"on the right path" translation into Swedish

EN

"on the right path" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the right path" in context.

Similar translations for "on the right path" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
right noun
Swedish
right adjective
right adverb
to right verb
path noun

Context sentences for "on the right path" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not believe that enhanced cooperation is the right path for the issue of patents.
Jag anser inte att fördjupat samarbete är den rätta vägen att gå i patentfrågan.
EnglishI think that we are on the right path to concluding the negotiations this year.
Jag tror att vi är på rätt väg för att kunna slutföra förhandlingarna i år.
EnglishAn individual approach will put us on the right path to sustainable fisheries management.
En individuell strategi leder oss på rätt väg mot en hållbar fiskeriförvaltning.
EnglishWe are on the right path, although, as has been said, today nothing is enough.
Vi är på rätt spår, men i dag är ingenting tillräckligt, som någon sa.
EnglishWe are on the right path, but we must ask ourselves if this is enough.
Vi är på rätt väg, men vi måste fråga oss själva om detta är tillräckligt.
EnglishFor this, we need new approaches and, therefore, you are on the right path.
Vi behöver nya tillvägagångssätt och ni är därför inne på rätt spår.
English(DE) Mr President, whether or not this is now the right path, it is good that it has leaked out.
(DE) Herr talman! Oavsett om detta är rätt väg nu är det bra att det har läckt ut.
EnglishJoint efforts in a spirit of partnership are the right path to go down.
De gemensamma ansträngningarna på partnerskapsnivå är den rätta vägen.
EnglishMr Martin, you are absolutely correct and this is certainly the right path to take.
Ni har alldeles rätt, och detta är helt klart rätt väg att gå.
EnglishSeen in that way, it is an important symbol in many respects, and we are on the right path.
Betraktat på detta sätt är det en viktig symbol i många hänseenden, och vi är på rätt spår.
EnglishI think that the Commission, the Council and Parliament are all on the right path here.
Jag tror att kommissionen, rådet och parlamentet är på rätt spår.
EnglishThe model of progressive modulation is the right path and I also support the figures here.
Modellen med progressiv modulering är rätt väg att gå, och jag stöder även siffrorna om detta.
EnglishEven though it will not be easily won, we have chosen the right path.
Även om det innebär stora ansträngningar för oss, är det rätt väg.
EnglishThere is therefore every reason to conclude that the country is unquestionably on the right path.
Det finns därför all anledning att dra slutsatsen att landet obestridligt är på rätt väg.
EnglishIf we do not choose the right path now, we will not even be able to maintain the status quo.
Om vi inte väljer rätt väg nu, kommer vi inte ens att kunna upprätthålla de nuvarande förhållandena.
EnglishOur rationale is clear, but whether the emotions will then bring us to the right path, we will have to see.
Vår logik är tydlig, men om känslorna sedan kommer att föra in oss på rätt väg får vi se.
EnglishThe greatest problem is certainly that of Kosovo and I am of the opinion that you are going down the right path.
Det största problemet är förvisso Kosovo och jag anser att ni har slagit in på rätt väg.
EnglishWe are on the right path, but we still have some way to go.
Vi är på rätt väg men vi har fortfarande en bit kvar att gå.
EnglishWe are now on the right path with regard to climate policy.
Vi är nu på rätt väg när det gäller klimatpolitiken.
EnglishThis Health Check must help us find the right path towards a common agricultural policy for the post-2013 period.
Hälsokontrollen måste hjälpa oss att hitta rätt väg mot en gemensam jordbrukspolitik efter 2013.

Other dictionary words

English
  • on the right path

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.