"on the safe side" translation into Swedish

EN

"on the safe side" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the safe side" in context.

Similar translations for "on the safe side" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
safe noun
Swedish
safe adjective
side noun
Swedish
side adjective
Swedish

Context sentences for "on the safe side" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo be on the safe side, we also need to examine the procurement directives carefully.
För att vara på den säkra sidan måste vi också granska upphandlingsdirektiven noggrant.
EnglishTo be on the safe side, I will support them, but without much conviction.
För att vara på den säkra sidan kommer jag att stödja dem men utan större övertygelse.
EnglishTo be on the safe side, I shall also e-mail it to you.
För att vara på den säkra sidan skall jag även e-posta den till er.
EnglishThe worst thing would be if something happened, so we have to prevent that and we have to be on the safe side.
Det värsta skulle vara om något hände, och vi måste alltså förhindra det och hålla oss på den säkra sidan.
EnglishWhenever a risk was suspected, a less thorough investigation was carried out, just to be on the safe side.
Varje gång en risk misstänktes genomfördes en mindre grundlig undersökning bara för att vara på den säkra sidan.
EnglishTo be on the safe side, I recently paid a working visit to the only nuclear power plant which my country boasts.
För att vara på den säkra sidan gjorde jag nyligen ett arbetsbesök vid det enda kärnkraftverket som mitt land är begåvat med.
EnglishAs far as the small budgets are concerned, and here thanks go to Mr Virrankoski, we are on the safe side and everything is under control.
Vad gäller de små budgetarna - också här ett varmt tack till Virrankoski - är vi på den säkra sidan, där har vi allt under kontroll.
EnglishI have not been informed of any irregularities with regard to this project, but the matter will certainly be investigated, just to be on the safe side.
Efter att denna skrivelse skickades hölls ett möte – för ungefär en vecka sedan – mellan de grekiska myndigheterna och kommissionen.
EnglishI have not been informed of any irregularities with regard to this project, but the matter will certainly be investigated, just to be on the safe side.
Jag har inte fått information om några oegentligheter med hänsyn till detta projekt, men frågan kommer absolut att utredas, för säkerhets skull.
EnglishIt is simply important to know that you are " always on the safe side " when searching with field formatting if you only want to find what is actually shown.
Tänk på att Du vid en sökning med fältformatering alltid är på den säkra sidan om Du bara vill hitta data av den typ som Du ser på skärmen.

Other dictionary words

English
  • on the safe side

Have a look at the Hindi-English dictionary by bab.la.