"on the plains" translation into Swedish

EN

"on the plains" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the plains" in context.

Context sentences for "on the plains" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou are a hominid three million years ago walking on the plains of Africa.
Du är en huminid för tre miljoner år sedan gåendes på Afrikas slätter.
EnglishWe brought a report out at that stage that there should be no further building of new houses in flood plains.
Vi lade då fram en rapport om att inga fler hus skulle byggas på flodslätter.
EnglishNow I said back in our little thought experiment, you're a hominid walking on the plains of Africa.
Nå jag sade tidigare i vårt lilla tanke experiment, du är en hominid som går på Afrikas slätter.
EnglishToday I would like to give you the perspective from down on the plains.
I dag vill jag förmedla ett nedifrånperspektiv.
EnglishAnd one day, he was sitting in a diner in White Plains, about to go trying to dream up some work for Nescafe.
Och en dag då han satt på en diner i White Plains och försökte drömma upp ett arbete för Nescafé.
EnglishSecondly, throughout Europe, but especially in Ireland, there is a trend of building on flood plains.
För det andra finns det en tendens över hela Europa, men i synnerhet i Irland, till att bygga på flodslätter.
EnglishFor example, coverage of mountain and island areas entails more difficulties than coverage of plains.
Täckningen i bergiga områden och på öar medför till exempel större svårigheter än täckningen i flacka områden.
EnglishAnd he graduated with his doctorate from Harvard, and he set up a little consulting shop in White Plains, New York.
Han fick sin doktorshatt från Harvard varefter han startade en konsultfirma i White Plains i delstaten New York.
EnglishMr President, I speak with the experience of my own country, where there are few plains and many mountain or hilly areas.
Jag talar, herr ordförande, med utgång från mitt lands erfarenhet, där det finns få slätter men många bergsområden.
Englishwhich transformed the oceans into plains linking the continents of the Earth.
Det är dessutom i år femhundra år sedan kejsare Karl V föddes (i Gent), en man som utgjorde en av de mest betydelsefulla personligheterna i Europas historia.
EnglishDo not build on flood plains.
Bygg inte på översvämningsområden.
EnglishThat is why people do not want to recognise the difference between heavy traffic through Alpine valleys and the same heavy traffic on the plains of Flanders.
Därför vill man inte se skillnad på tung trafik genom alpdalarna och samma tunga trafik på slätterna i Flandern.
EnglishI regret to say that the remote location of mountain areas means that they are always outermost regions and certainly less favoured than the plains.
På grund av deras placering är bergsområdena dessvärre alltid ultraperifera och sannerligen inte gynnade jämfört med slättlandet.
EnglishIt includes felling trees in forest regions, which has led to soil erosion and faster run-off of rain, or urban development in flood plains.
Den omfattar trädfällning i skogsområden, som har lett till markerosion och snabbare regnavrinning, eller tätortsutveckling på översvämningsplan.
EnglishThe adjustment of rivers impacts on flood plains, biodiversity, the supply of drinking water and flooding surrounding low lands.
Anpassningen av floder inverkar på flodslätterna, den biologiska mångfalden, dricksvattenförsörjningen och orsakar översvämningar på omgivande låglänta terränger.
EnglishThirdly, highly intensive farming practices result in topsoil being sealed in concrete and reduce the availability of meadows and flood plains.
För det tredje leder högintensiva jordbruksmetoder till att matjord täcks med betong och till att ängar och översvämningsplan blir mer svårtillgängliga.
EnglishDesertification, the disappearance of fertile layers of soil and vegetation, is taking place all around the world, from the coasts of Spain to the plains of China.
Ökenspridningen och förlusten av bördiga jordlager och växtlighet är ett faktum över hela världen, från Spaniens kuster till Kinas slätter.
EnglishThis means that we must ensure not only that dams are built, but also that there is enough space on the flood plains, so that prevention remains the decisive word.
Det innebär att vi måste se till inte bara att det byggs dammar utan också att det finns tillräckligt med utrymme på flodslätterna, så att förebyggande förblir det väsentliga.
EnglishWe must also ensure that we have sensible development alongside our rivers to avoid building on flood plains and the disasters that can cause.
Vi måste också se till att byggandet utmed våra floder sker på ett förnuftigt sätt, så att vi undviker bebyggelse i områden som är känsliga för översvämningar samt de katastrofer detta kan leda till.
EnglishEvery wet place is affected, including, as far as Loire-Atlantique is concerned, the Brière, Brivet, Goulaine, and Redon marshes, the Grand Lieu lake, the Mazerolles plains, and so forth.
Alla våtmarker är berörda av problemet, men i synnerhet de i Loire Atlantique-regionen, sumpmarkerna i Brières, Goulaine och Redon, Gradieusjön och Mazerollesslätterna, m.fl.

Other dictionary words

English
  • on the plains

Moreover, bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.