EnglishMost Roma live on the periphery of urban centres, and miles away from health facilities.
De flesta romer lever i städernas utkanter, miltals från hälsovårdsinrättningar.
EnglishYour speech reminds us of an important fact: we are always on the periphery of someone.
Ert anförande påminner oss om ett viktigt faktum: Alla befinner vi oss i någons periferi.
EnglishA large number of Roma drifted to the periphery of society in this very period of the past 20 years.
Många romer har drivits till samhällets utkanter under de senaste tjugo åren.
EnglishWe tend to think we are out on the periphery, that we do not have borders to the east.
Vi tenderar att tro att vi befinner oss ute i periferin, att vi österut inte gränsar mot någonting.
EnglishI do not like those divisions about rich and poor or new and old or centre and periphery.
Jag tycker inte om uppdelningen mellan rika och fattiga, nya och gamla eller centrum och periferi.
EnglishThe report submitted to you seeks to show that we must not allow the Union to disintegrate at the periphery.
Betänkandet vill visa att man inte får låta unionens perifera områden degraderas.
EnglishFor the first time you are passing judgement on a complex problem at the very periphery of the European Union.
Genom utveckling, demokrati och välstånd kommer de positiva resultaten att dyka upp.
EnglishThey impact on rural regions and the immediate periphery.
De påverkar landsbygdsregionerna och de omedelbara omgivningarna.
EnglishHow can the whole of the European Union treat, in this way, two small countries situated on its periphery?
Bör verkligen Europeiska unionen behandla två små länder i utkanten av unionen på detta sätt?
EnglishSome of the communities most directly affected are in remote areas truly on the periphery of the European Union.
Vissa av de grupper som drabbas mest direkt befinner sig i Europeiska unionens utkanter.
EnglishFinally the situation of the islands is different to that of the regions on the periphery of the Union.
Vidare är öarnas situation annorlunda situationen i de regioner som ligger i unionens randområden.
EnglishNew Zealand, we could say, is on the periphery of the world and Ireland is on the periphery of Europe.
Nya Zeeland ligger så att säga i världens periferi, och Irland ligger åtminstone i Europas periferi.
EnglishIt could also be the way in which the countries on the periphery of Europe will converge more quickly with Europe.
Detta kan också vara ett sätt för länderna i Europas utkant att snabbare konvergera med EU.
EnglishBut this European army will primarily serve to stabilise the immediate periphery of the European Union.
Men denna europeiska armé skall i första hand användas för att stabilisera EU: s omedelbara omgivning.
EnglishFor the first time you are passing judgement on a complex problem at the very periphery of the European Union.
För första gången finns ett sammansatt problem vid Europeiska unionens gränser som måste lösas.
EnglishStronger cooperation and partnership between urban centres, their periphery and rural areas is also needed.
Den territoriella sammanhållningen är grunden för en långvarig social och ekonomisk sammanhållning.
EnglishThe island of Réunion is also on the extreme periphery of the Union and there would be no reason to exclude it.
Réunion är också en ö i de yttersta randområdena och det finns ingen anledning att utesluta den.
EnglishAnd it is on the periphery of Europe that, as we all know, there are the fewest opportunities for employment.
Det är också, som alla känner till, i Europas periferi som det finns minst sysselsättningsmöjligheter.

Other dictionary words

English
  • on the periphery

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.