"on the right" translation into Swedish

EN

"on the right" in Swedish

EN on the right
volume_up
{adverb}

on the right
Does the Commissioner on the right know what the Commissioner on the left is doing?
Vet kommissionsledamoten till höger vad kommissionsledamoten till vänster gör?
This icon on the right of the ruler marks the right indent of the current paragraph.
Symbolen till höger på linjallisten visar höger indrag för det aktuella stycket.
The right bottom triangle indicates the right border of the document.
Den undre trekanten till höger anger dokumentets högermarginal.

Similar translations for "on the right" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
right noun
Swedish
right adjective
right adverb
to right verb

Context sentences for "on the right" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn our search to find the right solutions, many people have given us their help.
Vid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
EnglishIf handled in the right way, globalisation has something very positive about it.
Om den hanteras på rätt sätt innebär globaliseringen någonting mycket positivt.
EnglishI will repeat that: 'It is only right that such information should be published'.
Jag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
EnglishIt is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
Det är otvivelaktigt en verklig framtidsutsikt, men inte en automatisk rättighet.
EnglishAs a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
Som medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
EnglishIt is quite right to be unbending when it comes to certain important principles.
Det är helt rätt att vara kompromisslös när det gäller vissa viktiga principer.
EnglishThe mistake had tragic consequences, and it is right that we should condemn it.
Detta misstag fick tragiska konsekvenser och det är rätt att vi ska fördöma det.
EnglishInformation must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
Informationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.
EnglishThat is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
Därför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
EnglishMr President, you are quite right, we have withdrawn the motions for resolutions.
Herr talman! Ni har helt rätt i att vi har dragit tillbaka resolutionsförslagen.
EnglishClick here to align the table centered between the left and right page margins.
Om Du klickar här, placeras tabellen mitt emellan vänster - och högermarginalen.
EnglishNow they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Nu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
English…  for the defence of the right to asylum and solidarity with Saharawi refugees.
… för att ha försvarat asylrätten och solidaritet med flyktingar från Saharawi.
EnglishIn this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
I det avseendet har Österrikes ordförandeskap inneburit ett steg i rätt riktning.
EnglishOr should all countries have an equal right to take so-called preventive action?
Eller skall alla länder ha samma rätt att ingripa i så kallat förebyggande syfte?
EnglishIs he happy that we are moving in the right direction in terms of implementation?
Gläder han sig över att vi rör oss i rätt riktning när det gäller genomförandet?
EnglishThe victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Segraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
EnglishAgainst this background, this proposal for a directive is along the right lines.
Fru talman! Mot denna bakgrund går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
EnglishMr Sarkozy, you have organised - Mr Watson is right - an institutional putsch.
Herr Sarkozy, Graham Watson har rätt, ni har organiserat en institutionell kupp.